EVU-Kurs


Helseinformatikk introduksjonskurs

Mann foran pc i sykehusmiljø. Foto.

Professor Pieter Jelle Toussaint ved Institutt for datateknologi og informatikk er fagansvarlig for kurset. Foto: Anne-Line Bakken

Lær å lage, innføre og vurdere helseinformasjonssystemer som:

 • bidrar til bedre helse
 • støtter helsefaglig praksis
 • gir tjenester til pasienter og pårørende

Kurset kan tas frittstående eller inngå i Erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk.

Søknadsfrist: 15.11.2020

Målgruppe:

Du som ønsker å forstå og bidra til kunnskapsbaserte strategier, anskaffelser, utviklings- og innføringsprosjekt, samt anvendelse av IKT i helsesektoren.

Kursbeskrivelse:

Informatikk handler om å utvikle metoder og teori for å lage, forstå, evaluere og forbedre IT-systemer. Helseinformatikk favner informatikk for alle nivå, kliniske roller og aktører inklusive pasienter, pårørende og forskere. Det dekker også begreper som eHelse, velferdsteknologi og -informatikk som kan bidra til at eldre og andre med nedsatt funksjonsevne lettere kan klare seg selv i hverdagen.

I takt med økende behov for klinisk dokumentasjon og samhandling, vil IT få en stadig større rolle i helsevesenet. Gode informasjonssystemer for helsevesenet forutsetter tett dialog mellom flere fag og profesjoner; ledere, bestillere, utviklere og brukere av systemene på alle nivå (ref. blant annet Samhandlingsreformen). Kurset tilbyr en overordnet gjennomgang av de viktigste problemstillingene innen fagområdet helseinformatikk.

Undervisning
Undervisningen gis i form av tema der hvert tema behandles i forelesninger og gruppeoppgave(r). Etter hver enkelt samling gis det hjemmeoppgaver som, gjennom en veksling mellom teoretiske forelesninger og praktiske øvinger, gir deltakerne rask og umiddelbar erfaring i bruk av teoretisk innsikt til å løse konkrete, realistiske eksempelproblemer.

Deltakelse på samlinger er obligatorisk.

Læringsutbytte:

Etter fullført og bestått kurs vil du ha:

Kunnskaper om:

 • status for bruk av IKT i helsesektoren med oversikt over forskjellige typer helseinformasjonsystemer, informasjonstjenester og infrastruktur
 • helseinformatikk i praksis – forskjellige roller og aktører
 • elektronisk pasientjournal – struktur og funksjoner
 • modeller og begrepsapparater for helseinformasjon
 • standarder og terminologier
 • prosess- og beslutningsstøtte
 • aktuell lovgivning og noen etiske problemstillinger for personvern
 • kravfangst og spesifikasjon av helseinformasjonssystemer
 • design og konstruksjon av helseinformasjonssystemer
 • arkitektur av helseinformasjonssystemer
 • evaluering av helseinformasjonssystemer
 • utviklingstrender for eHelse

 

 Ferdigheter slik at du kan:

 • grunnleggende utvikling, spesifikasjon og innføring av helseinformasjonssystemer
 • lese faglitteratur og være i stand til å gjøre selvstendige vurderinger av relevans og oppsummere/anvende på spesifikke, egne, problemstillinger
 • orientere deg i faget og finne viktige kilder til dokumentasjon, standarder, normer og praksis
 • lese, bruke og lage enkle helseinformasjonsmodeller


Generell kompetanse slik at du kan:

 • gi en oversikt av bruk, muligheter og utfordringer knyttet til IKT i helsesektoren

Eksamensbeskrivelse:

Essay (hjemmeoppgave). Tidspunkt for eksamen settes ved oppstart.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset arrangeres med obligatoriske samlinger i Trondheim eller på nett våren 2021.

Første samling: 8. - 10. februar
Andre samling: 12. - 13. april

Begge samlingene starter kl. 10.15 første dag og avsluttes kl. 16.00 siste dag.

På grunn av koronasituasjonen vil det først nærmere oppstart bli avklart om undervisningen kan foregå med fysisk oppmøte eller om det blir digital undervisning.

Kursavgift:

10250 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til NTNU.

Fagansvarlig/Forelesere:

Pieter J. Toussaint
Professor, Institutt for datateknologi og informatikk
Telefon: 73 55 07 39
Mobil: 40 64 65 86
Epost: pieter@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: pieter@ntnu.no

Nora Ford
Studiekonsulent og administrativ koordinator, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Telefon: 73 59 37 41
Epost: studier@inb.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Fullført relevant bachelorgrad / tre års utdanning fra høgskole/universitet, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring etter fullført bachelorgrad
Spesielle opptakskrav

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i helseinformatikk, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Har du ikke fullført bachelorgrad / tre års utdanning fra høgskole/universitet, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Rangering av søkere:

Hvis det er flere søkere enn antall plasser på kurset, deles søkerne i to grupper: 1: søkere som tar eller har tatt emner i programmet tidligere, og 2: nye søkere. Gruppe 1 prioriteres foran gruppe 2. Innen gruppe 1 rangeres søkerne etter antall emner de tidligere har fullført og bestått, og deltar på når de søker opptak. Innen hver gruppe prioriteres søkerne etter "først til mølla"-prinsippet. For å få prioritet, er det en forutsetning at du har søkt innen ordinær søknadsfrist.

Referanser:

Kursdeltaker våren 2020:
Lærerikt og relevant kurs.

Kursdeltaker våren 2019:
Spennende og variert forelesningsplan. Dyktige veiledere. Gøy å møte andre fra hele landet og med ulik arbeidserfaring.

Kursdetaljer

Startdato: 08.02.2021

Søknadsfrist: 15.11.2020

Kursavgift: 10250 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IT6101

Undervisningssted: Trondheim/Nett

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er fulltegnet.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.