EVU-Kurs


Akutt og postoperativ smerte

Bildetekst Bildetekst Bildetekst<BR>Foto Astrid Woodhouse

På dette kurset lærer du om konsekvenser av akutt smerte, hvordan behandling av akutt smerte bør organiseres.
Foto Astrid Woodhouse

God lindring av akutt smerte er viktig for et godt utfall for smerteproblemet på lenger sikt. Dårlig lindring innebærer lidelse, øker komplikasjonsraten og øker liggetiden i sykehus. I dette kurset lærer man om konsekvenser av akutt smerte, hvordan behandling av akutt smerte bør organiseres i sykehus og man får inngående kjennskap til legemidler og teknikker for lindring av akutt og postoperativ smerte.

 

Emnet tilbys i nært samarbeid med St. Olavs Hospital

Søknadsfrist: 11.01.2021

Målgruppe:

Emnet er særlig aktuelt for sykepleiere som arbeider klinisk med pasienter med akutt og postoperativ smerte, men er også åpent for andre helseprofesjoner som arbeider med pasienter med akutt og postoperativ smerte.

Kursbeskrivelse:

Undervisningen vil dekke følgende tema:

-omfanget av og konsekvensene av akutt og postoperativ smerte
-fysiologien ved akutt og postoperativ smerte, inkludert den inflammatoriske prosessen og adrenerg aktivering
-organisering av smertebehandling og smerteteam i sykehus
-virkningsmekanismer, indikasjoner, kontraindikasjoner og komplikasjoner til medikamenter og teknikker brukt i behandling av akutte og postoperative smerter
-smertebehandling ved prosedyrerelatert smerte
-overgangen fra akutt til kronisk smerte
-evaluering og behandling av akutt og postoperativ smerte hos spesielle pasientgrupper som barn, demente, intensivpasienter, rusavhengige og personer med kronisk smerte

Læringsutbytte:

Kunnskaper:


Etter fullført kurs kan deltakeren
-beskrive omfanget av og konsekvensene av akutt og postoperativ smerte
-gjøre rede for fysiologien til akutt og postoperativ smerte, inkludert den inflammatoriske prosessen
-gjøre rede for konsekvensene av adrenerg aktivering ved sterke postoperative smerter
-beskrive hensiktsmessig organisering av smertebehandling og smerteteam i sykehus
-gjøre rede for virkningsmekanismer, indikasjoner, kontraindikasjoner og komplikasjoner til medikamenter og teknikker brukt i behandling av akutte og postoperative smerter
-gjøre rede for behandling av prosedyrerelatert smerte
-gjøre rede for overgangen fra akutt til kronisk smerte

Ferdigheter
Etter fullført kurs kan deltakeren
-vurdere og behandle akutt og postoperativ smerte i en helhetlig ramme
-evaluere og behandle akutt og postoperativ smerte hos spesielle pasientgrupper som barn, demente, intensivpasienter, rusavhengige og personer med kronisk smerte

Generell kompetanse
Etter fullført kurs skal deltakeren
-kjenne kunnskapsgrunnlaget for konsekvensene av akutt og postoperativ smerte og for vurdering og behandling av akutt og postoperativ smerte

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 11.05.2021
Digital eksamen. Obligatorisk hjemmeoppgave må være godkjent før eksamen avlegges.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim, NTNU, Campus Øya 
Første samling: DIGITAL SAMLING 8. - 9. februar 2021 
Andre samling: 15. - 16. mars 2021

Det planlegges fysisk undervisning, forbehold om at det på grunn av smitteverntiltak kan bli nødvendig å endre til digital/nettbasert undervisning

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Ingen kursavgift

Fagansvarlig/Forelesere:

Olav Magnus Fredheim
Professor og anestesilege, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Mobil: 41628318
Epost: olav.m.fredheim@ntnu.no

Per-Erling Movik
Studiekonsulent
Epost: per-erling.movik@ntnu.no

Kontakt:

Bente Moslet
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 76 72
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Videreutdanningskurset tilbys i nært samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL), og Avdeling for smerte og sammensatte lidelser, St. Olavs Hospital

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Fullført bachelorgrad innen sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, radiografi eller vernepleie, eller fullført profesjonsstudium i medisin eller psykologi. Søkere med bachelorgrad i sosialfag eller masterutdanning innen klinisk ernæringsfysiologi (5-årig) og farmasi (3-2) kan tas opp etter individuell vurdering.

Anbefalte forkunnskaper:

Arbeidserfaring fra klinisk praksis innen smerte og/eller palliasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Forslag til litteratur som dekker læringsmålene presenteres ved studiestart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: e-læringssystemet Blackboard og eksamenssystemet Inspera Assessment

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 08.02.2021

Søknadsfrist: 11.01.2021

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6013

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 11.05.2021

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.