EVU-Kurs


Samhandling, sosiale nettverk og nye medier (avlyst!)

Videokonferanse. Illustrasjonsfoto: Yayimgaes/Wavebreakmedia

Kurset er avlyst våren 2020. Det vil heller ikke gå høsten 2020 eller våren 2021.

På dette kurset vil du tilegne seg kunnskap om muligheter som ny teknologi/nye medier gir for ulike former for samhandling i samlokaliserte og distribuerte organisasjoner. Du lærer også hvordan mellommenneskelige, ledelsesmessige og organisatoriske utfordringer som følger med slik teknologi kan håndteres. Du vil tilegne deg ferdigheter som kvalifiserer deg til å lede og fasilitere prosesser med å innføre og utnytte teknologi for effektiv samhandling, både internt i egen virksomhet og mellom samarbeidende virksomheter.

Kurset kan inngå i spesialiseringen innovasjon og endringsledelse i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 15.11.2019

Målgruppe:

Alle som arbeider med ledelse og/eller utvikling i moderne organisasjoner.

Kursbeskrivelse:

Kurset gir store valgmuligheter for å skrive prosjektoppgave om tema som er relevant for egen virksomhet. Eksempler på tema for prosjektoppgaver på kurset de siste årene:

 • Google+ - nyttig eller bare enda et verktøy å forholde seg til?
 • Kunnskapsdeling gjennom sosiale medier blant sykepleiere i hjemmebaserte tjenester
 • Hvilke organisatoriske forutsetninger bør ligge til grunn for økt kunnskapsdeling ved bruk av systemer for kunnskapsforvaltning?
 • Hvordan kan e-konsultasjon bidra til å effektivisere legevakta?
 • Hvordan har innføringen av Microsoft Teams bidratt til bedre informasjonsdeling i prosjekter?
 • Kunnskapsdeling med Yammer
 • Hvilke forhold har betydning for hvor godt vi vil lykkes med bruk av videokonferanse for å bygge nettverk og sosial kapital i den nye kommunen?
 • Hvilke forhold må ivaretas for at vi skal kunne lykkes med bruk av virtuelle møterom som en god samhandlingsarena i en ny fylkeskommune?
 • Bruk av Enterprise Social Media i et internasjonalt team
 • Hvordan kan innføring av elektroniske datakonfigurasjons- og kommunikasjonsverktøy bidra til å skape faglig og sosial tillit i en distribuert organisasjon?

Eksamensbeskrivelse:

Prosjektoppgave som kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre medlemmer.
Innleveringsfrist er 15. juni 2020 kl. 14.00.

Eksamenskrav: Godkjent øvingsoppgave.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim våren 2020.

Første samling: 3.-4. mars

Andre samling: 21.-22. april

Samlingene starter kl. 10.00 første dag og avsluttes kl. 15.00 siste dag. Første kveld på første samling arrangeres en kursmiddag som inngår i kursavgiften.

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår

 • Undervisning på alle samlinger
 • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
 • Nettverksmiddag i løpet av første samling
 • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
 • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
 • Sensur av eksamen
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.


NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften reduseres til ca kr. 10 000 per emne fra og med høstsemesteret 2020. All bespisning utgår, alle rabattordninger oppheves og undervisningen vil i stor grad foregå på campus. Vi tar forbehold om endringer.

Fagansvarlig/Forelesere:

Emneansvarlig: Emil Røyrvik
Professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Telefon: 73 55 03 66
Epost: emil.royrvik@ntnu.no

Kursleder: Sjur Larsen
Forsker, NTNU Samfunnsforskning AS
Mobil: 95 85 29 13
Epost: sjur.larsen@samfunn.ntnu.no

Kontakt:

Linda Bjørgan
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper:

SOS6502 Organisasjon og endring eller tilsvarende.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Du må selv skaffe pensum til kurset.

Julsrud, Tom Erik (2018). Organisatorisk tillit. Grunnlaget for samarbeid i nettverkenes tid. Bergen: Fagbokforlaget.

Per Morten Schiefloe (2015). Sosiale landskap og sosial kapital. Nettverk og nettverksforskning. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 1, 2, 3, 4, 7, 8 og 9).

I tillegg tilkommer artikler og bokkapitler som vil bli tilgjengelig i Blackboard.

Anbefalt tilleggslitteratur kunngjøres ved kursstart.

Praktiske opplysninger:

Kurset tar maks. 25 deltakere.
Praktisk informasjon og betingelser

Referanser:

Kursdeltaker våren 2018:
Engasjert foreleser og gjesteforelesere.

Kursdeltaker våren 2018:
Gode faglige diskusjoner på samlingene. Veiledet med godt pensum.

Kursdetaljer

Startdato: 03.03.2020
Slutt: 15.06.2020

Søknadsfrist: 15.11.2019

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: SOS6507

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.