EVU-Kurs


Biokjemi

Kurset gir en grunnleggende innføring i kjemisk struktur og funksjon av biomolekyler, metabolisme og energiomsetningen i cellen, molekylær-genetikk og biosyntese av protein. Det vil bli lagt spesiell vekt på tema med relevans for undervisning i skolen.

Søknadsfrist: 09.08.2020

Målgruppe:

Lærere som ønsker kompetanse til å undervise i kjemi i den videregående skolen, eller undervise i kjemidelen av naturfaget på ungdomstrinnet og i Vg 1.

Kursbeskrivelse:

Faglig innhold

Emnet bygger på Grunnleggende kjemi 1-3 og Grunnleggende organisk kjemi og gir en grunnleggende innføring i kjemisk struktur og funksjon av biomolekyler, metabolisme og energiomsetningen i cellen, molekylær-genetikk og biosyntese av protein. Det vil bli lagt spesiell vekt på tema med relevans for undervisning i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av obligatoriske forelesninger, gruppediskusjoner og praktisk laboratoriearbeid på samlingene. Mellom samlingene: Individuelt arbeid med veiledning, videoforelesninger og ukentlige arbeidsoppgaver.

Det legges vekt på at undervisningen på samlingene skal gjøre studentene i best mulig stand til å arbeide individuelt og å samarbeide mellom samlingene. I tillegg prioriteres læringsaktiviteter på samling som studenten ikke kan gjøre individuelt, f.eks. laboratoriearbeid. 

Læringsutbytte:

Læringsmål

Kunnskap

Kandidaten kan

 • gjøre rede for grunnleggende trekk knyttet til kjemisk struktur og funksjon av biomolekyler, metabolisme og energiomsetningen i cellene, molekylærgenetikk og biosyntese av protein
 • gjøre rede for ulike metoder for formidling av biokjemisk fagstoff i skolen
 • gi eksempler på aktuelle læringsressurser i biokjemi
 • gi eksempler på hvordan man kan organisere praktiske aktiviteter i biokjemiundervisning

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • bruke ulike læringsressurser i undervisningen
 • anvende en del eksperimentelle metoder
 • fornye og videreutvikle sin faglige kompetanse
 • formidle fagstoff og forskningsresultater i biokjemi
 • behandle relevante kjemikalier og utstyr som kan brukes i biokjemiundervisning
 • samarbeide med andre for å løse teoretiske og praktiske oppgaver

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • fremskaffe og bruke relevant og pålitelig informasjon innen biokjemi og utøve kildekritikk
 • arbeide i prosjekter, både selvstendig og sammen med andre, samt formidle resultatene av arbeidet 
 • formidle fagstoff og resultater

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig hjemmeeksamen (70 %) og skriftlig innlevering / prosjektrapport (30 %).
Begge deler må være bestått for å bestå emnet.
Ved utsatt eksamen kan vurderingsformen bli endret til muntlig eksamen.

Eksamenskrav: deltakelse på forelesninger og laboratoriearbeid på samlingene (kan erstattes av tilsvarende aktivitet etter skriftlig avtale med fagansvarlig). Obligatoriske innleveringer og selvstendig arbeid med eget forsøk og analyse av IKT-baserte læringsressurser.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Obligatoriske samlinger i Trondheim høsten 2020.

Første samling: 24. - 25. august
Andre samling: 21. - 22. september
Tredje samling: 4. - 5. november

Samlingene omfatter to emner (KJ6005 og KJ6006) slik at dette emnet bruker 50 % av arbeidstiden hver av samlingene.

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan medføre at studietilbud som har fysiske samlinger kan få alternative samlingsformer. På grunn av utfordringer med å skaffe nok rom for å kunne ivareta nok avstand i fysisk undervisning kan tidsramme og/eller tidspunkt for samlinger bli endret. Informasjonen om samlingene oppdateres fortløpende.

Kursavgift:

5000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til NTNU, og studentene må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Per-Odd Eggen
Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning
Telefon: 73 55 11 36
Epost: per.eggen@plu.ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse, samt minimum tilsvarende Kjemi 2 i videregående skole eller tilsvarende Biologi 2 i videregående skole.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper:

Kjemikunnskaper tilsvarende Kjemi 1 (30 sp) fra NTNU eller tilsvarende.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 24.08.2020

Søknadsfrist: 09.08.2020

Kursavgift: 5000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: KJ6005

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.