EVU-Kurs


Kunst og kulturaktiviteter i psykisk helsearbeid

Jente som dekorerer et egg

Foto: Pixabay

Emnet har fokus på hvilken betydning kunst og kulturopplevelser har for opplevelsen av helse og hvordan det gir muligheter for aktiviteter og nye tilnærminger eller metoder innen klinisk arbeid. Emnet har en interaktiv form, med presentasjoner, refleksjoner og workshops.

Søknadsfrist: 01.09.2020

Målgruppe:

Fagpersoner som arbeider med eller har interesse for området psykisk helsearbeid, annet helse- og sosialfaglig arbeid samt pedagoger - som ønsker forskningsbasert kompetanse.
Emnet egner seg både for deg som ønsker faglig påfyll i arbeidshverdagen og for deg som vurderer å søke videre opptak på studieprogrammet hvor emnet inngår.

Kursbeskrivelse:

Emnet viser hvordan kunst og kulturaktiviteter kan gi økt bevissthet om egen rolle som yrkesutøver og hvordan slike aktiviteter kan bidra til å møte kompleksiteten i menneskers problemer og ha en terapeutisk effekt. 

Læringsutbytte:

Kunnskap

Etter avsluttet emne skal studenten

 • ha inngående kunnskap om estetikkens, kunstens og kulturens rolle for hverdagsliv og psykisk helse. 
 • ha grunnleggende kunnskap om hvordan kunst og kulturrelaterte aktiviteter og behandlingsformer kan anvendes i klinisk arbeid.

Ferdigheter

Etter avsluttet emne skal studenten kunne

 • tilrettelegge for og anvende konkrete kunst og kulturaktiviteter i klinisk arbeid.
 • analysere relevant teori om estetikk, kunst og kultur og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning.
 • bidra til nyskaping innen utvikling og utøvelse av psykisk helsearbeid.

Generell kompetanse

Etter avsluttet emne skal studenten kunne

 • formidle selvstendig arbeid ved hjelp av kunst og kulturuttrykk og integrere dette i eget fagområde. 
 • analysere og formidle nyskapende bidrag til den enkeltes og samfunnets forståelse av forholdet mellom kunst, kultur og psykisk helse og hvordan dette forholdet kan påvirkes.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet anvender pedagogiske metoder som forelesning, gruppearbeid, workshops/ferdighetstrening og egenstudier. Det gjøres et utvalg av workshops som er praksisrelaterte, der studenten får anledning til å fordype seg teoretisk og øve praktisk. Både i og mellom samlingene arbeider studentene med aktuelle problemstillinger og oppgaver relatert til emnets innhold og læringsutbytte. 

Obligatoriske aktiviteter:

80 % deltakelse i ferdighetstrening og undervisning i tilknytning til ferdighetstrening 

Eksamensbeskrivelse:

Eksamen er en todelt gruppeeksamen:

 • Skriftlig oppgave: Beskrive og begrunne valgt ferdighet.
 • Ferdighetseksamen: Demonstrasjon av praktisk ferdighet. Avholdes uke 48.
Begge deler av eksamen må være bestått før endelig sluttkarakter.

Karakterskala: A-F hvor F er stryk. Skriftlig oppgave vektes 30/100 Ferdighetseksamen vektes 70/100.

Eksamenskrav: 80 % deltakelse i ferdighetstrening.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Høst 2020: 

7-10.oktober

4-6.november

 

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Ingen kursavgift, men alle studenter må betale semesteravgift til studentsamskipnaden. I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur og ev. reise/opphold.

Fagansvarlig/Forelesere:

Wigdis Helen Sæther
Dosent
Telefon: 73412299
Epost: wigdis.h.sather@ntnu.no

Kontakt:

Ann Kristin Bratli
Studieveileder Institutt for psykisk helse
Telefon: 73412171
Mobil: 98220244
Epost: ann.k.bratlie@ntnu.no

Stine Stenhaug
Stine Stenhaug - NTNU VIDERE
Telefon: 73595344
Epost: stine.stenhaug@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

 • Fullført Bachelor i barnevernspedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid (sosionom), sykepleie, vernepleie, psykologi eller andre tilsvarende utdanninger innen helse- og sosialfag. Eller Bachelor i barnehage- / førskolelærerutdanning og lærerutdanning. (180 studiepoeng).

 • Relevant yrkespraksis tilsvarende minst to år i 100 % stilling etter fullført bachelor.
Krav til dokumentasjon:

Utdanning må dokumenteres med kopi av vitnemålets forside og karakterer. Alternativt kan du enkelt hente ut digitalt godkjent pdf av vitnemålet ditt på Vitnemålsportalen.
Arbeidserfaring må dokumenteres med signert tjenestebevis/attest med startdato, stillingstittel, stillingsprosent og evt sluttdato.

Søkere som er tatt opp på Master i psykisk helse (MPHLS) og Videreutdanning i psykisk helsearbeid har fortrinnsrett. Rangering av øvrige søkere etter ordinære rangeringsregler iht. NTNUs Forskrift om opptak til studier § 28.

Mastergradens krav om gjennomsnittskarakter C kan fravikes for studenter med enkeltemneopptak.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Opplyses i Blackboard før studiets start

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard og Inspera

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Emnet gjennomføres med minimum 8 og maksimum 24 studenter. 

Kursdetaljer

Startdato: 07.10.2020
Slutt: 27.11.2020

Søknadsfrist: 01.09.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6403

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.