EVU-Kurs


Universell utforming

Foto: NTNU / Anders Gimmestad Gule

Universell utforming er et lovfestet tema i byggeprosjekter og planprosesser. Det er et ungt fagfelt under utvikling, der forskning og praksis kontinuerlig tilfører ny kunnskap som gir endring i både faglig fokus og i byggereglene. Tidligere vekt på kravspesifikke og generelle regler endres mot mer helhetlig fokus på konkret situasjon, prosess og arkitektonisk kvalitet. Dette bidrar til å gjøre fagfeltet mer omfattende, fleksibelt og interessant. Universell utforming og estetikk er omtalt spesifikt i Plan- og bygningslovens formålsparagraf, dette er kvalitative kravsområder med en spesiell status som forutsetter faglig kompetanse.

Søknadsfrist: 20.06.2019

Målgruppe:

Målgruppen for kurset er medarbeidere i privat og offentlig sektor som skal planlegge og godkjenne arealer og bygg som byggesaksbehandlere, samfunnsplanleggere, eiendomsforvaltere, innkjøpere, arkitekter, byggingeniører o.l.

Kursbeskrivelse:

Kurset vil gi deg kjennskap til praktiske, etiske og andre sentrale sider ved universell utforming, samt samfunnets generelle behov for tilgjengelighet og medvirkning.

Kurset fokuserer på universell utforming relatert til det bygde miljø og arkitektonisk kvalitet. Kursets temaer omfatter bl.a. begreper og prinsipper, etikk, brukergrupper, tiltaksmuligheter, persepsjon og sanser, kulturminnevern samt lover, forskrifter og forvaltning.


Temaer som gjennomgås er:

 • Etikk
 • Brukergrupper og problemstillinger
 • Persepsjon og sanser
 • Løsninger og tiltak
 • FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold)
 • Universell utforming og kulturminnevern
 • Universell utforming og BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
 • Lover og forskrifter

Mål for kurset

Etter gjennomført kurs, vil du kunnskap om
 • faglig og vitenskapelig fundament for universell utforming
 • aktuelle brukergrupper og deres behov for tilgjengelighet og medvirkning i samfunnet
 • aktuelle begreper, prinsipper, problemstillinger og virkemidler
 • aktuelle databaser og andre kunnskapskilder
 • aktuelle lover, forskrifter og regelverk
Etter gjennomført kurs, vil du kunne:
 • Forstå og anvende grunnleggende begreper og prinsipper innen universell utforming
 • Identifisere generelle og spesifikke kartleggingsbehov for aktuelle brukergrupper og problemstillinger
 • Kartlegging av brukerbehov og konkrete problemstillinger
 • Omsette brukerbehov til praktiske og gjennomførbare løsninger
 • Innhente oppdatert forskning og kunnskap på fagfeltet.
Etter gjennomført kurs, vil du kunne gjennomføre administrative prosesser innen universell utforming, samt planlegge og prosjektere ....
 

Undervisning

Kurset har en oppstartsamling og en dagssamling med simuleringer og øvinger i laboratoriet på NTNU Gjøvik.

Ellers er kurset nettbasert og benytter universitetets læringsplattform hvor all informasjon og kommunikasjon skjer. Der finnes det videoforelesninger og veiledning.

Det forventes aktiv deltakelse på samlingene og på læringsplattformen mellom samlingene.

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 15.11.2019
Vurdering:
Mappevurdering.
Mappen gis en samlet karakter basert på 3 individuelle oppgaver, som hver må være bestått: Prosjektoppgave, teorioppgave. Karakterskala: A-F.

Obligatorisk arbeidskrav som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen: Flervalgstest.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Obligatorisk oppstartsamling fredag 30. august kl. 10.00-16.00. Rom S206, kartlink: http://bit.ly/2wDdXec

Obligatorisk lab-samling fredag 11. oktober kl. 09.00-15.15. Rom 206 (på UU-laboratoriet), kartlink: http://bit.ly/2wzHhlI

 

Forelesningene foregår på nett, mandager kl. 15.15-17.00.


Kursavgift:

14118 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift, pensumlitteratur og utgifter knyttet til samlingene.

Rabatter:

Det er ingen rabatter på dette kurset.

Fagansvarlig/Forelesere:

Eskild Narum Bakken
Stipendiat
Telefon: 61135579
Mobil: 95948322
Epost: eskild.bakken@ntnu.no

Nils Rui
Seniorrådgiver
Mobil: 92051767
Epost: nils.rui@ntnu.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 16
Mobil: 91 89 75 81
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende.
Eller studenter med tidligere opptak til BBS-60, Byggesaksskolen.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Kvalifiserte søkere tildeles plass i henhold til søknadsrekkefølge etter søknadsfristen er passert.

Anbefalte forkunnskaper:

Erfaring innen planlegging, gjennomføring, saksbehandling eller administrasjon av byggeprosjekter og byggesaker. (K1174 - Byggesaken og K1175 Tilsyn, eller annen tilsvarende kompetanse.)

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oppgis ved semesterstart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: PC med internett.
Læringsplattformen Blackboard. Info om dette kommer.

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 01.09.2019
Slutt: 15.11.2019

Søknadsfrist: 20.06.2019

Kursavgift: 14118 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: K1213

Undervisningssted: Gjøvik

Arrangør: NTNU i Gjøvik

Eksamen: 15.11.2019

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.