EVU-Kurs


Psykisk helse og voldsproblematikk

Foto: Photos.com

Emnet psykisk helse og voldsproblematikk gir forståelse for teorier om aggresjon og vold innen psykisk helsevern. I tillegg får du en forståelse for forebygging og behandling av uønsket atferd.

Opptaket for høst 2019 er nå avsluttet. 

Søknadsfrist: 01.06.2019

Målgruppe:

Ansatte i spesialisthelsetjenesten, spesialisert barnevern og kommunal virksomhet som har erfaring fra arbeid med psykisk syke. Emnet er også relevant for deg som jobber innen helse-, sosial- eller pedagogisk virksomhet.

Læringsutbytte:

Kunnskaper
Etter avsluttet emne skal studenten ha:
 
  • Avansert kunnskap om sammenhenger mellom psykiske lidelser, vold og utfordrende atferd, samt konsekvenser av denne. 
  • Kunnskap om sentrale problemstillinger innen området voldsproblematikk i psykisk helsearbeid i et tverrfaglig perspektiv. 
  • Kunnskap om vold i nære relasjoner samt strukturerte kliniske verktøy for risikovurderinger innen ulike settinger og ulike pasient- og brukergrupper. 
  • Videre skal studenten ha kunnskap om utredning av voldsrisiko, forebyggende tiltak og ulike behandlingsformer i og utenfor institusjon. 
  • Kunnskap om sentrale aspekter for stalking-problematikk og kartlegging av denne. 
Ferdigheter
Etter avsluttet emne skal studenten kunne:
  • Reflektere kritisk over samfunnsmessige og etiske sider ved arbeid med voldsproblematikk i psykisk helsearbeid samt reflektere kritisk over forskjellige forståelser og metoder i arbeid med voldsproblematikk i psykisk helsearbeid. 
  • Ferdigheter om utrednings- og behandlingsmetoder av vold i nære relasjoner og gjennomføre risikovurderinger med strukturerte kliniske verktøy for dermed å identifisere risiko for vold og velge riktig tiltak eller behandling. 
  • Studenten skal kjenne til sentrale rettslige forhold vedr. særreaksjoner innen psykisk helsearbeid herunder også tilregnelighetsbegrepet. 
Generell kompetanse
Etter avsluttet emne og eksamen skal studenten ha innsikt i og forståelse for problemstillinger knyttet til vold og utfordrende atferd og det strafferettslige lovverk knyttet til dette. Studenten skal være bevisst egne holdninger og verdier i forhold til sentrale problemstillinger innen fagområdet

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig hjemmeeksamen som leveres via Inspera digitalt eksamenssystem.
Utlevering av eksamensoppgave torsdag uke 46 - innlevering torsdag uke 47
Karakterskala: A - F

Eksamenskrav: 80% oppmøte på samlingene

Tid og sted for kurs/samlinger:

Emnet har tre obligatoriske samlinger á to dager høsten 2019 ved NTNU i Trondheim. 

Samling 1: ma. 16.09.19 og ti. 17.09.19        

Samling 2: ma. 07.10.19 og ti. 08.10.19

Samling 3: ma. 21.10.19 og ti. 22.10.19

Undervisningen foregår mellom kl 08.15 og 16.00. 

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Studentene må selv dekke pensumlitteratur og semesteravgift til NTNU.

Fagansvarlig/Forelesere:

Roger Almvik
Førsteamanuensis, Institutt for psykisk helse
Epost: roger.almvik@ntnu.no

Kontakt:

Ann Kristin Bratli
Studieveileder Institutt for psykisk helse
Telefon: 73412171
Epost: ann.k.bratlie@ntnu.no

Stine Stenhaug
NTNU VIDERE - ang opptak
Telefon: 73 59 53 44
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:


1. Fullført bachelor i helse- og sosialfagene: Barnevernpedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid (sosionom), sykepleie, vernepleie, førskolelærere/barnehagelærere og lærere og søkere med bachelorgrad i psykologi og andre tilsvarende bachelorprogram innenfor helse- og sosialfag.

2. Minst to års relevant yrkeserfaring etter endt bachelor

Dokumentasjon lastes opp når du søker, du kan laste opp dokumentasjon fram til søknadsfristen går ut.
Krav til dokumentasjon

Maks antall studenter 50 stk

Anbefalte forkunnskaper:

Klinisk erfaring fra arbeid med alvorlig psykisk syke.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Litteraturliste oppgis ved studiestart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 16.09.2019
Slutt: 21.11.2019

Søknadsfrist: 01.06.2019

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6216

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.