EVU-Kurs


Basal ultralyd

Person blir undersøkt av ultralydapparat

Foto: Karl Jørgen Marthinsen, ISB/NTNU

Emnet Basal ultralyd kan tas som et frittstående kurs eller det kan inngå i en en av tre videreutdanninger i ultralyd innen hjerte, kar eller muskel og skjelett. 

Søknadsfrist: 01.05.2020

Målgruppe:

Helsepersonell.

Kursbeskrivelse:

 • Ultralyd, bildedannelse og fysiske prinsipper
 • Prober og probeteknologi
 • Apparatlære
 • Biologiske effekter
 • Farer ved bruk
 • Ulike bruksområder og frekvensområder (behandling og diagnostikk)
 • Artefakter i 2D og doppler
 • Kvalitetssikring
 • Ergonomi 
 • Ferdighetstrening i apparatlære og knottologi
 • Lagring av undersøkelsesdata
 • Jus/lovverk knyttet til ansvar for undersøkelse og resultat
 • Forskningsmetode: Vitenskapelig fremstilling i rapportskriving, søk i artikkeldatabaser, kildehenvisning og –kritikk


Læringsformer og aktiviteter
Emnet består av to obligatoriske samlinger på campus i Trondheim, kombinert med nettstudier og oppgaver på hjemsted. Emnet består av obligatoriske aktiviteter/arbeidskrav som alle må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Læringsutbytte:

Teoretisk kunnskap:

 • Forklare ultralydsfysikk
 • Beskrive lyd og ultralyd som fysisk fenomen
 • Beskrive lydens attenuering og refleksjon i vev
 • Beskrive oppbyggingen av prober og deres egenskaper
 • Forklare sammenhengen mellom det fremstilte ultralydbildet og bakenforliggende fysikk
 • Ha detaljert kunnskap om hvordan de ulike ultralyd avbildningsmetodene fungerer (M-mode, 2D, 3D, Doppler) og kunne anvende denne basalkunnskapen til å forklare begrensninger og feilkilder ved de ulike metodene
 • Beskrive sammenhengen mellom det fremstilte ultralydbildet og bakenforliggende fysiologi
 • Analysere eget bildeopptak og forklare årsak til dårlig bildekvalitet og artefakter
 • Beskrive risikofaktorer for pasienter ved bruk av ultralyd og redegjøre for hvilke sikkerhetsregler som gjelder

Praktiske ferdigheter:

 • Anvende ultralydscanneren og behandle utstyret på en forsvarlig måte
 • Anvende og forklare de vanligste funksjonene på tastaturet
 • Utøve ergonomisk hensiktsmessig arbeidsteknikk
 • Utføre enkel bildeoptimalisering
 • Evaluere egen arbeidsteknikk i forhold til ergonomi

Generell kompetanse:

 • Kunne foreta litteratursøk og skrive oppgavebesvarelser i form av rapport etter vitenskapelige retningslinjer

Eksamensbeskrivelse:

3 timer skriftlig eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet Ikke bestått.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger høsten 2020:

Første samling: uke 35
Andre samling: uke 44

Hver samling er tre dager. Hvilke dager samlingene blir de to ukene vil offentliggjøres når det er klart. Begge samlingene har obligatorisk oppmøte.

Vi tar forbehold om endringer i samlingsuker.

 

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Semesteravgift til Studentsamskipnaden Sit, pt kr 580 må betales. Studentene må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Nina Hanger
Universitetslektor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Telefon: 73 41 22 52
Epost: nina.hanger@ntnu.no

Benny Ehrnholm
Universitetslektor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Telefon: 73 41 21 80
Epost: benny.p.ehrnholm@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
Seniorkonsulent, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Tonje Svendsen
Studiekonsulent, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Epost: tonje.c.svendsen@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

- Helsefaglig bachelorgrad (180 studiepoeng)

- Autorisasjon som helsepersonell

- Tilgang til ultralydapparat og tilgang til pasienter på hjemstedet

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du må laste opp dette innen søknadsfristen går ut. Les mer om krav til dokumentasjon her

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn på fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk.

Dokumentasjon på tilgang til ultralydapparat og pasienter må foreligge innen 1. oktober 2020.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Med tanke på at studenten selv bør utvikle kompetanse til livslang læring, og at informasjonsmengden stadig øker, er en del av pensum selvvalgt stoff som er knyttet opp mot studentenes arbeidskrav. For å hjelpe studentene på vei, er det utviklet ressurslister til hvert emne. Dette er lister som studentene selv kan være med å utvikle gjennom studiet. Endelig ressursliste oppgis ved starten av hvert semester. Studentene oppfordres til litteratursøk i ulike databaser. I tillegg vil aktuelle artikler og retningslinjer inngå som en del av undervisningsmaterialet 

 

Praktiske opplysninger:

For studieåret 2020 gjelder at dersom du skal søke Ultralyd i hjerte og kar inngår kurset Basal ultralyd i studiet og du skal ikke søke dette kurset spesifikt. 

Hvis du ikke har norsk personnummer, vennligst ta kontakt med videre@ntnu.no

Kursdetaljer

Startdato: 24.08.2020
Slutt: 30.12.2020

Søknadsfrist: 01.05.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: RAT6001

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.