EVU-Kurs


Palliasjon

Kurset Palliasjon skal gi økt forståelse for den palliative pasienten

Kurset palliasjon skal gi økt forståelse for lindrende behandling, symptomlindring og palliasjon. Foto Yayimages/Wavebreakmedia

Emnet gir en introduksjon til fagfeltet palliasjon hvor både kunnskap, ferdigheter og holdninger skal belyses.

Søknadsfrist: 11.01.2021

Målgruppe:

Helsepersonell som skal jobbe med alvorlig syke pasienter med palliative behov

Kursbeskrivelse:

Emnet vil ha fokus på forståelse av den palliative pasienten, kliniske problemstillinger knyttet til kartlegging, undersøkelse, diagnostikk, behandling, oppfølging og samhandling med kommunehelsetjenesten. Emnet vil videre gi innsikt i organisatoriske forhold, tverrfaglig arbeid, helhetlig ivaretakelse av både pasient og pårørende, og kommunikasjon mellom pasient/pårørende og helsepersonell. 
I Norge er det kreftpasienter med avansert sykdom som har vært tilknyttet palliative tjenester. Vi vil se på hvordan palliasjon nå er integrert i onkologien, men ser også på hvordan palliativ tilnærming og behandlingsprinsipper kan brukes til andre uhelbredelige sykdommer som demens, hjerte- og lungesykdommer. Det er ønskelig at studentene har en forståelse av hele forløpet av en kreftsykdom. Dette inkluderer kurativ behandling, seneffekter etter kreftbehandling og rehabilitering av disse, livsforlengende behandling, pleie og omsorg ved livets slutt. Standardiserte pasientforløp vil bli utdypet som en metode for å sikre god pasientbehandling og emnet vil gi kjennskap til samhandling på tvers av profesjoner. Barn og unge som pårørende belyses også.

Læringsutbytte:

Kunnskaper: 

Etter fullført kurs kan/skal deltakeren:

 • Beskrive ulike maligne sykdomstilstander med relevans for palliasjon
 • Gjøre rede for bruk av kartleggingsverktøy og beskrive grunnleggende prinsipper for undersøkelse og diagnostikk av palliative pasienter med forskjellige sammensatte symptomer
 • Forklare grunnleggende smertefysiologi ved malign sykdom
 • Gjøre rede for patofysiologiske forhold som ligger til grunn for ulike symptomer forbundet med avansert sykdom
 • Gjøre rede for hovedprinsipper i tumorrettet behandling av kreftsykdom 
 • Beskrive prinsipper for behandling av forskjellige sammensatte symptomer, inkludert grunnleggende farmakologisk behandling, intervensjoner og ikke-medikamentell behandling
 • Beskrive prinsipper for helhetlig ivaretakelse av pasienter og pårørende
 • Beskrive organiseringen av tilbudet for palliative pasienter med palliative tilbud lokalt, regionalt og nasjonalt
 • Forklare og gi eksempler på samhandling på tvers av profesjoner og helsetjenestenivå
 • Beskrive metoder for kommunikasjon med pasienter som er alvorlig syke og døende
 • Gjøre rede for prinsipper om behandling og pleie for alvorlig syke og døende pasienter, inkludert barn og eldre
 • Diskutere psykiske og eksistensielle forhold hos aktuelle pasientgrupper og deres pårørende 
 • Gjøre rede for hensikten ved bruk av standardiserte pasientforløp og tverrfaglig samarbeid med involverte profesjoner på ulike nivå i helsevesenet

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig eksamen - 4 timer Deltakerne må ha godkjente øvinger med muntlig presentasjon før de kan gå opp til eksamen

Tid og sted for kurs/samlinger:

Samling i Trondheim:

11. - 12. februar 2021

17. - 19. mars 2021

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte samlingene blir gjennomført på andre måter.

Kursavgift:

Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Tora Skeidsvoll Solheim
Førsteamanuensis/overlege, NTNU Inst. for kreftforskning og molekylær medisin
Telefon: 72826136
Mobil: 92049507
Epost: tora.l.skeidsvoll@ntnu.no

Kontakt:

Bente Moslet
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 76 72 / 73 59 66 43
Epost: videre@ntnu.no

Kirsti Haave Singsaas
Studiekonsulent Institutt for klinisk og molekylær medisin
Telefon: 73 41 28 06

Samarbeidspartnere:

Videreutdanningen har et nært samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL), St. Olavs Hospital, Kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge og European Palliative Care Research Centre (PRC).

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Studieretningen i smerte og palliasjon er et tverrfaglig studietilbud til søkere med bachelorgrad innen sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, radiografi og vernepleie, eller fullført profesjonsstudium i medisin eller psykologi. Søkere med bachelorgrad i sosialfag eller masterutdanning innen klinisk ernæringsfysiologi (5-årig) og farmasi (3-2) kan tas opp etter individuell vurdering.

Anbefalte forkunnskaper:

Det er en fordel med klinisk praksis.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Forslag til litteratur som dekker læringsmålene presenteres ved studiestart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: E-læringssystemet Blackboard

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon: https://www.ntnu.no/videre/praktisk

Kursdetaljer

Startdato: 11.02.2021

Søknadsfrist: 11.01.2021

Kursavgift: Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6020

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.