Miljøterapeutisk arbeid - organisering, strukturer og kontekster

Har du lyst til å fordype deg i teorier som er sentrale for miljøterapeutisk arbeid?

Emnet skal gi bred kunnskap om organisering av og strukturer ved miljøterapeutisk arbeid, i ulike kontekster/virksomheter som primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og barnevern; 

hvordan miljøfaktorer i og ved de ulike organisasjonene, som ledelse, fagideologi og organisasjonskultur, påvirker muligheter og begrensninger for miljøterapeutisk arbeid.

Neste gjennomføring av emnet er høst 2020. 

Søknadsfrist: 01.08.2019

Målgruppe:

Fagpersoner som arbeider med eller har interesse for området Miljøterapeutisk arbeid og som ønsker forskningsbasert kompetanse. Egner seg både for deg som ønsker enkeltstående faglig påfyll i arbeidshverdagen og for deg som vurderer å søke videre opptak på studieprogrammer hvor emnet inngår.

Læringsutbytte:

Kunnskap

Etter avsluttet emne skal studenten ha:
  • Inngående kunnskap om organisasjoners og konteksters strukturer og betydning for det miljøterapeutiske arbeidet i primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og barnevern. 
  • Kunnskap om juridisk grunnlag for de ulike miljøterapeutiske tjenester og fagområder, og kunnskap om anvendelsen av dette grunnlaget.
  • Avansert kunnskap om sammenhenger mellom miljøfaktorer som ledelse, faglig ideologi, organisasjonskultur og organisering av miljøterapeutisk virksomhet 
Ferdigheter 

Etter avsluttet emne skal studenten kunne: 
  • analysere faglige kjennetegn ved miljøterapeutiske organisasjoner 
  • analysere og forholde seg kritisk til organisatoriske rammebetingelser og strukturer og sentrale juridiske bestemmelsers betydning for miljøterapeutisk arbeid 
  • analysere og forholde seg kritisk til problemstillinger relatert til ressurser og begrensninger innen miljøterapeutisk arbeid
  • analysere og forholde seg kritisk til faglige, etiske og juridiske utfordringer og dilemmaer ved organisering og strukturer i ulike miljøterapeutiske kontekster. 
Generell kompetanse

Etter avsluttet emne skal studenten ha følgende generelle kompetanse:
 
  • kunne analysere betydningen av organisatoriske strukturer og sammenhengen mellom disse og utformingen av det miljøterapeutiske arbeidet 
  • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å kritisk vurdere, diskutere og analysere betydningen av strukturelle, materielle, faglige og verdimessige forhold for miljøterapeutisk arbeid i ulike kontekster

Læringsformer og aktiviteter 

Undervisningen gis i samlinger i løpet av ett semester. Undervisningen består av forelesninger, seminar og individuelt arbeid. Undervisningen gis i hovedsak på norsk. Forskningsartikler og annen litteratur er på et nordisk språk eller engelsk vil bli tatt i bruk..

Eksamensbeskrivelse:

Obligatoriske aktiviteter: Deltakelse på seminar.
Individuell, skriftlig hjemmeeksamen: 1 uke tirs 26.nov - tirs 03.desember 2019.
Innlevering via Inspera digitalt eksamenssystem. Karakterskala A-F, hvor F er stryk.

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Studentene må selv dekke pensumlitteratur og semesteravgift til NTNU.

Fagansvarlig/Forelesere:

Patric Stefan Kermit
Professor
Telefon: 73412348
Epost: patrick.kermit@ntnu.no

Kontakt:

Ann Kristin Bratli
Studieveileder Institutt for psykisk helse
Telefon: 73412171
Epost: ann.k.bratlie@ntnu.no

Stine Stenhaug
Stine Stenhaug - NTNU VIDERE
Telefon: 73595344
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Opptakskrav:

Fullført bachelor i helse- og sosialfagene: Barnevernpedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid (sosionom), sykepleie, vernepleie, førskolelærere/barnehagelærere og lærere og søkere med bachelorgrad i psykologi og andre tilsvarende bachelorprogram innenfor helse- og sosialfag.

Minst to års relevant yrkespraksis etter fullført bachelor.

Krav til C-snitt på Bachelorgrad.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Publiseres på Blackboard før oppstart av  emnet

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Læringsplattform: Blackboard Eksamensinnlevering: Inspera digital eksamen

Praktiske opplysninger:

Studenter ved videreutdanning i psykisk helsearbeid og master i psykisk helse ved NTNU Trondheim vil bli prioritert for opptak. 

Dersom det er ledig plass kan andre søkere som kvalifiserer for opptak til master i psykisk helse få plass på emnet. 

Kursdetaljer

Startdato: 23.10.2019
Slutt: 03.12.2019

Søknadsfrist: 01.08.2019

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6421

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er fulltegnet.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.