EVU-Kurs


Langvarig smerte: tverrfaglig undersøkelse, behandling og oppfølging

Illustrasjonsfoto, hos legen. Foto Astrid Woodhouse

Foto Astrid Woodhouse

Emnekurset gir en introduksjon til behandling av pasienter med langvarige smerter og vil ha fokus på kliniske problemstillinger. Kurset har et tverrfaglig og klinisk fokus med vekt på samhandling, kommunikasjon og mestringsorientert tilnærming

Emnet tilbys i samarbeid med St. Olavs Hospital.

Søknadsfrist: 08.01.2020

Målgruppe:

Emnet retter seg mot helsearbeidere av alle profesjoner som er involvert I behandling av langvarig smerte både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

Kursbeskrivelse:

Emnet har fokus på kliniske problemstillinger; undersøkelse, diagnostikk, behandling, oppfølging og rehabilitering av pasienter med langvarige smerter. 
Emnet dekker smertefysiologi og smertepsykologi med spesielt fokus på langvarig smerte og overgangen fra akutt til langvarig smerte. Spesiell fokus vil være på sammensatte symptomtilstander der biopsykososiale faktorer er spesielt tett vevd sammen, og der ingen anerkjent diagnose fullt ut kan forklare symptomene.

Emnet gir også innsikt i helhetlig ivaretakelse av både pasient og pårørende, og kommunikasjon mellom pasient/pårørende og helsepersonell blir vektlagt. Betydningen av god samhandling mellom helsepersonell og andre støttespillere er også et gjennomgående tema for dette kurset.

Læringsmål

Kunnskaper:

 • Forstå langvarig smerte og sammensatte symptomlidelser i en biopsykososial modell
 • Forstå behovet for en bred tilnærming og nødvendigheten av tverrfaglighet ved utredning og behandling av langvarig smerte
 • Forstå egen og andre profesjoners rolle i tverrfaglig team omkring langvarig smerte
 • Forstå psykologiske mekanismer ved smerte og sammensatte symptomlidelser og kjenne til relevante psykologiske intervensjoner
 • Forstå betydningen av fysisk aktivitet og bevegelse i rehabilitering av langvarig smerte
 • Kjenne til muligheter, begrensninger og spesielle utfordringer ved medikamentell behandling ved langvarig smerte
 • Kjenne til muligheter og begrensninger ved nerveblokader og annen intervensjonsterapi. 

Ferdigheter:

 • ha grunnleggende ferdigheter om diagnostikk og undersøkelse av pasienter med langvarige smerter.
 • kunne evaluere smerte og smerterehabilitering med gode indikatorer og effektmål

 Generell kompetanse:

 • ha forståelse for den biopsykososiale smertemodellen
 • ha forståelse for samhandling på tvers av profesjoner og helsetjenestenivå

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 25.05.2020 09:00
hjemmeeksamen over 3 dager, 25-27. mai 2020

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim, Campus Øya
Første samling: 3. - 5 februar 2020
Andre samling: 30. mars - 1. april 2020

 

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Det er ingen kursavgift for dette kurset

Fagansvarlig/Forelesere:

Astrid Woodhouse
Manuellterapeut, post.doc. ISM, forsker NKSL St. Olavs Hospital
Epost: astrid.woodhouse@ntnu.no

Per-Erling Movik
Studiekonsulent
Epost: per-erling.movik@ntnu.no

Kontakt:

Bente Moslet
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 76 72
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Videreutdanningsemnene tilbys i nært samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL), St. Olavs Hospital, Kompetansesenter i lindrende behandling, Midt-Norge og European Palliative Care Research Centre (PRC).

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Fullført bachelorgrad innen sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, radiografi, kiropraktikk eller vernepleie, eller fullført profesjonsstudium i medisin eller psykologi. Søkere med bachelorgrad i sosialfag eller masterutdanning innen klinisk ernæringsfysiologi (5-årig) og farmasi (3-2) kan tas opp etter individuell vurdering

Anbefalte forkunnskaper:

Klinisk praksis innen smerte og/eller palliasjon. Noe erfaring med oppgaveskriving er en fordel ved hjemmeeksamen.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Forslag til litteratur som dekker læringsmålene presenteres ved studiestart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: E-læringssystemet Blackboard Vurderingssystemet Inspera Assessment

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 03.02.2020
Slutt: 27.05.2020

Søknadsfrist: 08.01.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6012

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 25.05.2020 09:00

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.