EVU-Kurs


Forsøksdyrlære for forskere
- Laboratory Animal Science for Researchers

Arbeider du med forsøksdyr? Dette kurset gir deg nyttig kunnskap om alt  fra valg av dyreart til juridiske forhold.

Arbeider du med forsøksdyr? Dette kurset gir deg nyttig kunnskap om alt fra valg av dyreart til juridiske forhold. Foto Phakimata

Skal du arbeide med forsøksdyr? Aktiviteter som involverer bruk av dyr i forsøk skal følge norsk og internasjonalt regelverk, skal være etisk akseptable, samt at resultatene skal være nyttige for samfunnet og vitenskapen. Ved å gjennomføre dette kurset vil du tilegne deg nødvendige teoretiske kunnskaper som gjør at du er kvalifisert til å begynne og arbeide med forsøksdyr under veiledning.

Søknadsfrist: 01.09.2019

Målgruppe:

Personer som jobber med dyr i vitenskapelige forsøk, f.eks. forskere, ingeniører eller laboratorieteknikere.

Kursbeskrivelse:

Description of the course in English

To apply: Please click the button to the right or at the bottom of this page "Søk dette kurset nå". If you do not have a Norwegian national identity number, you must download this application form.

Faglig innhold:

Kurset er tilpasset kravene i Forskrift om bruk av dyr i forsøk (FOR-2015-06-18-761) § 25 og vedlegg E. I tillegg følger kurset EU-kommisjonens rammeverk for utdannelse og opplæring i forsøksdyrlære tilsvarende kravene for funksjon

  • personer som utfører prosedyrer på dyr og
  • personer som planlegger og designer forsøk med dyr.

Med dette kurset kan du sannsynligvis jobbe med forsøksdyr i andre land i Europa. Vi gjør oppmerksom på at andre europeiske land kan ha andre krav og kan kreve ekstra opplæring i tillegg til dette kurset.

Kurset er delt inn i en generell del om forsøksdyrlære og to spesielle deler. Alle studenter må gjennomføre den generelle delen. De to spesielle delene vil omhandle hhv. tradisjonelle forsøksdyr (gnagere, gris) og fisk/akvatiske dyr. Kursdeltakerne skal velge en spesialisering ved påmelding, og valget bør gjøres ut ifra hvilke forsøksdyr de vil komme til å jobbe med i etterkant av kurset.

Generell del: Her vil det bli undervist i det nasjonale og internasjonale lovverket, design og statistikk, offentlig forvaltning og saksbehandling, etikk, 3R og holdninger i samfunnet, humane endepunkter, klassifisering etter belastningsgrad, human avliving, helsefarer.

Spesialisering tradisjonelle forsøksdyr: Her vil det bli undervist i forsøksdyrbiologi, anestesi og smertebehandling, genetikk, genmodifiserte dyremodeller, mikrobiologisk helsemonitorering, håndteringsteknikker og minimalt invasive prosedyrer, miljøfaktorer, grunnleggende kirurgi.

Spesialisering fisk: Her vil det bli undervist i lovgiving som omhandler fisk, forsøksbetingelser, stress, biorytmer og akklimatisering, smerte og lidelse hos fisk, anestesi, håndtering, kirurgiske inngrep og avliving av fisk, merking av fisk, aggresjon og hierarkidannelse hos fisk, helseovervåkning og mikrobiologiske kvaliteter, genmodifiserte fisk.

Undervisningen vil foregå delvis som selv-studier med tilhørende øvinger og oppgaver, og delvis som forelesninger og samlinger.

For mer informasjon og læringsmål, se vedlagte pdf. 

 

Forelesere i tillegg til fagansvarlig:

  • Ansvarlig for spesialisering i fisk: Professor Elin Kjørsvik, Institutt for biologi
  • Anne Åm, Klinikkveterinær, Fakultetet for medisin og helsevitenskap

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig eksamen (4 timer) i desember og hjemmeeksamen som leveres innen gitt tidsfrist som opplyses på kurset.

Skriftlig eksamen teller 70% og hjemmeeksamen teller 30%.
Vurdering: bestått/ikke bestått.

Oppmøte på forelesninger og individuelle oppgaver gitt i Blackboard er et krav for å få avlegge eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Høsten 2019 i Trondheim ved NTNU, campus Øya:

Forelesninger for spesialisering fisk i løpet av uke 47 (18. – 22. november 2019). Tidspunkt og timeplan vil bli nærmere annonsert via Blackboard.

Øvrige undervisningsaktiviteter vil være selvstudier og tilhørende oppgaver. Tidsfrist for innlevering av de enkelte oppgavene vil bli annonsert via Blackboard.

 

Kursavgift:

0 Kr

Rabatter:

Ingen rabatter.

Fagansvarlig/Forelesere:

Siv Eggen
Klinikkveterinær, Kavliinstitutt for nevrovitenskap
Telefon: 73 59 82 41
Mobil: 984 02 361
Epost: siv.eggen@ntnu.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 19
Mobil: 91 89 75 81
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Treårig grunnutdanning på universitets- eller høgskolenivå.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Når du søker, vær vennlig å oppgi spesialisering (pattedyr eller fisk) i merknadsfeltet.

Anbefalte forkunnskaper:

Grunnleggende kunnskaper i anatomi og fysiologi, kunnskaper om statistikk, kjennskap til litteratursøk på internett og i bibliotek.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Kompendiet ”Forsøksdyrlære (Laboratory Animal Science)”, og eventuelt også "Forsøksdyrlære for fiskeforskere". Bestilles på Akademika, https://www.akademika.no/, send e-post til oya@akademika.no eller Wenke.sand@akademika.no

Handouts fra forelesninger. NB! forelesningsnotater legges ut på Blackboard.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Klikk her for praktisk informasjon som gjelder dette kurset

Undervisningen vil foregå på engelsk.

Kursdetaljer

Startdato: 01.10.2019

Søknadsfrist: 01.09.2019

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6003

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.