EVU-Kurs


Rus og psykisk helsearbeid

Gutt som sitter med flaske i veikanten

Foto: Pixabay

Selv om rusmiddelproblemer ofte er langvarige, er knyttet til sykdom, økt dødelighet, psykiske lidelser, funksjonstap og mange følgeproblemer, har det skjedd en utrolig endring med mye nytt på dette fagfeltet og som hjelper denne pasientgruppen.  

Hold deg faglig oppdatert, og lær deg kunnskapsbaserte helhetlige behandlingstiltak gjennom dette emnet! 

Opptaket for høst 2019 er nå avsluttet. 

 

Søknadsfrist: 01.06.2019

Målgruppe:

Fagpersoner som arbeider med eller har interesse for området rus og psykisk helsearbeid og som ønsker forskningsbasert kompetanse.

Studietilbudet er relevant for helsepersonell i både spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Kursbeskrivelse:

Emnet fokuserer på sentrale sider ved psykisk helse hos mennesker med rusproblemer. Det tar opp forståelsesmodeller, organisering og utviklingstrekk på rusfeltet. Videre omfatter emnet ulike behandlingstilnærminger, forebyggende arbeid og brukermedvirkning.

Læringsutbytte:

Kunnskap

Etter avsluttet emne skal studenten ha:
 • kunnskap om sentrale tilnærminger og forsvarlig helsehjelp til mennesker med rusmiddelproblemer og til mennesker med samtidig rus- og psykisk lidelse (ROP), herunder forebygging, tidlig intervensjon, screening og behandling i kommune- og spesialisthelsetjenesten 
 • generell relevant kunnskap om brukerperspektiv, kommunikasjon, samhandling og relasjonsorientert helsearbeid knyttet til mennesker med rusmiddelproblemer 

Ferdigheter

Etter avsluttet emne skal studenten:
 • kunne reflektere kritisk over hvordan ulike metoder kan hjelpe mennesker som har rusmiddellidelser og ROP-lidelser 
 • kjenne til sentrale føringer for hva som er forsvarlig hjelpetiltak og helsehjelp til personer med rusmiddellidelser og ROP-lidelser.
 • kunne selvstendig anvende relevant kunnskap om helhetlige hjelpetiltak til personer med rusmiddellidelser og ROP-lidelser 
Generell kompetanse

Etter avsluttet emne skal studenten kunne:
 • reflektere over egne holdninger i møtet med mennesker med rusmiddellidelser og ROP-lidelser 
 • kritisk analysere og velge relevante og kunnskapsbaserte hjelpemetoder knyttet til screening/kartlegging, forebygging, tidlig intervensjon og behandling av rusmiddellidelser og ROP-lidelser 
 • bidra til å vurdere hva som er relevante kunnskapsbaserte metoder i helsehjelpen til personer med rusmiddellidelser og ROP-lidelser

Læringsformer og aktiviteter 

Emnet går over ett semester og gis i samlinger. Studieformer er forelesninger, gruppearbeid og seminarer. Det vil bli gitt introduksjonsforelesninger i de ulike temaene. Studentene arbeider individuelt og i arbeidsgrupper med litteraturstudier og drøfting av problemstillinger. Undervisningen vil foregå på norsk. Litteratur kan være på engelsk og norsk.

Eksamensbeskrivelse:

Individuell skriftlig hjemmeeksamen fra fredag 29.november til tirsdag 3.desember.
Karakterskala A-F, hvor F er stryk

Innlevering via Inspera digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Høst 2019

 • Samling 1: 9, 10 og 11 oktober
 • Samling 2: 6, 7 og 8 november
 • Hjemmeeksamen uke 48/49

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Emnet er kostnadsfritt ,men studentene må selv dekke pensumlitteratur og semesteravgift til Studentsamskipnaden pt. 580kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Rolf W.Gråwe
Professor
Telefon: 92221971
Epost: rolf.w.grawe@ntnu.no

Kontakt:

Ann Kristin Bratli
Studieveileder Institutt for psykisk helse
Telefon: 73412171
Epost: ann.k.bratlie@ntnu.no

Stine Stenhaug
Stine Stenhaug - NTNU VIDERE
Telefon: 73595344
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Opptakskrav:

Fullført bachelor i helse- og sosialfagene: Barnevernpedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid (sosionom), sykepleie, vernepleie, førskolelærere/barnehagelærere og lærere og søkere med bachelorgrad i psykologi og andre tilsvarende bachelorprogram innenfor helse- og sosialfag.

Minst to års relevant yrkespraksis etter fullført bachelor.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oppgis i Blackboard før studiestart. 

 

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Læringsplattform: Blackboard
Eksamensinnlevering: Inspera digital eksamen

Praktiske opplysninger:

Emnet inngår også i studiet master i psykisk helse og videreutdanning i psykisk helsearbeid. Studenter ved disse programmene prioriteres ved opptak. 

 Max antall plasser: 50

Kursdetaljer

Startdato: 09.10.2019
Slutt: 03.12.2019

Søknadsfrist: 01.06.2019

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6404

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.