EVU-Kurs


Statistiske metoder

Foto: Pixabay

Kurset inneholder teori for punktestimering, intervallestimering og hypotesetesting. Et- og to-utvalg normalfordelte variabler basert på t-kjikvadrat- og F-fordeling. Testing i binomisk modell. Enkel lineær regresjon og variansanalyse for normalfordelte variabler. Modell-test (goodness of fit) og ikke-parametriske tester.

Søknadsfrist: 01.06.2020

Kursbeskrivelse:


Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten har

  • gode kunnskaper om punktestimering, intervallestimering og hypotesetesting, inferens for et- og to-utvalgs normalfordelte variabler og for binomisk fordelte variabler
  • gode kunnskaper om enkel regresjonsanalyse, samt kunnskap om variansanalyse og modell-test (goodness of fit)
  • kjennskap til enkelte ikke-parametriske tester

 

Ferdigheter:

Kandidaten kan

  • gjenkjenne og analysere data fra enkle statistiske standardsituasjoner
  • videre er studenten i stand til å kommunisere med fagstatistikere om mer kompliserte situasjoner
  • noe bruk av statistisk programvare

 

Undervisning

Dette er et nettbasert studium med øvinger, nettdiskusjoner, to samlinger og skriftlig eksamen. Det obligatoriske arbeidet består av øvinger og to samlinger.

For mer informasjon om DELTA-programmet Matematikk på nett, som dette emnet er en del av, se www.ntnu.no/videre/delta.

Emnebeskrivelse:

Statistiske metoder

Eksamensbeskrivelse:

Vurderingsform: 100% skriftlig eksamen (fire timer) i Trondheim.
Det vil ikke bli gitt tilbud om lokal eksamensgjennomføring.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Trondheim høstsemesteret 2020.

Første samling: 8.-9. september

Andre samling: 27.-28. oktober

Oppstart kl. 9 første dag og avslutning kl. 16 andre dag for begge samlinger.

Før samling ber vi om at du tar smittevernkurs og leser om smittevern på campus.

Kurset er planlagt med fysiske samlinger i Trondheim. På grunn av koronasituasjonen tar vi forbehold om at dette kan endres til digital undervisning på kort varsel hvis smittevernreglene endrer seg i løpet av høstsemesteret.

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info:
Semesteravgift.
Studentene må selv dekke reise/opphold i forbindelse med samlinger og eksamen. I tillegg tilkommer utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Faglig kontaktperson: Silius Vandeskog
Epost: silius.m.vandeskog@ntnu.no

Kontakt:

Linda Bjørgan
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Det kreves generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut. For å få søknaden din behandlet må dokumentasjon på at du fyller opptakskravet være lastet opp innen søknadsfristens utløp.

Krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper:

Det anbefales å ta emnene ST6101 Sannsynlighetsregning og statistikk og MA6101 Grunnkurs i analyse I før man tar ST6201 Statistiske metoder.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensumbok som du selv må kjøpe er: 

Richard J.Larsen, Morris L.Marx Introduction to Mathematical Statistics and its Applications (6-th Edition).

Pensum vil være disse kapitlene:

5.1-5.5, 5.7, 6.1-6.6, 7.1-7.5, 8.1-8.2, 9.1-9.5, 10.1-10.5, 11.1-11.5, 12.1-12.4, 13.1-13.3, 14.1-14.4

 

Praktiske opplysninger:

Studiepoengreduksjon/overlapp er tilsvarende som for emnet ST1201 Statistiske metoder

Kursdetaljer

Startdato: 17.08.2020

Søknadsfrist: 01.06.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: ST6201

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.