EVU-Kurs


Marte Meo-praktiker

To hender som møtes

Foto: Pixabay

Emnet gir en fordypning i kommunikasjon og samhandling gjennom opplæring i Marte Meo-metodens utviklings- og funksjonsstøttende kommunikasjonsprinsipper. Marte Meo-metoden brukes i ulike kontekster som helsestasjon, innenfor barnevern, fosterhjem, barne-og ungdomspsykiatrien og habilitering. De senere årene har metoden blitt videreutviklet og brukes nå også bl.a. innenfor familieterapifeltet, i barnehager, i eldre/demens-omsorgen og i arbeid med personer med utviklingshemming.

Marte Meo-metoden benytter videoopptak som arbeidsredskap, og man tar utgangspunkt i dagligdagse samspillsituasjoner. Kursdeltakere skal medbringe film av seg selv i samspill fra arbeidsfeltet med bruker/barn/pasient.

Neste gjennomføring av emnet er høst 2020. 

Søknadsfrist: 01.08.2019

Målgruppe:

Fagpersoner innen helse/omsorg/skole som arbeider med eller har interesse for området kommunikasjon og samhandling og som ønsker forskningsbasert kompetanse.

Kursbeskrivelse:

Emnet gir kunnskap om ulike tradisjoner og retninger som tilhører denne metoden, samt hvilke oppgaver som tradisjonelt løses ved bruk av denne tilnærmingen. Emnet omfatter også kunnskap, ferdigheter og kompetanse om etikk, brukerrettigheter og den juridiske reguleringen av Marte Meo-arbeid med ulike brukere/pasienter, og innen ulike fagfelt.

I tillegg til teoriundervisning inngår det 24 timer veiledning. Disse foregår i grupper på grunnlag av studentenes egne videoer av seg selv i samspillsituasjoner.

Emnet munner ut i sertifisering som Marte Meo-praktiker.

Marte Meo metoden har ulike nivå:

Marte Meo-praktiker, Marte Meo-kollegaveileder, Marte Meo-veileder/terapeut, Marte Meo-supervisor og Licensiert Marte Meo- Supervisor. Dette emnet gir utdanning på det laveste nivået, Marte Meo-praktiker.

Læringsutbytte:

Kunnskap

Etter avsluttet emne skal studenten:

 • Ha inngående kunnskap om den historiske bakgrunnen og opphavet til Marte Meo, kontekstene metodikken har inngått og inngår i, og utviklingen av den.
 • Kunne anvende kunnskap om teorier, modeller og kunnskap om fagsyn og fagteorier som er sentrale innen arbeid med Marte Meo 
 • Ha inngående kunnskap om faktorer som bidrar til utviklings-, og funksjonsstøttende kommunikasjon 
 • Ha kunnskap om faglige, etiske og juridiske utfordringer og dilemmaer ved anvendelse av metoden. 

Ferdigheter

Etter avsluttet emne skal studenten kunne:

 • Analysere samspill mellom mennesker i lys av sentrale elementer i utviklings- og funksjonsstøttende kommunikasjon 
 • Anvende aktuelle teorier, modeller, metoder og rammebetingelser i analyse av kommunikasjon og samspill. 
 • Analysere problemstillinger som aktualiserer Marte Meo arbeid 
 • Reflektere over faglige, etiske og juridiske utfordringer og dilemmaer i anvendelse av Marte Meo-metoden. 

Generell kompetanse

Etter avsluttet emne skal studenten:

 • kunne formidle sentrale perspektiver innen utviklings- og funksjonsstøttende kommunikasjon 
 • kunne vurdere og anvende kunnskap og ferdigheter fra Marte Meo-metoden, tilpasset ulike kontekster i et livsløpsperspektiv

Eksamensbeskrivelse:

Obligatoriske aktiviteter:
Deltakelse i veiledningsgrupper, 2 videoopptak/interaksjons-analyse av seg selv i samspill.

Vurderings-form og karakterskala:

 • Deltakelse i veilednings-prosess i gruppe over fem dager.
 • Individuell muntlig presentasjon i veilednings-gruppen på siste samling.
Prosess og muntlig presentasjon vurderes samlet til bestått/ikke bestått.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Høst 2019: 

onsdag 23.oktober og torsdag 24.oktober

onsdag 6.november og torsdag 7.november

mandag 2.desember og tirsdag 3.desember. 

 

Om undervisningen: 

Forelesninger, øvinger med videoanalyser, refleksjonsgrupper, individuelt arbeid og presentasjoner. Undervisningen gis i hovedsak på norsk. Forskningsartikler og annen litteratur er på norsk og/eller engelsk. 

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Kurset er kostnadsfritt, men studentene må selv dekke pensumlitteratur, evt teknisk utstyr i fbm. filming og semesteravgift til Studentsamskipnaden pt. 580kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Aud Elisabeth Witsø
Førsteamanuensis
Telefon: 73559389
Mobil: 41305442
Epost: aud.e.witso@ntnu.no

Kontakt:

Ann Kristin Bratli
Studieveileder Institutt for psykisk helse
Telefon: 73412171
Epost: ann.k.bratlie@ntnu.no

Stine Stenhaug
Stine Stenhaug - NTNU VIDERE
Telefon: 73595344
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Opptakskrav:

Fullført bachelor i helse- og sosialfagene: Barnevernpedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid (sosionom), sykepleie, vernepleie, førskolelærere/barnehagelærere og lærere og søkere med bachelorgrad i psykologi og andre tilsvarende bachelorprogram innenfor helse- og sosialfag.

Minst to års relevant yrkespraksis etter fullført bachelor.

NB: For å kunne gjennomføre emnet kreves det at studenten har en relevant arbeidsplass.

Les mer om hva som godkjennes som dokumentasjon på utdanning og yrkespraksis her.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Publiseres på Blackboard før oppstart av  emnet
Utgifter til eget teknisk utstyr må dekkes av studenten

Praktiske opplysninger:

 

Studenter ved videreutdanning i psykisk helsearbeid og master i psykisk helse ved NTNU Trondheim prioriteres ved opptak.

Maks 18 studieplasser.

Kursdetaljer

Startdato: 23.10.2019
Slutt: 03.12.2019

Søknadsfrist: 01.08.2019

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6423

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.