EVU-Kurs


Ungdom, rus og avhengighet

Jente som blir tilbudt en joint

Pixabay.com

Jobber du med barn og unge? Kunne du tenkt deg å lære mer om ungdomskultur, rusbruk og avhengighet? Da er dette videreutdanningsemnet for deg!

Kurset vil øke din forståelse for forholdet mellom rus og avhengighet hos ungdom, samt øke din kompetanse om forebyggende arbeid og tiltaksarbeid overfor risikoutsatt ungdom.

Søknadsfrist: 01.12.2020

Målgruppe:

Behandlere, stabspersonell og miljøpersonell i spesialisttjenester, statlige tjenester og institusjoner. Emnet er også relevant for andre som primært arbeider med forebygging, utredning, behandling og endringsarbeid med hensyn til barn, unge og familiers psykiske helse.
Les om opptakskrav og krav til dokumentasjon nederst på nettsiden.

Kursbeskrivelse:

Emnet skal gi studentene økt forståelse for det komplekse samspillet mellom biologiske, psykologiske og sosiale faktorer knyttet til rusproblem og avhengighet. Herunder faktakunnskap om rusmiddelbruk, omfang og skadevirkninger.

Studentene vil få kunnskap om, samt ferdigheter i bruk av utredning og kartleggingsmetoder, samt innføring i ulike rusbehandlingstiltak. Emnet vil gi grunnlag for refleksjon rundt egen praksis og handlingsvalg, og større faglig trygghet i arbeid med risikoutsatt ungdom.

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig hjemmeeksamen over to dager. Vurderes med karakterskala: A - F, hvor A er best og F er stryk.

Obligatoriske krav for å få gå opp til eksamen: 80% obligatorisk oppmøte på samlingene og to godkjente emneoppgaver. Oppgavene vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Seks fysiske samlinger á to dager fordelt på to semester 2021.

Samlingsdatoer vår 2021: 

18.-19. januar
22.-23. februar
12.-13. april

Samlingsdatoer høst 2021: 

ikke fastsatt

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Ingen kursavgift, men som student må du betale en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT)

Fagansvarlig/Forelesere:

Marianne Stallvik
Førsteamanuensis, Regionalt kunnskapssenter for barn og unges - Psykiske helse og barnevern
Epost: Mariasta@gmail.com

Kontakt:

Studieveiledning Kari Meli og Maria Årolilja Rø
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU)
Telefon: 73 55 15 00
Epost: studieveileder@rkbu.ntnu.no

Stine Stenhaug
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 53 44
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

St. Olavs Hospital, Korus, Bufetat (statlig barnevern)

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

  1. Bachelor eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng) innenfor helse- og sosialfagene: barnevernspedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid (sosionom), sykepleie, vernepleie, andre tilsvarende bachelorprogram innenfor helse og sosialfag ELLER bachelor i psykologi, barnehage- /førskolelærerutdanning og lærerutdanning.

  2. Minst to års relevant yrkeserfaring etter fullført bachelor. Med dette menes arbeid i tilknytning til helse-, sosial- eller opplæringstjenester omregnet til 100% stilling.
Ved ledig plass kan søkere med annen relevant utdanning på minimum bachelornivå tas opp etter individuell vurdering.

Krav til dokumentasjon:

Utdanning må dokumenteres med kopi av vitnemålets forside og karakterer.
Alternativt kan du hente ut digitalt vitnemål på Vitnemålsportalen.
Arbeidserfaring må dokumenteres med signert tjenestebevis/attest med startdato, stillingstittel, stillingsprosent og ev. sluttdato. NB: Arbeidsavtale/jobbtilbud/cv er ikke gyldig som dokumentasjon.

Søkere som er tatt opp på Master i psykisk helse (MPHLS) har fortrinnsrett. Rangering av øvrige søkere etter ordinære rangeringsregler iht. NTNUs Forskrift om opptak til studier § 28.
Studenter som får opptak må levere politiattest ved oppstart.

Anbefalte forkunnskaper:

Det anbefales at du er i minst 50 % stilling med barn, unge og familier underveis i studiet. Dette er med på å sikre en aktiv integrering av teori og metoder i direkte arbeid.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oppgis i Blackboard ved studiestart. 

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard læringssystem.

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 18.01.2021
Slutt: 15.12.2021

Søknadsfrist: 01.12.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: MDV6244

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.