EVU-Kurs


Traumatisering hos barn og unge - forebygging av omsorgssvikt, overgrep, selvskading, selvmord og voldelig ekstremisme

 

Kurset vår-høst 2021 er helt fullt.

Neste gjennomføring er vår-høst 2022, og søknadsfrist er 1.desember 2021. 

Emnet gir innføring i nyare traumeforståing, og opplæring i korleis ein kan møte barn og unge utsette for traumatiske hendingar og forebygge overgrep, sjølvskading, sjølvmord og valdeleg ekstremisme.

Søknadsfrist: 01.12.2020

Målgruppe:

Behandlarar, miljøpersonell i spesialisthelsetenester, fagpersonell i kommunale og statlege tenester og institusjonar som primært arbeider med barn, unge og familiar si psykiske helse og omsorg.

Viktig informasjon om opptakskrav finn du nederst på sida

Kursbeskrivelse:

Emnet gir ei grundig innføring i nevrobiologisk forståing av vald og omsorgssvikt, og gir opplæring i korleis ein kan møta barn og unge som er utsette for traumatiske hendingar. Emnet gir vidare ei grunnleggjande teoretisk forståing av sjølvskading og sjølvmordsåtferd samt korleis ein kan nytta denne i eigen klinisk kvardag. Til sist gir emnet ei innføring i korleis forstå valdeleg ekstremisme og radikalisering, og korleis førebyggja dette.

Eksamensbeskrivelse:

Skriftleg heimeeksamen over to dager. Karakterskala: A - F hvor A er best og F er stryk.

Obligatoriske krav for å få gå opp til eksamen: 80 % obligatorisk oppmøte i undervisning. I tillegg må ein levere og bestå to skriftlige mappeoppgaver.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Emnet har fysiske samlinger i Trondheim. Seks samlinger á to dager fordelt på to semester 2021.

Samlingsdatoer vår 2021: 

14.-15. januar
11.-12. februar
24.-25. mars

Samlingsdatoer høst 2021: 

ikke fastsatt

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Ingen kursavgift, men som student må du betale en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT)

Fagansvarlig/Forelesere:

Oddfrid Skorpe Tennfjord
Førsteamanuensis Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykiske helse og barnevern
Mobil: 411 04 319
Epost: oddfrid.skorpe.tennfjord@stolav.no

Kontakt:

Studieveiledning Kari Meli og Maria Årolilja Rø
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU)
Telefon: 73 55 15 00
Epost: studieveileder@rkbu.ntnu.no

Stine Stenhaug
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 53 44
Epost: stine.stenhaug@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

  1. Bachelor eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng) innenfor helse- og sosialfagene: barnevernspedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid (sosionom), sykepleie, vernepleie, andre tilsvarende bachelorprogram innenfor helse og sosialfag ELLER bachelor i psykologi, barnehage- /førskolelærerutdanning og lærerutdanning.

  2. Minst to års relevant yrkeserfaring etter fullført bachelor. Med dette menes arbeid i tilknytning til helse-, sosial- eller opplæringstjenester omregnet til 100% stilling.
Ved ledig plass kan søkere med annen relevant utdanning på minimum bachelornivå tas opp etter individuell vurdering.

Krav til dokumentasjon:

Utdanning må dokumenteres med kopi av vitnemålets forside og karakterer.
Alternativt kan du hente ut digitalt vitnemål på Vitnemålsportalen.
Arbeidserfaring må dokumenteres med signert tjenestebevis/attest med startdato, stillingstittel, stillingsprosent og evt sluttdato. NB: Arbeidsavtale/jobbtilbud/cv er ikke gyldig som dokumentasjon.

Søkere som er tatt opp på Master i psykisk helse (MPHLS) har fortrinnsrett. Rangering av øvrige søkere etter ordinære rangeringsregler iht. NTNUs Forskrift om opptak til studier § 28.
Studenter som får opptak må levere politiattest ved oppstart.

Anbefalte forkunnskaper:

Det anbefales at du er i minst 50 % stilling med barn, unge og familier underveis i studiet. Dette er med på å sikre en aktiv integrering av teori og metoder i direkte arbeid.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Blir oppgitt på Blackboard ved studiestart

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Minimum 10 og maksimum 30 studenter. 

Praktisk informasjon og vilkår.

Kursdetaljer

Startdato: 14.01.2021
Slutt: 15.12.2021

Søknadsfrist: 01.12.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: MDV6245

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.