EVU-Kurs


Resiliens og sikkerhet i samfunn og komplekse systemer

Illustrasjonsfoto Colourbox

Kurset kan inngå i spesialiseringen Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 15.11.2020

Kursbeskrivelse:

Endringer i samfunn og organisasjoner bidrar til at etablerte perspektiver for utforming og styring av komplekse sosiotekniske systemer har klare begrensninger.

Resiliens er et forsknings- og praksisperspektiv som omhandler hvordan organisasjoner og samfunn kan fungere sikkert både under forventede og uventede betingelser. Med økt kompleksitet, gjensidige avhengigheter på tvers av kritiske infrastrukturer og usikkerhet knyttet til fremveksten av omfattende teknologiske innovasjoner, klimaendringer og endringer i geopolitiske strukturer, vil resiliens bli stadig viktigere for organisasjoner og samfunn.

Resiliens er et tverrfaglig perspektiv som integrerer samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige fag.

Læringsformer og aktiviteter
Emnet gjennomføres med samlinger (2 x 2 dager) med forelesninger og diskusjoner. Øvingsoppgaven er en "foroppgave" til den endelige prosjektoppgaven og skal leveres før andre samling. Arbeidet gjøres individuelt eller i grupper på inntil tre medlemmer.

Læringsutbytte:

Studentene skal bli kjent med terminologi og sentrale temaer relatert til kompleksitet, sikkerhet og resiliens. Dette inkluderer kvalitative og kvantitative metoder for å forstå og beskrive resiliens og mestring av kompleksitet. Kunnskapen og utvalgte temaer vil anvendes i case-studier. Å gi studentene en bred forståelse av kompleksitet, sikkerhet og resiliens i sosiotekniske systemer i ulike kontekster. I løpet av kurset vil det bli gitt eksempler på hvordan resiliens kan implementeres i praksis innen helsevesen, luftfart, maritim sektor, bygg og anlegg, kritiske infrastrukturer og i lokalsamfunn og samfunnet generelt.

Eksamensbeskrivelse:

Prosjektoppgave som skrives individuelt eller i grupper på inntil tre deltakere.

Eksamenskrav: Godkjent obligatorisk øvingsoppgave.

Vurderingsformen kan bli endret til muntlig eksamen ved utsatt eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger våren 2021. Mer informasjon vil komme i løpet av september.

Kursavgift:

10250 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere:

Trond Kongsvik
Professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Telefon: 73 59 31 17
Epost: trond.kongsvik@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for økonomi

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Vil bli oppgitt nærmere oppstart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard.

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 01.01.2021
Slutt: 30.06.2021

Søknadsfrist: 15.11.2020

Kursavgift: 10250 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IØ6320

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er under planlegging.
Du kan ikke søke dette kurset ennå.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.