EVU-Kurs


Uorganisk kjemi

I kurset gjennomgås generelle egenskaper i forhold til det periodiske system og stoffkjemi. Laboratoriekurset vil gi praktisk kjennskap til uorganiske syntesemetoder og -reaksjoner med spesiell vekt på forsøk som kan anvendes i skolen.

Søknadsfrist: 01.06.2020

Målgruppe:

Lærere som ønsker kompetanse til å undervise i kjemi i den videregående skolen, eller undervise i kjemidelen av naturfaget på ungdomstrinnet og i Vg 1.

Kursbeskrivelse:

Emnet bygger på Grunnleggende kjemi 1-3 og gjennomgår generelle egenskaper i forhold til det periodiske system og stoffkjemi. Laboratoriekurset vil gi praktisk kjennskap til uorganiske syntesemetoder og -reaksjoner med spesiell vekt på forsøk som kan anvendes i skolen.

Faglig innhold

 • Oppbygning av atomet
 • Det periodiske system og periodiske egenskaper
 • Atomorbitaler, molekylorbitalteori, molekyler og gitterstrukturer
 • Ulike typer sterke bindinger og hvordan de påvirker stoffers egenskaper 
 • Bindingslære og løsemidler: Svake bindinger mellom molekyler
 • Polare og upolare løsemidler, protiske og autodissosierende løsemidler Lewis syre-base-teori, HSAB-konseptet
 • Bindinger i overgangsmetallforbindelser og komplekser, koordinasjonstall, krystallfelt- og ligandfelt-teori, tilbakedonering. Overgangsmetaller som katalysatorer
 • Faste stoffer
 • Noe om krystallstrukturer
 • Fast løsning og faselikevekter
 • Fasediagram, tolking av fasediagrammet for stål
 • Elektrokjemi, korrosjon, galvanisk korrosjon, passivitet, tolkning av Pourbaixdiagrammet for jern/stål
 • De viktigste uorganiske grunnstoffene, typiske forbindelser og reaksjoner for disse. Essensielle og giftige grunnstoffer
 • Sentrale miljøproblemstillinger innen uorganisk kjemi, drivhuseffekt, ozonproblematikk, overgjødsling

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger, laboratorie- og øvingsoppgaver.

Læringsutbytte:

Kunnskap

Etter fullført kurs har kandidaten kunnskap om

 • grunnleggende uorganisk kjemi, dvs. kjennskap til de viktigste stoffene og deres reaksjoner, samt informasjon som har allmennvitenskapelig interesse. Det innebærer både å kjenne og klassifisere ulike typer reaksjoner, å kjenne til reaksjoner for enkeltstoffer, og å kjenne til deres betydning for miljø, i samfunnet og i vårt dagligliv.
 • periodiske trender til metalliske og ikke-metalliske grunnstoffer samt kjenne til anvendelsen av dem
 • strukturer og egenskaper til uorganiske forbindelser
 • ulike reaksjoner med uorganiske forbindelser

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • bruke ulike læringsressurser i undervisningen
 • anvende en del eksperimentelle metoder
 • fornye og videreutvikle sin faglige kompetanse
 • samarbeide med andre for å løse teoretiske og praktiske oppgaver
 • anvende utvalgte eksperimentelle metoder for undersøkelser av uorganiske stoffer
 • behandle relevante kjemikalier og utstyr som kan brukes i undervisning i uorganisk kjemi
 • formidle fagstoff og forskningsresultater i uorganisk kjemi
 • forstå grunnprinsippene og utfra dem vurdere stoffenes egenskaper, dvs. symmetri, struktur, bindinger (sterke og svake) og orbitaler. Forstå hvordan IR og UV/vis påvirker molekyler inklusive forståelse av atomers orbitaler og kvantetall, samt hvordan grunnstoffers egenskaper varierer gjennom det periodiske system.

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • fremskaffe og bruke relevant og pålitelig informasjon innen uorganisk kjemi og utøve kildekritikk
 • arbeide i prosjekter, både selvstendig og sammen med andre, samt formidle resultatene av arbeidet
 • Kjenne til viktige og interessante eksempler på hvordan uorganisk kjemi påvirker vår virkelighet formidle fagstoff og resultater 

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig tretimers eksamen.

Eksamenskrav: Deltakelse på minst to samlinger hvorav minst en er med laboratoriearbeid. Det kreves ikke rapport eller rapportskjema for godkjent laboratoriedel, men det forventes aktiv deltakelse i diskusjon etter hver laboratorieoppgave.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Obligatoriske samlinger i Trondheim høsten 2020.

Første samling: 25. - 26. august
Andre samling: 23. - 24. september
Tredje samling: 5. - 6. november

Samlingene omfatter to emner (KJ6005 og KJ6006) slik at dette emnet bruker 50 % av arbeidstiden hver av samlingene.

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan medføre at studietilbud som har fysiske samlinger kan få alternative samlingsformer. På grunn av utfordringer med å skaffe nok rom for å kunne ivareta nok avstand i fysisk undervisning kan tidsramme og/eller tidspunkt for samlinger bli endret. Informasjonen om samlingene oppdateres fortløpende.

Kursavgift:

5000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til NTNU, og studentene må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Martin Ystenes
Professor, Institutt for materialteknologi
Telefon: 73 59 40 08
Epost: martin.ystenes@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse, samt Kjemi 1 fra NTNU (30 sp), eller tilsvarende.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for naturvitenskap

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 25.08.2020

Søknadsfrist: 01.06.2020

Kursavgift: 5000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: KJ6006

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.