EVU-Kurs


Kollegaveiledning i NAV - individ og gruppe

Kolleger som samtaler

Foto: pixabay.com - user: free-photos-242387

Emnet "Kollegaveiledning i NAV - Individ og gruppe" er en videreutdanning forbeholdt medarbeidere i NAV som har brukerkontakt, og som har/eller vil få ansvar for kollegaveiledning.

Emnet vil vektlegge grunnleggende forståelse av teoretisk og anvendt kunnskap i veiledning, samt har som siktemål å gi inspirasjon til å fremme gode læringsprosesser og kvalitet i praksis.

Læringsformene og aktivitetene vil legge til rette for refleksjon over eget praktisk arbeid og opplæring i virksomhet. 

Målgruppe

Studiet er et oppdrag fra NAV og målgruppen er ansatte i NAV. For å bli vurdert for opptak må du laste opp bekreftelsesskjema (word)/bekreftelsesskjema (odt) signert av leder. 

Søknadsfrist: 01.12.2020

Kursbeskrivelse:

Emnet vil inneholde en gjennomgang av teorier og begreper knyttet til veiledning og læreprosesser. Endringsprosesser hos individ og i gruppe er i fokus.

Vi vil ta utgangspunkt i eksempler fra studentenes egen veiledningspraksis. Ulike former for refleksjon anvendes aktivt i læringsprosessen. I faglig refleksjon er det sentralt å kunne artikulere og begrunne ulike type handlingsvalg og vurderinger.

Undervisnings og arbeidsform

4 samlinger á 3 dager, til sammen 12 dager med forelesninger, seminarundervisning og læringsgrupper. Samlingene er lagt til Trondheim. Deltakere blir delt i faste basis-/læringsgrupper.

Arbeidsformen vil være variert og foregå både i plenum og i læringsgrupper på maks sju personer. Mellom samlingene forventes det arbeid med selvvalgte utviklingsoppgaver knyttet til utøvelsen av veiledning i egen organisasjon. 

Studiet forutsetter obligatorisk deltakelse alle fire samlinger. Kontinuitet, stabilitet og personlig engasjement, i særlig grad i læringsgruppene, er viktig for å få utbytte av studiet.

Vi vil legge stor vekt på å komme tett på deltakernes opplevelser av reelle utfordringer som veileder i egen organisasjon. Deltakerne vil før oppstart av første samling bli bedt om å skrive noen få setninger (1/2 side av A4), om hva som kan være personlige mål og motivasjon for deltakelse på studiet. 

Læringsutbytte:

Kunnskaper 

Etter fullført kurs kan/skal deltakeren ha     

 • inngående kunnskap om ulike teoretiske perspektiver på veiledning i veilederrollen
 • kjennskap til gruppeteori og gruppeprosesser
 • bred kunnskap om ulike former for refleksjon
 • bred kunnskap til ulike perspektiver på praksis

Ferdigheter 

Etter fullført kurs kan/skal deltakeren

 • kunne utføre selvstendig veiledning og reflektere over den profesjonelles faglige perspektiv
 • kunne tematisere og belyse faglige problemstillinger og etiske dilemmaer
 • behersker ulike former for refleksjon
 • kunne strukturere og formulere faglige resonnementer muntlig og skriftlig rundt veiledning

Generell kompetanse

Etter fullført kurs kan/skal deltakeren

 • kunne anvende forskningsbasert kunnskap og analyserer ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til gjennomføring av kollegaveiledning med individer og grupper
 • kunne identifisere og forstå sammenhenger mellom teori, læring og praksis
 • være bevisst og kunne reflektere over sin egen rolle og er trygg i arbeidssituasjonen som kollegaveileder

Eksamensbeskrivelse:

Obligatoriske arbeidskrav

I løpet av studiet skal alle deltakere jobbe med en obligatorisk individuell utviklingsoppgave: «Beskrivelse og analyse av praktisk eksempel». Oppgaven består av to deler og må bli godkjent for å få avlegge eksamen.

(1) Gjennomføring av en veiledningssamtale individuelt eller i gruppe. Velg ut og lag 3 minutters klipp fra veiledningssamtale (video eller lyd) som kan vises i læringsgruppen (til samling 2 og 3)
(2) Utforme et skriftlig refleksjonsnotat om utfordringer og muligheter for egen utvikling, på 2 sider A4 (til samling 4)
Individuelle oppgaver blir presentert og analyseres sammen med de andre studentene i læringsgruppen (HUSK: krav om samtykke fra de som blir veiledet). Vurderes godkjent/ikke godkjent. Alle delene må være godkjente for å kunne avlegge eksamen.

Eksamen
Emnet avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen med omfang 8-10 A4 sider. Karakterskala for avsluttende eksamen er A-F.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Datoer for samlinger: 

 • Samling 1: 25-27. januar
 • Samling 2: 01-03. mars
 • Samling 3: 12-14. april
 • Samling 4: 10-12.mai 

Alle samlinger holdes ved NTNUs lokaler i Trondheim. Med forbehold om endringer som følge av Korona-situasjonen. 

Kursavgift:

0 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Riina Kiik
Professor og Instituttleder
Telefon: 73590737
Epost: Riina.Kiik@ntnu.no

Kristin Viggen
Førstelektor
Telefon: 73590737
Epost: Kristin.Viggen@ntnu.no

Kirsti Gjeitnes
Universitetslektor
Telefon: 73590737
Epost: Kirsti.Gjeitnes@ntnu.no

Kontakt:

Stine Stenhaug
NTNU VIDERE - opptak
Mobil: 73 59 53 44
Epost: videre@ntnu.no

Elisabeth Ramfjord
Førstekonsulent Institutt for sosialt arbeid
Telefon: 73592081
Epost: elisabeth.ramfjord@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

NAV

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Her finner du lenke til hvordan du kan fylle disse kravene.

Anbefalte forkunnskaper:

Veiledningserfaring, fortrinnsvis fra NAVs virksomhet

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oppgis ved kursstart. Ca 1000 sider hvorav, 250 selvvalgt. 

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard elektronisk læringssystem

Kursdetaljer

Startdato: 25.01.2021
Slutt: 30.04.2021

Søknadsfrist: 01.12.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: ISA6003

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.