EVU-Kurs


Rådgivning 2: Sosialpedagogikk i en flerkulturell skole

Dette kurset utgjør modul 3 i Rådgivning 2 (30 studiepoeng), som er tredje del av årsstudiet i rådgivning.

Søknadsfrist: 15.05.2020

Målgruppe:

Lærere som underviser i skolen og annet personell med veilednings- og rådgivningsoppgaver tilknyttet barn og ungdom (skolerådgivere, miljøterapeuter, barnevernspedagoger, helsesøster, sosionomer, etc.) gjennom hele oppvekst- og opplærings-løpet (barnehage, grunnskole og videregående opplæring).

Kursbeskrivelse:

Faglig innhold

Emnet introduserer en helhetlig forståelse av sosialpedagogikk i en flerkulturell skole. Dette innebærer fordypning i teori og praksis knyttet til skolen som inkluderingsarena. Emnet vektlegger kritisk refleksjon til forholdet mellom samfunnets idealer for skolen, skolens mandat, sosiale relasjoner og pedagogiske praksiser. Emnet vil spesielt vektlegge utvikling av profesjonell kompetanse knyttet til antidiskriminerende og frigjøringspedagogikk i sosialpedagogisk arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Tre samlinger á 2-3-2 dager. Forelesninger, dialoger, praktiske øvelser, arbeid med case og prosessarbeid knyttet til gjennomføring av en sosialpedagogisk aksjon. Erfaringsbasert læring inngår i studiet. Mellom samlingene deltar studenter og lærere i nettbasert responsarbeid på Blackboard. To obligatoriske arbeidskrav der studentene reflekterer over egen praksis og gjennomfører en sosialpedagogisk aksjon. Arbeidskravene vurderes som bestått/ikke bestått.

Læringsutbytte:

KUNNSKAPER

Kandidaten har kunnskap om

  • teori og praksis rundt endrings- og utviklingsprosesser knyttet til sosialpedagogiske prinsipper og praksis
  • kritisk pedagogikk og antidiskriminerende undervisning -ekskluderings- og inkluderingsmekanismer i skolen og samfunnet
  • hvordan tilstedeværelse kan fremme inkludering, fellesskap, empati og tilhørighet i flerkulturelle skoler og klasserom 


FERDIGHETER

Kandidaten kan

  • kombinere innsatser knyttet til betydning av sosial tilhørighet og mestring på individ-, gruppe- og system-nivå
  • videreutvikle egen evne til å inngå, vedlikeholde og skape anerkjennende relasjoner med ulike grupper barn og ungdom
  • variere mellom ulike metoder og teknikker knyttet til sosialpedagogisk arbeid i en flerkulturell skole.
  • analysere synlige og usynlige maktmekanismer i forhold til elevmangfold og ulikheter i oppvekstsvilkår

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten kan

  • analysere hvordan egne tanker, følelser og atferd påvirker møter med barn og ungdom gjennom perspektiver på tilstedeværelse og sosialpedagogisk teori
  • kritisk vurdere hvordan barn og ungdoms individuelle egenskaper og sosiale kontekst påvirker deres psykososiale læring og utvikling
  • analysere og anvendekunnskap om interkulturell kommunikasjon

Du finner studieplan for Rådgivning 2 på studiets hovedside: https://www.ntnu.no/videre/radgivning2.

Eksamensbeskrivelse:

Prosessuell eksamensrapport der studentene utvikler, redegjør og drøfter en sosialpedagogisk aksjon ved egen arbeidsplass. Frist for innlevering: 10. januar 2021.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset arrangeres høsten 2020, med tre obligatoriske digitale samlinger.

Første samling: 3. - 4. september

Andre samling: 28. - 30. oktober

Tredje samling: 26. - 27. november

 

 

Kursavgift:

18500 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift, og studentene må i tillegg dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Runa Rannov Bostad
Stipendiat, Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL)
Telefon: 90 65 23 95
Epost: runa.bostad@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: runa.bostad@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Du må dokumentere at du er i relevant jobb ved studiestart eller ha 2 års relevant yrkeserfaring, i tillegg til et av følgende utdanningsløp:

- bachelorgrad med fordypning i pedagogikk, rådgivning og voksnes læring, sosiologi, sosialantropologi eller psykologi
- cand. mag.-grad innenfor de overnevnte fagene
- gjennomført de tre første årene av barnehage-/grunnskole-/allmenn-lærerutdanningen
- bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning
- annen relevant profesjonsrettet 3-årig bachelorutdanning (f.eks. sosionom, vernepleier, ergoterapeut, sykepleier eller treårig barnevernsutdanning)
- institusjonen kan i enkelte tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du må dokumentere utdanning og ansettelse/arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.
Krav til dokumentasjon

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for Rådgivning 1, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

NB: Det er begrenset antall plasser på kurset. Studenter med Rådgivning 1 fra NTNU vil bli prioritert dersom det blir flere søkere enn plasser på Rådgivning 2. Utover dette prioriteres du etter datoen som du har registrert din søknad ved NTNU ("først til mølla"-prinsippet).

Anbefalte forkunnskaper:

Rådgivning 1 fra NTNU eller tilsvarende.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 03.09.2020
Slutt: 10.01.2021

Søknadsfrist: 15.05.2020

Kursavgift: 18500 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: PED6036

Undervisningssted: Nett

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er fulltegnet.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.