EVU-Kurs


Ledelse og eierskap i prosjekter

Illustasjonsbilde

Foto: Colourbox/#224153

Vi jobber med opptaket for høstens kurstilbud. På grunn av stor søknad vil dette ta litt tid, og vi vil sende ut informasjon så snart opptaket er klart.

Dette kurset gir en introduksjon til prosjektfaget, både for de som skal lede prosjekter, være medarbeidere i prosjekter, eller være kunde/bestiller/mottaker av leveransene til prosjekter. 

Kurset kan inngå i basismodulen NTNUs masterprogram i organisasjon og ledelse. Det erstatter Praktisk prosjektledelse (PK6203/PK6200).

Søknadsfrist: 15.05.2020

Kursbeskrivelse:

Faglig innhold

Prosjekter som arbeidsform er viktig i mange organisasjoner. Emnet tar for seg ledelse og lederskap i prosjekter, og vil gi en innføring i bl.a. prosjektet som arbeidsform, prosjektlederrollen, interessenthåndtering, prosjektmål, prosjektmodeller, konsept- og prosjektvalg, prosjektorganisering, teamutvikling, ledelse av globale og distribuerte prosjekter, kunnskapsledelse, kommunikasjon, konflikt, håndtering av media, prosjektstyring, bærekraftig utvikling, tidligvarsling og prosjektavslutning.

Læringsformer og aktiviteter 

Emnet gjennomføres med to samlinger à to dager med forelesinger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne. Mellom de to samlingene er det selvstudier med lesepensum, innsendingsoppgaver og veiledning via internett. Arbeidsomfang på nettmodulen er ca. 30 timer.

Læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten kan

 • identifisere og analysere fallgruver og utfordringer knyttet til prosjektinitieringsfase og kjenne viktige forutsetninger for suksess i prosjekter
 • gjengi viktige kunnskapsområder i prosjekter og prosjektprosesser. - beskrive hvordan prosjektets mål kan brytes ned til overkommelige leveranser og arbeidspakker ved hjelp av prosjektnedbrytningsstruktur (WBS)
 • beskrive de sentrale rollene i utøvelsen av et prosjekt og samspillet mellom rollene for å oppnå suksess
 • beskrive hovedkategorier av prosjektorganisasjonsmodeller (prosjekt, klassisk og matrise) og forklare fordeler og ulemper med de ulike modellene.

Ferdigheter

Studenten kan

 • utarbeide gode prosjektmål og suksesskriterier
 • utarbeide en interessentanalyse.
 • illustrere hvordan WBS kan etableres
 • håndtere interessenter og media
 • legge forholdene til rette for læring og erfaringsoverføring i og mellom prosjekter

Generell kompetanse

Studenten kan

 • erkjenne betydningen av å involvere interessenter for å identifisere prosjektmål, risikofaktorer og tiltak
 • vurdere forutsetninger for lykkes med prosjektarbeid i egen virksomhet
 • vurdere og velge hensiktsmessig prosjektorganiseringsmodell basert på prosjektkarakterstikker som varighet, størrelse og kompleksitet
 • erkjenne utfordringer som følge av organisatoriske faktorer i prosjekter (for eksempel struktur, kultur, autoritet, og ansvar)
 • bidra til at prosjektteam utvikler seg til effektive team og håndtere konflikter på en effektiv måte

Eksamensbeskrivelse:

Semesteroppgave. Oppgaven kan påbegynnes ved kursstart. Innleveringsfrist 6. desember.
Eksamenskrav: Deltakelse på kurssamlingene og godkjente øvingsoppgaver.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen og gjentak.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Trondheim høsten 2020:

Første samling: 26. - 27. august
Andre samling: 14. - 15. oktober

Begge samlingene starter kl 09.30 første dag og avsluttes kl 15.30 siste dag.

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte kurssamlingene blir gjennomført på andre måter.

Kursavgift:

10250 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår:

 • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
 • Tilgang til digital læringsplattform

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften er lavere enn tidligere. Bevertning på studiesamlinger er ikke lenger inkludert i kursavgiften, og undervisningen vil stort sett foregå på campus. Rabattordninger vil ikke lenger gjelde.

Fagansvarlig/Forelesere:

Jan Alexander Langlo
Førsteamanuensis, Institutt for maskinteknikk og produksjon
Telefon: 92 24 87 47
Epost: jan.a.langlo@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Aarseth, Klev og Rolstadås (2015): Lederskap i prosjekter.

Rolstadås, Olsson, Johansen og Langlo (2020): Praktisk prosjektledelse – Fra idé til gevinst.

Bøkene kan kjøpes hos Akademika.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 26.08.2020
Slutt: 06.12.2020

Søknadsfrist: 15.05.2020

Kursavgift: 10250 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: PK6100

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er fulltegnet.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.