EVU-Kurs


Digitalisering i samfunn og arbeidsliv

Mennesker med mobil, ipad og datamaskin

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

I dette kurset vil du få grunnleggende innsikt i samspillet mellom teknologi og samfunnsendringer. I faget drøftes det spesielt den nye bølgen av digitalisering som karakteriseres av fenomener som stordata, maskinlæring, smarte algoritmer, kunstig intelligens og avanserte nettverksløsninger. Hvilke konsekvenser har disse endringene for organisasjon og arbeid, på samfunnsnivå, på organisasjonsnivå og for den enkelte arbeidstaker?

Det legges særlig vekt på hvordan teknologiutvikling og -bruk fungerer i samspill med ulike samfunnsaktører, sosioøkonomiske skiller, maktrelasjoner og kulturer. Emnet er forskningsbasert og trekker på aktuell forskning fra Institutt for sosiologi og statsvitenskaps (ISS) forskningsgruppe «Digitalisering og sosialt liv».

Kurset kan inngå i basismodulen i masterprogrammet i organisasjon og ledelse

Kurset het tidligere Digitalisering og digital transformasjon / Teknologiendring og samfunnsutvikling (SOS6501)

Søknadsfrist: 01.11.2020

Målgruppe:

Kurset passer for alle som vil forstå hvordan digitalisering påvirker samfunn, arbeidsliv og organisasjoner. Kurset er spesielt relevant om du vil lære et samfunnsvitenskapelig helhetsperspektiv på teknologisk endring.

Kursbeskrivelse:

Temaer

  • Sosiologiske perspektiver på teknologi og samfunnsendring
  • Digitalisering og standardisering i arbeidsliv
  • Plattformsamfunnet og den digitale økonomien
  • Moderne medier og offentlighet
  • Data, kunnskap, og makt
  • Maskinlæring og stordata i offentlig sektor
  • Digitalisering av helse og kropp
Læringsformer og aktiviteter 

Undervisning gis i form av forelesninger, diskusjoner og gruppeøvinger i to samlinger à to dager. Deltagerne får en øvingsoppgave mellom samlingene. Øvrig arbeid utføres individuelt eller i grupper.

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen/semesteroppgave rundt en problemstilling med utgangspunkt i et sentralt tema i kurset (maks 8000 ord). Påbegynnes etter andre samling. Den kan skrives i grupper på inntil tre personer. Innleveringsfrist 25. mai 2020.
Eksamenskrav: Deltakelse på samlinger og godkjent øvingsoppgave.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Trondheim våren 2021:

Første samling: 4. - 5. mars
Andre samling: 15. - 16. april

Undervisning kl. 09.30 - 17.00 første dag på begge samlinger og kl. 09.00 - 15.30 andre dag på begge samlinger. 

Kurset er planlagt med fysiske samlinger. Vi må ta forbehold om at det kan bli endringer på kort varsel hvis nasjonale eller lokale smittevernregler endrer seg frem mot samlingene.

Kursavgift:

10250 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften er lavere enn tidligere. Bevertning på studiesamlinger er ikke lenger inkludert i kursavgiften, og undervisningen vil stort sett foregå på campus. Rabattordninger vil ikke lenger gjelde.

Fagansvarlig/Forelesere:

Heidrun Åm
Førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Telefon: 73 59 17 82
Epost: heidrun.aam@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Dijck van, José; Poell, Thomas; Waal de, Marijn (2018): The Platform Society. PUBLIC VALUES IN A CONNECTIVE WORLD. Oxford University Press. Forventes kjøpt før første samling. Bestilles på nett eller bokhandel; kan ha to ukers leveringstid.

Digitalt kompendium bestående av 20-25 standardreferanser og aktuelle tekster på til sammen ca. 300-350 sider. Kompendiet gjøres tilgjengelig i Blackboard ved semesterstart. 4 uvalgte tekster forventes lest før første samling.

Merk at 90% av pensumlitteraturen er på engelsk.

Praktiske opplysninger:

Emnet overlapper med emnet SOS1011 og SOS6602.

Praktisk informasjon og betingelser.

Kursdetaljer

Startdato: 04.03.2021
Slutt: 25.05.2021

Søknadsfrist: 01.11.2020

Kursavgift: 10250 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: SOS6501

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.