EVU-Kurs


Praksisveiledning i helse- og sosialtjenesten, Gjøvik

Gruppeveiledning i forbindelse med praksisstudier. Foto Margret Gyda Wangen

Kurset skal gjøre deg som praksisveileder bedre rustet til å veilede både studenter og profesjonsutøvere (under videreutdanning) i praksisfeltet.

Søknadsfrist: 15.04.2020

Målgruppe:

Profesjonsutøvere/praksisveiledere som veileder studenter/profesjonsutøvere under praksisstudiene innen helse- og sosialfag ved NTNU

Kursbeskrivelse:

Kurset gir økt teoretisk innsikt i modeller og metoder innen praksisveiledning samt trening i praktiske veiledningsferdigheter. Praksisveileders rolle, funksjon og ansvar vil være i fokus både i teori og gjennom praktiske øvelser.

Kurset går over to semester og kan kombineres med arbeid. Kurset er på masternivå.

Faglig innhold

Praksisveiledning

 • Veiledning, læring, veiledningsprosesser
 • Veiledningsmodeller, strategier, metoder

Praksisveileders rolle og funksjon

 •    Én til én veiledning
 •    Gruppeveiledning
 •    Kunnskapsbasert veiledning
 •    IKT-støttet veiledning
 •    Etiske aspekter; Maktaspektet – asymmetri - symmetri og ansvar for kommunikasjon og relasjon
 •    Rammer i praksisveiledning 
 •    Vurdering; Formativ og summativ vurdering og Skikkethet

Læringsutbytte:


Etter fullført kurs skal deltakerne kunne:

Kunnskaper

 • Gjøre rede for og drøfte sentrale begreper, teorier og tradisjoner innen veiledning
 • Identifisere og drøfte veileders roller og funksjoner
 • Drøfte betydningen av relasjon og kommunikasjon i et veiledningsperspektiv
 • Gjøre rede for læring og læringsprosesser samt utvalgte IKT-støttede og studentaktive læringsformer

Ferdigheter

 • Planlegge og gjennomføre veiledning på individ og gruppenivå, herunder også tverrfaglige grupper og nettbasert veiledning
 • Planlegge og gjennomføre vurderingssamtaler og utfordrende samtaler
 • Bidra til vurdering av skikkethet
 • Anvende utvalgte veiledningsmodeller og –metoder
 • Analysere og kritisk reflektere over pedagogisk veiledning i praksisstudier
 • Tilrettelegge veiledning og læringsaktiviteter i samsvar med praksisperiodens læringsutbyttebeskrivelser og arbeidskrav
 • Veilede studenter i kunnskapsbasert praksis
 • Anvende veiledningskompetansen i veiledning av kolleger som veileder studenter/profesjonsutøvere

Generell kompetanse

 • Vurdere kritisk egen veilederrolle både faglig og pedagogisk og begrunne egen veiledningspraksis 
 • Reflektere over egne væremåte og kommunikasjon i veilederrollen
 • Analysere og vurdere utfordringer og etiske dilemmaer i veiledningssituasjoner og drøfte valg av handlingsalternativer
 • Anerkjenne veiledning som et virkemiddel i profesjonens og praksisinstitusjonens samfunnsoppdrag

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig hjemmeeksamen som bygger på arbeid med arbeidskravene. Innlevering i løpet av mai 2021.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset er nettbasert med to obligatoriske samlinger: 

1. samling: 16.-17. september 2020
2. samling: 17.-18. mars 2021

 

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Det er ingen kursavgift, men semesteravgift pt kr 580 til Studentsamskipnaden må betales hvert semester. Ytterligere informasjon om semesteravgift: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Semesteravgift+og+registrering

Fagansvarlig/Forelesere:

Kristin Hartveit Hansen
Universitetslektor, Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Kontakt:

Gro Jeppestøl Vatne
Rådgiver, Inst. for helsevitenskap Gjøvik
Mobil: 61135114
Epost: gro.vatne@ntnu.no

Opptakskontoret Gjøvik
Epost: opptak@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Minimum bachelorgrad innen helse- og sosialfag. Minimum ett års klinisk erfaring.

Følgende dokumentasjon må lastes opp samtidig med at du søker, eller senest innen søknadsfristens utløp:

Fullstendig vitnemål fra grunnutdanning (bachelorgrad) i sykepleie eller andre grunnutdanninger innen helse- og sosialfag

Tjenestebevis som dokumenterer hvor du er ansatt når du søker.

Praksisattester som viser stillingskategori, omfang og varighet av praksis.

Dokumentasjon på eventuell fullført og bestått videreutdanning utover det grunnleggende opptakskravet, samt attester som dokumenterer praksis utover det første året, må også lastes opp dersom det skal vurderes i opptaket.

Anbefalte forkunnskaper:

Erfaring med praksisveiledning.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Praktiske opplysninger:

Emnet har kode 9148 på Søknadsweb hvor du finner emnet under overskriftene «Videreutdanning/påbygningsstudier» i menyen, og videre igjen under «Videreutdanning innen helse- og sosialfag Termin høst 2020». Velg så «Praksisveiledning i helse- og sosialtjenesten, Gjøvik»

Kriterier for tildeling av studieplasser:
 • Studieplassene fordeles likt mellom kvalifiserte søkere som er ansatt i kommunehelsetjenesten og kvalifiserte søkere som er ansatt i spesialisthelsetjenesten. Dersom det ikke er nok kvalifiserte søkere i én av kvotene, suppleres det med søkere fra den andre kvoten.
 • I hver av de to opptakskvotene forbeholdes halvparten av studieplassene til søkere med grunnutdanning i sykepleie. Den andre halvparten av studieplassene forbeholdes søkere med grunnutdanning i andre helse- og sosialfag enn sykepleie.

Hvis det er flere søkere til opptakskvotene enn det vi har plass til rangeres søkerne innbyrdes etter oppnådde konkurransepoeng slik:

 1. Karakterpoeng gis ut fra en vektet gjennomsnittskarakter av alle karakterer på vitnemålet som utgjør opptaksgrunnlaget. (Resultatet multipliseres med 10)
 2. Fullført og bestått utdanning utover opptaksgrunnlaget gir tilleggspoeng som følger:1 poeng for 60 studiepoeng, 0,5 poeng for 30 studiepoeng, 0,25 poeng for 15 studiepoeng. Maksimalt 3 tilleggspoeng.
 3. Poeng for praksis utover opptaksgrunnlaget som følger: Det gis 1 tilleggspoeng per år for inntil 5 års relevant yrkespraksis etter fullført og bestått høyere utdanning og etter at første praksisår etter utdanningen er fullført. (Deltidsarbeid gjøres om til andel av heltid.)
 4. Når flere søkere har lik poengsum, avgjøres rekkefølgen ved alder, med den eldste først, spesifisert etter fødselsdato.

 

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for å kunne starte kurset. 

Kursdetaljer

Startdato: 31.08.2020

Søknadsfrist: 15.04.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 10

Emnekode: HELG6010

Undervisningssted: Gjøvik

Arrangør: NTNU i Gjøvik

Kurset er fulltegnet.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.