EVU-Kurs


Testteoretisk kompetanse - Oslo

Pedagog som hjelper gutt

Foto: Yayimages - id18179918

Dette kurset gir deg økt innsikt i administrering og tolkning av evnetester, samt økt psykrometrisk kompetanse med tanke på administrasjon og tolkning av tester generelt. Du vil etter ferdigstilt kurs være kvalifisert for selvstendig innkjøp, administrering og tolkning av Wechsler testene: WISC og WPPSI i en utdanningskontekst. 
 
Våren 2020 holdes kurset i Oslo

Søknadsfrist: 01.02.2020

Målgruppe:

Ansatte i PPT med mastergrad i pedagogisk/psykologisk fagkrets og minst 2 års erfaring fra pedagogisk-psykologisk virksomhet.
Deltakerne bør ha kjennskap til Wechlers tester fra før og man må ha tilgang på siste versjon av testene.

Kursbeskrivelse:

Kurset gir en innføring i ulike evnetester, generell test kompetanse, tolkningsteori, utviklingspsykologiske perspektiver i bruk av tester, samt etiske implikasjoner i forhold psykrometrisk arbeid.

Merk: Kurset er et frittstående videreutdanningstilbud for ansatte i PPT og inngår ikke i mastergraden i pedagogisk-psykologisk rådgivning. 

Kurset vil gi deg kunnskaper og ferdigheter i:

  • Ulike evnetester - Man vil lære utgangspunktet for evnetestene og hvordan nyere versjoner knyttes opp mot moderne intelligensteori. Man vil videre lære utgangspunktet for aggregering og refortolkning av skårer, samt normering og validering av Wechsler testene.
  • Generell testkompetanse som tar for seg hvordan en test er konstruert og hvilke krav som stilles, særlig når det gjelder psykometriske egenskaper. Man vil lære å vurdere skårenes holdbarhet og definere forskjellen mellom ipsativ og normativ tolkning
  • Tolkningsteori som har en målsetting om at studentene skal forstå hvordan man utleder slutninger basert på testskårer og at de skal kunne rapportere resultater. Man har videre en målsetting om at studenten skal forstå sammenhengen mellom testskårer og utarbeidelse av tiltak.
  • Sammenhengen mellom utviklingspsykologi, herunder kognitiv utvikling og generell psykologisk utvikling relatert til testing av barn. Man skal etter ferdigstilt kurs kunne reflektere og se betydningen av utviklingspsykologiske perspektiver bruk av tester.  
  • Kurset vil bidra til at du utvikler et etisk refleksjonsnivå som gjør at du agerer profesjonelt i tilknytning til bruk av testene. 

Undervisning:

Samlingene vil bestå av forelesninger og gruppedrøftinger knyttet til utarbeidelse av testrapporter.

Arbeidskrav:
Tre arbeidskrav. En casusbeskrivelse før første samling. Tre testrapporter utarbeides i tilknytning til Wechlerbatteriet (fortrinnsvis Wisc og Wppsi) i en opplæringskontekst mellom og på samlingene.  

Veiledning:
Veiledning vil bli gitt på samlingene i tilknytning til arbeidskravene. 

Forelesere:

  • Dag Øyvind Engen Nilsen  -  Psykologspesialist 
  • Anne Sofie Samuelsen  -  Førstelektor Institutt for pedagogikk og livslang læring

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 12.06.2020
Eksamen gjennomføres som en individuell skriftlig eksamen på 8 timer og er delt i to deler:
Del 1 er en kunnskapsprøve i statistikk og varer ca 1 time.
Del 2 er utarbeiding av testrapporter i en opplæringskontekst og varer ca 7 timer

Eksamen gjennomføres 4. samlingsdag av 3. samling og vurderes med bokstavkarakter A-F, hvor A er best og F er stryk.

Obligatoriske krav for å få gå opp til eksamen:
Tre godkjente arbeidskrav og 80% oppmøte på samling. Vurderes godkjent/ikke godkjent.

Tid og sted for kurs/samlinger:

3 samlinger á 3 dager ved NTNU i Oslo våren 2020:

Samling 1:  21 - 23. april 

Samling 2:  12 - 14. mai 

Samling 3:  09 - 11. juni + eksamen 12. juni

 

Dag 1 av samlingene starter alltid kl 10.00 og vi avslutter ca kl 15.00-15.30 dag 3.

Adressen til NTNUs lokaler i Oslo er Øvre Vollgate 7, like ved Rådhuset.

Kursavgift:

25000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til NTNU.

Fagansvarlig/Forelesere:

Anne Sofie Samuelsen
Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 59 02 89
Mobil: 932 05 513
Epost: anne.s.s.samuelsen@ntnu.no

Dag Øyvind Engen Nilsen
Psykologspesialist
Mobil: 93417625

Kontakt:

Stine Stenhaug
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 53 44
Epost: videre@adm.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

- Ansettelse i PPT eller tilsvarende tjenester, med minimum 2 års praksis, og
- Mastergrad i pedagogisk og/eller psykologisk fag eller tilsvarende.

Om dokumentasjon

Du kan laste opp dokumentasjon frem til søknadsfristens utløp.

Dokumentasjon på utdanning må dokumenteres med kopi av vitnemål med både forside og karakterer. Alternativt kan du dele dine resultater via www.vitnemålsportalen.no

Praksis må dokumenteres med gyldig tjenestebevis eller attest med startdato/sluttdato, stillingsprosent, stillingtittel, og være signert av overordnet.

Arbeidsavtale/jobbtilbud/cv er ikke gyldig som dokumentasjon på arbeidserfaring.

Anbefalte forkunnskaper:

Deltakerne må ha kjennskap til Wechlers tester fra før og man må ha tilgang på siste versjon av testene.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum oppgis ved kursstart

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard e-læringsplattform

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Kursdeltaker våren 2016.:
Studiet gir en god innføring for PP-ansatte som har erfaring med bruk av WPPSI eller WISC-IV fra før. Dyktige forelesere som har mye kunnskap og kompetanse om evnetesting. Gode refleksjoner rundt etikken og hvorfor og om man skal bruke evnetester.

Kursdetaljer

Startdato: 21.04.2020
Slutt: 12.06.2020

Søknadsfrist: 01.02.2020

Kursavgift: 25000 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: PED6027

Undervisningssted: Oslo

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 12.06.2020

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.