EVU-Kurs


Rådgiving og veiledning for PPT

Foto: Colourbox/Skrypko Ievgen

Kurset rådgivning og veiledning for PPT legger vekt på veiledning og rådgivning i et mangfoldig samfunn i endring.

*søknadsfristen er utvidet til 1.aug - fortsatt ledige plasser*

Søknadsfrist: 01.08.2019

Målgruppe:

Ansatte i PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste). Andre som jobber med pedagogisk psykologisk rådgiving i tilliggende tjenester, hvis ledig plass

Kursbeskrivelse:

Kurset tar opp teorier om kommunikasjon og relasjon i veiledning, og teorier om inkludering og utenforskap. Utvikling av selvinnsikt, egen rolle og funksjon er sentralt.
 

Kurset har som mål å øke innsikt i utviklingstrekk i samfunnet av særlig betydning for profesjonsutøvelse i PPT. Gjennom studiet skal studenten ta utgangspunkt i egen praksiserfaring og opparbeide kunnskap og forståelse for systemrettet arbeid og profesjonsetiske dilemma i rådgiverrollen i et mangfoldig samfunn. Kurset legger spesielt vekt på betydning av selvinnsikt, relasjonskompetanse, kommunikasjons- og samspillsferdigheter, teoretiske perspektiver om inkludering og utenforskap, samt innsikt i hvordan elevenes forutsetninger påvirker muligheter innen utdanning og skole. Målet for kurset er at studenten øker sin personlig integritet, kritisk tenkning og ansvarlighet i rollen som veileder og rådgiver.

Undervisning:

Samlingene består av forelesninger, gruppedrøftinger og dialogarbeid, samt refleksjon over relevante caser for PP-rådgiverens arbeid.

Kan inngå i masterprogram

Kurset kan inngå  i en erfaringsbasert mastergrad i pedagogisk psykologisk rådgiving

Læringsutbytte:

Kunnskap

Etter endt kurs skal deltakeren 

 • ha innsikt i samfunnsmessige endringer av særlig betydning for profesjonsutøvelsen i PPT
 • ha særlig kunnskap om systemrettet arbeid på ulike nivå
 • ha inngående innsikt i ulike rådgivnings- og veiledningstradisjoner
 • ha bred innsikt i og forståelse for etiske dilemmaer i veilederrollen i et mangfoldig samfunn
 

Ferdigheter

Etter endt kurs skal deltakeren

 • kunne anvende teoretisk og forskningsbasert kunnskap i utøvelse av eget arbeid i dagens PP
 • kunne forstå og kritisk analysere rådgivning og veiledning i mangfoldige kontekster
 • kunne på avansert vis anvende teoretiske perspektiver om kommunikasjon og samspill som redskap for inkludering og læring i skole og barnehage
 • ha inngående kunnskap om teoretiske perspektiver som beskriver hvordan elevenes forutsetninger påvirker muligheter innen utdanning og skole


Generell kompetanse

Etter endt kurs skal deltakeren

 • kunne kritisk reflektere over egen rolle og funksjon som rådgiver og veileder i PPT i dagens mangfoldige samfunn
 • kunne anvende teoretisk kunnskap og reflektere over forhold som styrer studie- og yrkespreferanser; kjønn, klasse og etnisitet
 • kunne vise integritet, kritisk tenkning og ansvarlighet i rollen som veileder/rådgiver
 

Eksamensbeskrivelse:

Eksamenskrav: To praksisorienterte arbeidskrav og 80% oppmøte på samling.
Eksamen: Innlevering av fagtekst som bygger på et av arbeidskravene og relateres til modulens læringsmål og pensum.
Karakterskala: A - F

Tid og sted for kurs/samlinger:

Studiet har tre obligatoriske samlinger (2+3+2 dager) ved NTNU i Trondheim høsten 2019:

Samling 1
Uke 36: Torsdag 5. september og Fredag 6.september

Samling 2 
Uke 42: Onsdag 16.oktober, torsdag 17.oktober, fredag 18.oktober

Samling 3
Uke 46: torsdag 21.november og fredag 22.november

Kursavgift:

18500 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer Semesteravgift til Studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Carla Chinga-Ramirez
Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 59 19 95
Epost: carla.chinga@ntnu.no

Kontakt:

Stine Stenhaug
NTNU Videre
Telefon: 73 59 53 44
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Ansettelse i PP- tjenesten eller i tilsvarende tjenester som gir veiledning til barn og unge og deres familier.
- bachelor med fordypning i pedagogikk, eller
- gjennomført de tre første årene av allmennlærerstudiet/førskolelærerutdanningen, eller
- bachelor med 2-årig allmennlærer-/førskolelærerutdanning, eller
- bachelor og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning, eller
- 3-årig faglærerutdanning, eller
- bachelor med fordypning i psykologi, eller
- tilsvarende utdanning (f.eks. sosionom, vernepleier eller barnevernutdanning).

Krav til dokumentasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Den digitale læringsplattformen Blackboard vil benyttes gjennom hele studiet.

Praktiske opplysninger:

Merk: Høsten 2019 gjennomføres et prøveprosjekt med delvis felles undervisning med klassen i Rådgivning 1 for lærere og annet personell med veilednings- og rådgivningsoppgaver tilknyttet barn og ungdom i hele oppvekst- og opplæringsløpet. (F.eks skolerådgivere, miljøterapeuter, barnevernspedagoger, helsesøstre, sosionomer)

Tanken er å øke tverrfagligheten mellom ulike profesjoner som har tilknytning til skolen.

 

Referanser:

Kursdeltaker høst 2018:
"Studiet var spennende og lærerikt. Jeg har helt klart blitt mer bevisst min rolle som rådgiver etter dette kurset. Tusen takk!"

Kursdeltaker høsten 2016:
"Gjennom kurset fikk jeg faglig påfyll og tid til refleksjon over egen rolle og praksis. Føler jeg har fått et "løft"

Kursdetaljer

Startdato: 05.09.2019
Slutt: 22.11.2019

Søknadsfrist: 01.08.2019

Kursavgift: 18500 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: PED6011

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.