EVU-Kurs


Teknologi og forskningslære modul II

Marin biologi (tare som bioindikator) og teknologi er tema for dette kurset. Foto Odd Arne Arnesen

Emnet inneholder hovedtemaet marin biologi (tare som bioindikator). Emnet gir en innføring i hvordan tare kan brukes som bioindikator ved miljøovervåking av marine ressurser og hvordan tverrfaglig samarbeid mellom ulike forskningsmiljø med ny teknologi bidrar til kartlegging og dokumentasjon av livet i havet.

Søknadsfrist: 20.06.2019

Kursbeskrivelse:

Fagliginnhold

 • Tare som bioindikator
 • Miljøovervåking.
 • Teknologi som benyttes på forskningsfartøy.
 • ROV.

 

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil veksle mellom teoretisk tilnærming og en praktisk tilnærming til faget, samt feltarbeid.


Læringsmål

Kunnskaper

 • kjenne til aktuelle teorier, fakta, begreper og prinsipper innenfor fagområder som driver med forskning på bioindikatorer
 • ha kunnskap om hvilke elementer som kan analyseres
 • ha kunnskap om hvordan tolke resultater
 • ha kunnskap om teknologiutvikling og tverrfaglig samarbeid; AUR-lab
 • ha kunnskap om og innsikt i bruken av fagdidaktiske verktøy for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning om bioindikatorer

Ferdigheter

 • kunne gjennomføre feltarbeid for innsamling av egnet prøvemateriale
 • kunne gjennomføre egnede eksperimenter
 • kunne bygge modell av ROV
 • kunne planlegge og gjennomføre undervisning med tema bioindikator
 • kunne veilede elever som arbeider med undervisningsopplegg rundt tema bioindikatorer
 • kunne vurdere elevenes læring når de arbeider med temaet bioindikatorer
 • kunne planlegge og gjennomføre undervisning med bygging av modell av ROV
 • kunne veilede elever som arbeider med undervisningsopplegg rundt tema bioindikatorer
 • kunne veilede elever i hvordan bygge modell av ROV
 • kunne vurdere elevenes læring når de arbeider med temaet bioindikatorer
 • kunne vurdere elevenes læring ved bygging og testing av ROV

Generell kompetanse

Kandidaten skal være i stand til å forklare bruk av bioindikatorer og ROV i faget teknologi og forskningslære i videregående skole, på en måte som fremmer de generelle målene for faget og for opplæringen for øvrig.

Kursholdere

 • Håvard Holm Institutt for marin teknikk, NTNU
 • Bjørn Munro Jenssen Institutt for biologi, NTNU
 • Nils Kristian Rossing,Institutt for fysikk, NTNU
 • Hilde Ervik, Institutt for lærerutdanning, NTNU

Eksamensbeskrivelse:

En digital hjemmeeksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

En obligatorisk samling i Trondheim.

Hvert emne går over ett semester og har 5 samlingsdager.

Tid:Fra 02.09.19 t.o.m 06.09.19.

Obligatorisk aktivitet

Kandidaten skal delta på obligatoriske samlinger og ha bestått ett arbeidskrav. Vurderes med bestått/ikke bestått.

Arbeidskrav:
Innlevering av oppgave. Beskrivelse av undervisningsforløp. Omfang 3-5 sider

Kursavgift:

5000 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Hilde Ervik
Universitetslektor, NTNU Institutt for lærerutdanning.
Epost: hilde.ervik@ntnu.no

Kontakt:

Eirik Rasmussen
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 83 71
Epost: videre@adm.ntnu.no

Opptakskrav:

Minst 60 studiepoeng til sammen i naturfagene; naturfag, biologi, fysikk, eller kjemi.. Søkere med annen utdanningsbakgrunn kan bli vurdert særskilt.

Mer informasjon:

Pensumlitteratur/kursmateriell:

van Marion og Strømme; Biologididaktikk 2015 Kapittel 5– Praktisk arbeid Kapittel 6 – Feltarbeid Forlag: Cappelen Damm.

Frøyland, M.: 2010 Mange erfaringer i mange rom. Abstrakt forlag.

Havromsteknologi: Kapitlene 1, 11, 12:

http://www.marin.ntnu.no/havromsteknologi/Bok/

Blå hefteserie: ROV med trykk- og temperaturmåling, Nils Kristian Rossing.                          

https://www.ntnu.no/skolelab/bla-hefteserie

Blå hefteserie: Miljøovervåking i tareskogen, Hilde Ervik:

https://www.ntnu.no/skolelab/bla-hefteserie

Ervik, H., Finne, T.E. og Jenssen, B.M. (2017). Toxic and essential elements in seafood from Mausund, Norway. (les igjennom før første samling)https://doi.org/10.1007/s11356-017-1000-4  

http://rdcu.be/DrUZ

Indergaard, M. (2010) Tang og tare – i hovedsak norske brunalger. Forekomster, forskning og anvendelse. (kap.1)

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/228180/397862_FULLTEXT02.pdf?sequence=1

 

 


Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard Inspera

Praktiske opplysninger:

Forelesninger og pensumlitteratur vil i hovedsak være på norsk. Det faglige innholdet på samlingene er en del av pensum.

Klikk her for praktisk informasjon som gjelder dette kurset

Kursdetaljer

Startdato: 01.09.2019
Slutt: 20.12.2019

Søknadsfrist: 20.06.2019

Kursavgift: 5000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: SKOLE6625

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.