EVU-Kurs


Selvmordsforebygging

Foto: Stevanovic, Mostphotos

Et kurs som kan gi deg en grunnleggende forståelse av hva selvmordsatferd kan handle om, og dermed danne grunnlag for utvikling av selvmordsforebyggende tiltak i og utenfor helsevesenet. 

Søknadsfrist: 15.01.2020

Målgruppe:

Master-, videreutdannings- og profesjonsstudenter, samt personer som allerede er i jobb og som har bruk for kunnskap om selvmordsforebygging i sitt arbeid.

Kursbeskrivelse:

Emnet vil gi en oversikt over epidemiologiske forhold som forekomst og risikofaktorer for forskjellige typer selvmordsatferd. Det vil legges stor vekt på ulike forklaringsteorier/-modeller for å belyse kompleksiteten involvert i selvmordshandlinger og gi en grunnleggende og kontekstuell forståelse av hva selvmordsatferd kan handle om (for individet i kontekst). En rekke forebyggingsstrategier og –tiltak vil bli gjennomgått og drøftet. Emnet vil også inneholde et kritisk blikk på kunnskapsgrunnlaget for noen etablerte «sannheter» innen fagfeltet. Kulturelle, kontekstuelle, holdningsmessige og etiske problemstillinger knyttet til selvmordsforebygging vil stå sentralt.

For å lese mer om hvilke kunnskaper, ferdigheter og grunnleggende kompetanse du skal sitte igjen med etter gjennomført kurs kan du lese: 

Læringsutbytte for emnet MDV6410 Selvmordsforebygging

Eksamensbeskrivelse:

Digital hjemmeeksamen over 4 uker: 06.mai - 3.juni 2020
Alle hjelpemidler tillatt. Vurderes med bokstavkarakterer fra A-F, hvor A er best og F er stryk.

Oppmøte på studiesamlingene er obligatorisk for å få gå opp til eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset består av 2 samlinger á to dager våren 2020: 

Uke 16 : 16. og 17. april 2020

Uke 19 : 4. og 5. mai 2020

Deltakelse på seminarene er obligatorisk.

 

Kursavgift:

Kr
Kursavgift info: Ingen kursavgift, men som student må du betale en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT), samt dekke utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Heidi Marie Hjelmeland
Professor, Institutt for psykisk helse
Telefon: 73591883
Epost: heidi.hjelmeland@ntnu.no

Kontakt:

Ann Kristin Bratli
Studieveileder Institutt for psykisk helse
Mobil: 73412171
Epost: ann.k.bratlie@ntnu.no

Stine Stenhaug
NTNU VIDERE - ang opptak
Telefon: 73595344
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

1. Fullført bachelor i helse- og sosialfagene: Barnevernpedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid (sosionom), sykepleie, vernepleie, førskolelærere/ barnehagelærere og lærere og søkere med bachelorgrad i psykologi og andre tilsvarende bachelorprogram innenfor helse- og sosialfag.

2. Minst to års relevant yrkeserfaring etter endt bachelor i 100% stilling eller tilsvarende.

Om dokumentasjon

Dokumentasjon på utdanning må dokumenteres med kopi av vitnemål med både forside og karakterer. Alternativt kan du dele dine resultater via www.vitnemålsportalen.no

Praksis må dokumenteres med gyldig tjenestebevis eller attest med startdato/sluttdato, stillingsprosent, stillingstittel, og være signert av overordnet.

Arbeidsavtale/jobbtilbud/cv er ikke gyldig som dokumentasjon på arbeidserfaring.

Studenter ved videreutdanning i psykisk helsearbeid og master i psykisk helse ved NTNU Trondheim vil bli prioritert for opptak. Dersom det er ledig plass kan andre søkere som kvalifiserer for opptak til master i psykisk helse eller videreutdanning i psykisk helsearbeid få plass på emnet.

Rangering av søkere; etter ordinære regler for videreutdanning slik det er beskrevet i den lokale forskriften om opptak (§28). Krav om minimum C i gjennomsnittskarakter kan fravikes.

Anbefalte forkunnskaper:

Relevant praksis er ønskelig, men ikke obligatorisk.
Det vil være en fordel om studentene har lest gjennom pensum før vi møtes til undervisningssamlingene.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum vil bestå av en obligatorisk og en selvvalgt del. Publiseres i Blackboard før kursets start.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard læringsstøtte og Inspera digital eksamensinnlevering.

Praktiske opplysninger:

For oppstart av emnet kreves minimum 10 og maksimum 25 studenter

Kursdetaljer

Startdato: 16.04.2020
Slutt: 03.06.2020

Søknadsfrist: 15.01.2020

Kursavgift: Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6410

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er fulltegnet.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.