EVU-Kurs


Fra behov til prosjekt

Utvikling og vurdering av prosjektkonsepter. Foto: Yay Images, Cisper.

Utvikling og vurdering av prosjektkonsepter. Foto: Yay Images, Cisper.

Vi jobber med opptaket for høstens kurstilbud. På grunn av stor søknad vil dette ta litt tid, og vi vil sende ut informasjon så snart opptaket er klart.

Kurset gir deg verktøy og metoder for identifisering, analyse, utvikling og vurdering av prosjektkonsepter. Du lærer også om metoder og prosesser for utvikling og styring av krav i prosjekter.

Kurset kan inngå i spesialiseringen Prosjektledelse og samhandling i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 15.05.2020

Målgruppe:

Kurset passer for deg som er involvert i kravspesifikasjon i prosjekter, og for deg som vurderer prosjektalternativer. Prosjektledere, ledere for delprosjekter og prosjektmedarbeidere i næringsliv og offentlige virksomheter vil også ha god nytte av kurset.

Kursbeskrivelse:

Følgende tema utgjør innholdet i kurset:

Tema 1) Utvikling og vurdering av prosjektkonsepter.

Målet med denne delen er å sette deltakerne i stand til å lede utvikling og vurdering av prosjektkonsepter. Deltakerne vil få oversikt og forståelse for tankegangen og metoder for å omsette behov til mulige løsninger (prosjektkonsepter), og for å vurdere disse prosjektkonseptene som et grunnlag for beslutning om eventuell videreføring. Deltakerne vil få kunnskap om behovsanalyse, interessenter, målformulering og konseptevaluering.

Tema 2) Kravprosesser.

Målet med denne delen er å sette deltakerne i stand til å gjennomføre en effektiv kravutviklingsprosess fra behov til spesifikasjoner, for å sikre at prosjektet blir en suksess. Deltakerne vil få oversikt over prosesser, metoder og utfordringer for å lede kravutviklingsprosesser i prosjekter.

Undervisning
Kurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger à to dager med forelesinger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne. 

Emnebeskrivelse:

Fra behov til prosjekt

Læringsutbytte:

Kunnskaper: Studenten

 • kjenner terminologien og kunnskapsfronten når det gjelder metoder og verktøy for identifisering, analyse, utvikling og vurdering av prosjektkonsepter
 • kan beskrive hovedtrinn i kravprosesser og viktige suksessfaktorer for å lykkes
 • kan beskrive og forklare ulike måter å innhente krav på
 • kan redegjøre for organisatoriske faktorer som innvirker på kravprosesser


Ferdigheter: Studenten kan

 • utføre enkle behovsanalyser
 • definere og formulere mål
 • planlegge og gjennomføre konseptutviklingsprosessen
 • lage og gjennomføre opplegg for konseptevaluering
 • utforme, prioritere og spesifisere gode krav.
 • lage en plan for innhenting, prioritering og spesifisering av prosjektkrav


Generell kompetanse: Studenten

 • erkjenner nødvendigheten av å involvere interessenter i konseptutvikling og kravprosesser
 • forstår betydningen av å se på konseptutvikling og kravprosesser fra et helhetlig livsløpsperspektiv
 • har innsikt i forskningsbasert kunnskap innen utvalgte sentrale temaer for tidligfase i prosjekter
 • kan reflektere over hvordan kravprosesser foregår i sin egen virksomhet og muligheter for forbedring

Eksamensbeskrivelse:

Prosjektoppgave: Tema for prosjektoppgaven velger du selv i samråd med ansvarlig faglærer. Tema for oppgaven skal være innenfor de hovedtema som kurset omfatter. Oppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil tre personer.
Frist for innlevering av prosjektoppgave: 20. november.
Eksamenskrav: Oppmøte på samlingene.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen og gjentak.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Trondheim/Oslo høsten 2020:

Første samling i Trondheim: 15. - 16. september
Andre samling i Oslo: 13. - 14. oktober

Oppstart første dag på samlingene kl 10.00, avslutning siste dag kl. 15.00.

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte kurssamlingene blir gjennomført på andre måter.

Kursavgift:

10250 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår:

 • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
 • Tilgang til digital læringsplattform

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften er lavere enn tidligere. Bevertning på studiesamlinger er ikke lenger inkludert i kursavgiften, og undervisningen vil stort sett foregå på campus. Rabattordninger vil ikke lenger gjelde.

Fagansvarlig/Forelesere:

Ole Jonny Klakegg
Professor, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Telefon: 73 59 38 04
Epost: ole.jonny.klakegg@ntnu.no

Agnar Johansen
Professor, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Telefon: 930 58 741
Epost: a.johansen@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper:

Praktisk prosjektledelse (PK6200, PK6203 eller BA6210) eller tilsvarende.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Med forbehold om endringer.
 • Knut Samset (2015): Prosjekt i tidligfasen. Valg av konsept, Fagbokforlaget, ISBN 9788245017540 (Anbefalt lest før første samling)
 • Pensum for kravdelen er artikler og materiale som deles med deltakerne via Blackboard (Anbefalt lest før andre samling)

Anbefalt tilleggslitteratur:

 • Ole Jonny Klakegg: På sporet av relevans og levedyktighet, Concept temahefte nr 2. Concept-programmet. Andre Concept-rapporter oppgis i forelesning.  Tilgjengelig på nett: https://www.ntnu.no/concept/concept-temahefter
 • Bassam Hussein (2016): Veien til suksess. Fortellinger og refleksjoner fra reelle prosjekt-caser, Fagbokforlaget, ISBN 9788245020724
 • Ralph R. Young (2018): Project requirements. A guide to best practice, Management Concepts, ISBN 9781567261691 (Valgfri, kan være vanskelig å få tak i)

Bøkene kan kjøpes hos Akademika.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Dette kurset var av meget stor verdi - både for meg og min arbeidsgiver! Prosjektledelse er etterspurt kompetanse i min organisasjon, og kurset var som skreddersydd for mine arbeidsoppgaver som bl.a. er utvikling av nye prosjekter. Jeg tilegnet meg et meget godt grunnlag for å vurdere nye prosjekter og fikk grundig forståelse for hvor viktigheten av tidligfase i prosjekter, ikke minst når det gjelder kravutvikling og kravspesifikasjon. Dette er kompetanse jeg bruker aktivt i min jobb i dag. Et stort bonus var den gode dynamikken i klasserommet og i arbeidsgruppene; takket være en svært engasjerende foredragsholder! Underholdende og lærerikt på samme tid! (Kristin Helene J. Hafseld, Seniorrådgiver og prosjektutvikler Utenriksdepartementet)

Engasjerte forelesere med konkrete, gode og aktuelle eksempler fra næringslivet. Øvelser i bruk av enkle verktøy for å gjøre livet lettere for prosjektledere og prosjektmedarbeidere (Kursdeltaker høsten 2018)

Svært nyttig kurs som har gitt stort utbytte. I tillegg er det veldig gode og engasjerende samlinger, med forelesninger av meget god kvalitet. Anbefales på det varmeste til deg som ønsker å lære om konsept (Kursdeltaker høsten 2017)

Kursdetaljer

Startdato: 15.09.2020
Slutt: 20.11.2020

Søknadsfrist: 15.05.2020

Kursavgift: 10250 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: BA6206

Undervisningssted: Trondheim/Oslo

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er fulltegnet.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.