EVU-Kurs


Offentlige organisasjoner, samfunnsstyring og politikk

Innovasjon og innovasjonsledelse - illustrasjon: dresskledde mennesker produserer lyspærer ved hjelp av industrielt utstyr

Foto: Yayimages/Brage

Vi jobber med opptaket for høstens kurstilbud. På grunn av stor søknad vil dette ta litt tid, og vi vil sende ut informasjon så snart opptaket er klart.
 
Kurset gir en innføring i sentrale endringsprosesser i offentlig politikk, styring og forvaltning.
 
Kurset kan inngå i NTNUs masterprogram i organisasjon og ledelse, spesialisering i innovasjon og endringsledelse.

Søknadsfrist: 15.05.2020

Målgruppe:

Kurset passer for deg som arbeider med ledelse og organisasjon i offentlig sektor.

Kursbeskrivelse:

Kurset gir en innføring i sentrale endringsprosesser i offentlig politikk, styring og forvaltning. Kurset fokuserer på de mange reformene av offentlig sektor de siste tiårene som har utfordret den tradisjonelle byråkratiske og profesjonelle styringen ved å innføre prinsipper fra privat sektor. Disse endringene knyttes gjerne til merkelappen "New Public Management", der en grunnleggende målsetting har vært å få en slankere og mer effektiv offentlig sektor, med mindre vekt på regler og prosess, og mer vekt på resultater. Hva betyr disse endringene for egen virksomhet, arbeidslivet til offentlig ansatte, tjenesteyting, og samfunnet generelt? Kurset gjennomgår forskning og evaluering knyttet til disse reformene, med relevante eksempler fra politikkområder som forvaltningspolitikk, helsepolitikk og velferdspolitikk, både fra Norge og internasjonalt.

 

Undervisning

Det gis undervisning i form av forelesninger og diskusjoner i to samlinger á to dager. Det skal leveres en obligatorisk øvingsoppgave før andre samling. Dette er en "foroppgave" til den endelige prosjektoppgaven. Arbeidet gjøres individuelt eller i grupper på inntil tre medlemmer. 

 

Læringsutbytte:

Studenten skal:

  • ha kunnskap om sentrale begreper, problemstillinger og teorier i offentlig politikk og administrasjon
  • ha kunnskap om utviklingstrekk og innholdet i reformene av offentlig sektor de siste tiårene
  • ha kunnskap om hovedkomponentene i organiseringen og styringen av helse- og omsorgstjenestene
  • gjøre rede for det norske politiske styringssystemet og sentrale saksfelter innenfor offentlig politikk
  • drøfte utfordringer og problemer i det politisk-administrative systemet
  • analysere utforming og iverksetting av offentlig politikk

Eksamensbeskrivelse:

Prosjektoppgave som skrives individuelt eller i grupper på inntil tre medlemmer.
Innleveringsfrist for eksamen er 2. desember 2020 kl. 14.00.
Eksamenskrav: Godkjent øvingsoppgave.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim.

Første samling: 14. - 15. september 2020
Andre samling: 19. - 20. oktober 2020

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte kurssamlingene blir gjennomført på andre måter. 

 

Kursavgift:

10250 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften er lavere enn tidligere. Bevertning på studiesamlinger er ikke lenger inkludert i kursavgiften, og undervisningen vil stort sett foregå på campus. Rabattordninger vil ikke lenger gjelde.

Fagansvarlig/Forelesere:

Pål Erling Martinussen
Professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
Telefon: 73 59 16 49
Epost: pal.e.martinussen@ntnu.no

Kontakt:

Linda Bjørgan
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper:

SOS6502 Organisasjon og endring eller tilsvarende.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Du må selv skaffe pensum til kurset. 

Sørensen, R. T. og C. Thomsen (2018) En effektiv offentlig sektor - Organisering, styring og ledelse i stat og kommune. Oslo: Universitetsforlaget

Christensen, T., P. Lægreid, P. G. Roness & K. A. Røvik (2015). Organisasjonsteori for offentlig sektor. Oslo: Universitetsforlaget

I tillegg tilkommer noen artikler.

 

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 14.09.2020

Søknadsfrist: 15.05.2020

Kursavgift: 10250 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: SOS6525

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er fulltegnet.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.