EVU-Kurs


Medisin og helsetjeneste

Fra pasientens perspektiv.Foto Torgeir Dragland

Illustrasjonsfoto: mostphotos.com

Kurset vil gi deg innsikt i helsetjenesten som domene for anvendelse av IKT – i spennet fra eHelse til velferdsinformatikk. Helsetjenestesystemets rammer – gjennom politiske forventninger, forvaltningsbetingelser, organisering og kunnskapsutvikling for gjennomføring av kunnskapsbasert klinisk produksjon og fremming av helse, danner et komplekst bakteppe for utnyttelse av IKT i sektoren.

Kurset kan tas som et frittstående kurs eller inngåErfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk.

Søknadsfrist: 15.08.2019

Målgruppe:

For alle som utvikler, drifter eller anskaffer IKT for helsektoren tilbys her en grunnleggende domeneinnsikt som grunnlag for både strategisk og praktisk utforming av IKT-løsninger for fremming av helse og helsetjenestene.

Kursbeskrivelse:

Faget gir en grunnleggende introduksjon til hvordan helsetjenesten er organisert, finansiert, ledet, forvaltet og kontrollert. Faget vil videre gi et innblikk i hvordan helsetjenestens kunnskapsbase blir til og anvendes, i hvordan helsepersonell utdannes og hvordan medisinsk teknologi benyttes. Gjennom øvelser og simuleringer vil studentene få noe praktisk erfaring med hvordan helsetjenester ytes og dokumenteres. Faget vil også vektlegge pasientenes perspektiv.

Undervisning

Undervisning gjennomføres som workshops, PBL-oppgaver (Problem Basert Læring) og besøk på klinikk. Brukbarhetslab’en benyttes til øving med reelle pasienter. Deltakerne presenterer fra PBL og workshops. Individuell case-basert semesteroppgave påbegynnes i forbindelse med første samling og leveres til andre samling. Frist for beskrivelse og godkjenning av tema: ca. tre uker i forkant av eksamensessayinnlevering.

Det er obligatorisk deltakelse på samlingene (fritak kan ved særskilt grunn innvilges etter søknad).

Eksamensbeskrivelse:

Eksamensessay. Leveres mot slutten av semesteret, dato oppgis senere. To personer kan samarbeide om essayet. Eksamenskrav: Bestått semesteroppgave, men karakteren inngår ikke i sluttkarakter. Deltakelse på samlinger.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset arrangeres med obligatoriske samlinger (2+3 dager) i Trondheim.

Første samling: 5. - 6. september 2019
Andre samling: 6. - 8. november 2019

Begge samlingene starter kl. 09.15 første dag og avsluttes kl. 15.00 siste dag.

Kursavgift:

7500 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift, og studentene må selv dekke utgifter til pensum, reise og opphold.

Rabatter:

Ingen rabatter.

Fagansvarlig/Forelesere:

Arild Faxvaag
Professor, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Telefon: 98 21 68 25
Epost: arild.faxvaag@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Karoline Borgan
Studiekonsulent og administrativ koordinator, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Telefon: 73 55 89 47
Epost: studier@inb.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper:

Tre års utdanning fra høgskole / universitet og minst to års relevant yrkespraksis (jf. opptakskravet til masterprogrammet i helseinformatikk). Kurset er rettet primært mot informatikere, evt. andre med en ikke-helserelatert bakgrunn.

Når du søker, vær vennlig å last opp din CV eller en beskrivelse av faglig bakgrunn/utdanning og relevant arbeidserfaring.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Deler av boken: Samfunnsmedisin av Larsen, Hagestad et.al. Øvrig pensumlitteratur/artikler gjøres tilgjengelig for deltakerne via Blackboard.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Kursdeltaker høsten 2018:
Utrolig kjekt og lærerikt kurs hvor vi studentene blir gitt anledning til å hospitere både bla. på AMK, simuleringssenteret og akuttmottak på St.Olav. Vi fikk også mulighet til å være "lege" på en konsultasjon på St. Olav hospital. Utrolig interessant og lærerikt kurs , hvor studiestedet legger alt til rette for at vi studentene skal få en forståelse og innsikt i hvordan helsevesenet er bygget opp og hvilke ansvarsoppgaver det har. Takk for et interessant studieopplegg.

Kursdeltaker høsten 2017:
Et av de beste kursene på Helseinformatikk. Bra med mye lab og omvisninger. Spennende å møte pasienter.

Kursdetaljer

Startdato: 05.09.2019

Søknadsfrist: 15.08.2019

Kursavgift: 7500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6102

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.