EVU-Kurs


IT, organisasjon og samarbeid i helsetjenesten

På vaktrommet. IT er bl.a. et samarbeidsverktøy i helsetjenesten.

Illustrasjonsfoto: mostphotos.com

Kurset vil gi deg en innføring i helsevesenets organisering, og forståelse for organisatoriske og samfunnsmessige effekter ved design, innføring og bruk av teknologi innen helse.

Kurset kan tas som et frittstående kurs eller inngå i Erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk.

Søknadsfrist: 01.06.2019

Målgruppe:

Du som ønsker praktisk og teoretisk innsikt i bruk, samarbeid og implementering av IKT i helsesektoren. Øvrige tema: standardisering, aktørbildet, samt styring og ledelse.

Kursbeskrivelse:

Kurset skal gi praktisk og analytisk innsikt i utfordringene knyttet til å realisere de tverrfaglige samhandlingsutfordringene i helsesektoren.

Kurset gjennomgår utvalgte rapporterte erfaringer knyttet til bruk, innføring og spredning av IKT i helsetjenesten. Offentlige policy- og strategidokumenter som dokumenterer ambisjonen om samhandling i heletjenesten diskuteres også. Erfaringer både fra første- og andrelinjetjenesten belyses. Fokus er utfordringene med å realisere IKTs muligheter for effektivitets- og kvalitetsheving i praksis.

Kurset tar særlig opp utfordringene med skalering av IKT løsninger dvs. vanskene med å få lokale løsninger og piloter spredd videre.

 

Undervisning

I løpet av samlingene vil det være både gruppearbeid og forelesninger. Hver samling har tre hovedtema. Alle oppfordres til å gjøre seg kjent med pensum før samlingene. Et absolutt minimum vil være å lese første artikkel i hvert av de tre temaene.

Det er obligatorisk deltakelse på samlingene (fritak kan ved særskilt grunn innvilges etter søknad).

Læringsutbytte:

Etter fullført og bestått kurs vil du ha:

Kunnskaper

  • Dyp kunnskap og forståelse for hvordan særtrekkene ved helsesektoren påvirker innføring, bruk og spredning av informasjonsteknologi
  • Grunnleggende kunnskap om relevante erfaringer fra implementering av ulike IT løsninger i helsesektoren
  • Innsikt i offentlige og politiske planer, strategier og initiativ om målsetting og rolle for informasjonsteknologi i helsesektoren.
  • Grunnleggende kunnskap om relevant lovverk og etiske problemstillinger relatert til utvikling og bruk av informasjon og informasjonsteknologi i helsesektoren.
  • Dyp kunnskap innen et spesialisert felt knyttet opp mot aktiv forskning, herunder tilstrekkelig faglig innsikt til å ta i bruk nye forskningsresultater.

Ferdigheter

  • Gode ferdigheter til å fungere som kompetent og krevende kunde i innkjøps-, innførings- og utviklingsprosjekt med informasjonsteknologi i helsesektoren.
  • Grunnleggende ferdigheter til å bruke tilgjengelige informasjonskilder for å finne forskningsresultater.

Generell kompetanse

  • Dyp kompetanse i å kunne kommunisere skriftlig og muntlig om faglige problemstillinger og løsninger både innenfor og utenfor helsesektoren.
  • Dyp kompetanse til å kunne fornye og omstille deg faglig, herunder kunne utvikle din faglige kompetanse på eget initiativ.
  • Grunnleggende kompetanse til å kunne forstå informasjonsteknologiens rolle og konsekvenser i helsesektoren.

Eksamensbeskrivelse:

Individuell semesteroppgave. Frist for innlevering blir bestemt senere. I løpet av første samling har alle studentene en konsultasjonsrunde med sikte på å bestemme (i) tema for oppgave og (ii) identifisere spesielt relevant deler av pensum. Det gis veiledning på tekstutkast levert til andre samling, én gang.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset arrangeres med obligatoriske samlinger (3+2 dager) i Trondheim.

Første samling: 2. - 4. september 2019
Andre samling: 4. - 5. november 2019

Begge samlingene starter kl. 10.15 første dag og avsluttes kl. 16.00 siste dag.

Kursavgift:

7500 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift, og studentene må selv dekke utgifter til reise og opphold.

Rabatter:

Ingen rabatter.

Fagansvarlig/Forelesere:

Pieter J. Toussaint
Professor, Institutt for datateknologi og informatikk
Telefon: 73 55 07 39
Epost: pieter@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Karoline Borgan
Studiekonsulent og administrativ koordinator, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Telefon: 73 55 89 47
Epost: studier@inb.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper:

Tre års utdanning fra høgskole / universitet og minst to års relevant yrkespraksis (jf. opptakskravet til masterprogrammet i helseinformatikk).

Når du søker, vær vennlig å last opp din CV eller en beskrivelse av faglig bakgrunn/utdanning og relevant arbeidserfaring.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Akademisk litteratur (artikler) som oppgis i Blackboard i løpet av august.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Det er begrenset antall plasser på kurset. Dersom det blir flere søkere enn antall plasser, prioriteres søknaden etter "først-til-mølla" prinsippet.

Referanser:

Kursdeltaker høsten 2018:
Et svært nyttig kurs for å se de store linjene med ulike systemer og prosjekter som innføres i helsetjenesten i Norge i dag. Implementering av IT systemer er komplekse prosesser, og den sosio-tekniske tankegangen kurset innfører gir et godt bilde av denne kompleksiteten. Presentert av faglige svært dyktige forelesere, blir dette et meget spennende, og tidsrelevant kurs for dagens norske helsevesen.

Kursdeltaker høsten 2017:
Interessant og relevant kurs. Jeg lærte mye nyttig jeg drar nytte av i en hektisk arbeidshverdag.

Kursdeltaker høsten 2016:
Kurset passer bra for refleksjon dersom man har vært deltaker i et IT-prosjekt, både vellykkede og mindre vellykkede.

Kursdetaljer

Startdato: 02.09.2019

Søknadsfrist: 01.06.2019

Kursavgift: 7500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IT6103

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.