EVU-Kurs


Grammatikk og pragmatikk

Illustrasjonsfoto: folk som leser.

Foto: Colourcox

I dette kurset lærer du syntaktiske analyser av komplekse setninger på norsk, og du får god kjennskap til norsk morfologi. Du får god innsikt i teoretiske prinsipp for bruk av språk i kontekst, og du får praktiske ferdigheter i å analysere skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Søknadsfrist: 15.06.2019

Målgruppe:

Lærere i ungdomsskole og videregående skole, samt andre interesserte.

Kursbeskrivelse:

Emnet omfatter grammatikk og pragmatikk. I tillegg vil emnet inneholde fagdidaktiske tema knyttet til norskfaget i skolen

Grammatikk:
Formålet med grammatikkstudiet er at studentene skal tilegne seg teoretisk og analytisk kompetanse når det gjelder språksystemet i moderne norsk, samt kunne bruke denne kunnskapen til å sammenligne sentrale trekk i moderne norsk med grammatiske fenomener i norrønt. En viktig del av studiet er å forstå språket som en del av den allmenne mentale og kognitive utrustningen som alle mennesker har. Studiet omfatter en oversikt over morfologiske og syntaktiske strukturer og fenomener som fins i moderne norsk, samt utvalgte språkkonstruksjoner i norrønt. Studiet er en innføring i både teori og analyse, der det blir lagt stor vekt på å øve opp evnen til praktisk syntaktisk analyse. Studiet tematiserer hvorfor forståelse av grammatikk er en forutsetning for å kunne arbeide analytisk og systematisk med språkbruk.

Pragmatikk:
I pragmatikkstudiet legges hovedvekten på språket i bruk, med særlig fokus på hvordan kontekst påvirker tolkningen av språklige uttrykk. Kurset omfatter blant annet tekstlingvistikk, som handler om hvordan man skaper sammenheng i tekster, samt retorikk, som er studiet av overbevisende kommunikasjon. Formålet med pragmatikkstudiet er at studentene tilegner seg teoretisk og analytisk kompetanse innenfor ulike tilnærminger til skriftlig og muntlig kommunikasjon, samt praktiske ferdigheter i å utføre slike analyser

Undervisningskompetanse

Kurset kan inngå i studiet Nordisk språk og litteratur. Dersom du tar alle fem emnene, får du undervisningskompetanse i norsk i ungdomsskole og videregående opplæring.

Læringsutbytte:

Læringsutbyttet etter fullført emne er som følger: 

Kandidaten har
- kunnskap om teori, begreper, problemstillinger og analysemetoder for syntaks, morfologi, pragmatikk, tekstlingvistikk og retorikk
- kunnskap om hvordan kontekst påvirker tolkningen av tekster og ytringer
- forståelse for grammatikkens nytteverdi i systematisk og analytisk arbeid med språk
- kunnskap om et utvalg morfologiske og syntaktiske fenomener i norsk og norrønt
- kunnskap om språket som en del av menneskets kognitive utrustning
- kunnskap om skandinaviske språk, inkludert norsk som andrespråk
- kunnskap om gjeldende læreplan i norsk
 

Kandidaten kan 
- definere og bruke sentrale begreper i språklig analyse
- komponere og analysere tekster
- beskrive og analysere et utvalg pragmatiske fenomener
- gi begrunnede analyser av norske ord og setninger
- analysere og forklare et utvalg morfologiske og syntaktiske fenomen i norrønt og sammenlikne disse med moderne norsk
- demonstrere god formuleringsevne og korrekt språkbruk i bokmål
- vise didaktisk refleksjon i tilknytning til sin fagkunnskap

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig eksamen (6 timer).

Info om eksamensdato kommer.

Eksamenskrav:
Godkjent(e) oppgave(r).
Obligatorisk(e) oppgave(r) og eksamen skal besvares på bokmål.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Dette er et nettstudium uten samlinger.

Kursavgift:

9000 Kr
Kursavgift info: I tillegg til kursavgiften kommer semesteravgift og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Heidi Brøseth
Førsteamanuensis
Epost: heidi.broseth@ntnu.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Mobil: 91 89 75 81
Epost: videre@ntnu.no

Institutt for språk og litteratur
Epost: isl-evu@hf.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Nettbasert/ingen obligatoriske samlinger

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper:

Vi anbefaler at studentene tar NORD6102 før de tar NORD6106. Vi anbefaler at studentene har minst 15 sp i nordisk før de tar NORD6110.

Mer informasjon:

Fakultet: Det humanistiske fakultet

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensumliste foreligger ved semesterstart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes:
Du må ha tilgang til PC med internettilkobling.

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Kursdeltaker høsten 2015:
Ryddig og oversiktlig, god leseplan

Kursdeltaker høsten 2015:
Bra forelesninger og godt organisert studienettside

Kursdetaljer

Startdato: 14.08.2019
Slutt: 20.12.2019

Søknadsfrist: 15.06.2019

Kursavgift: 9000 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: NORD6102

Undervisningssted: Nettkurs

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.