EVU-Kurs


Hørselstap - utvikling og (re)habilitering av talespråk

Du vil lære å legge til rette for at barn og voksne med hørselstap kan få best mulig utbytte av sitt hørselstekniske hjelpemiddel.

Søknadsfrist: 01.12.2020

Målgruppe:

Pedagoger som arbeider med barn, unge og voksne med hørselstap innenfor ulike pedagogiske arenaer. Kurset er en del av erfaringsbasert masterprogram i praktisk spesialpedagogikk med fordypning i audiopedagogikk. Det kreves minimum karakter C i snitt på emner i audiopedagogikk som skal inngå i masterprogrammet.

Kursbeskrivelse:

Barn, unge og voksne med hørselstap har gjennom teknologisk utvikling når det gjelder høreapparater og cochleaimplantater fått bedre muligheter til å anvende hørselen for talespråklig kommunikasjon. Kurset tar for seg fagområder som har relevans i den audiopedagogiske tilretteleggingen med tanke på utvikling og rehabilitering av lytteferdigheter og talespråk for barn, unge og voksne med høreapparater og cochleaimplantater.

Kurset kombinerer teoretisk grunnlag og praktisk metodisk arbeid når det gjelder utvikling og rehabilitering av talespråk og talespråklig kommunikasjon, unge og voksne med høreapparater og cochleaimplantater. Studiet vil også omfatte områder som virker inn på forutsetninger for talespråklig utvikling og rehabilitering.

Temaer

 • Fonetikk
 • Fonologi og fonologisk analyse
 • Psykoakustikk – hvordan hørselen fungerer og hvordan hjernen tolker lyd som øret fanger opp
 • Talespråklig habilitering/rehabilitering
 • Faktorer som virker inn på forutsetninger for talespråklig utvikling og rehabilitering

 Praksis

Kurset inneholder praksis tilsvarende to uker.  Om lag én uke av praksisen legges til studiesamlingene.

Les mer om arbeidskrav og praksis

Læringsformer og aktiviteter

 • Skriftlige studentøvelser
 • Praksis. Casebasert praksis med fokus på praktisk metodisk arbeid. Praksis tilsvarer 2 uker, inkl. for- og etterarbeid.

 Praksis består av to deler: 

 1. Norsk Fonemtest. Vurderes som godkjent/ikke godkjent
 2. Kasusbasert praktisk metodisk arbeid

Studenten skal under veiledning utvikle ferdigheter i praktisk arbeid med habilitering/rehabilitering av talespråklig kommunikasjon hos barn, ungdommer, eller voksne med CI, eller høreapparater. Studenten skal i praksisperioden planlegge og gjennomføre praktisk arbeid, samt å evaluere eget arbeid i tilknytning til dette. Studenten skal ta videoopptak av sitt eget arbeid og analysere dette. Veiledning gis på bakgrunn av videoopptak og notarer fra analysen.  Videre bringes opptaket med til studiesamling for veiledning av fagpersoner og medstudenter. Praksis kan ta spå egen arbeidsplass og praksisperioden kan fordele seg over flere uker. For å sikre studenten en kvalitativt god praksis vil det gjøres avtaler med instanser rundt omkring i landet. Dersom det ikke lar seg gjøre å skaffe praksisplass i nærheten av hjemstedet, må enkelte av studentene belage seg på å reise og å bo hjemmefra i praksisperioden. Praksis vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Emnebeskrivelse:

PED6650

Eksamensbeskrivelse:

Faglig krav for å bli vurdert og for å få avlegge eksamen: 1. Gjennomført og godkjent Norsk Fonemtest 2. Praktisk metodisk arbeid - Talespråklig habilitering/rehabilitering
Avsluttende eksamen er en emneoppgave på minimum 10, maksimum 15 maskinskrevne sider (pkt. 12, linjeavstand 1,5). Emneoppgaven skal være i relasjon til praksis og skal utarbeides individuelt. Oppgaven evalueres med karakterskala fra A-F. Innleveringsfrist: foreløpig ikke fastsatt.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Tre obligatoriske samlinger av tre til fem dagers varighet i Trondheim,  våren  2021.

Samling 1: Uke 4
Samling 2: Uke 10
Samling 3: Uke 16

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte samlingene blir gjennomført på andre måter.

Frist emneoppgave: 10. juni 2021

 

Tema på første samling:

 • Fonetikk,
 • Psykoakustikk,
 • Fonologi og fonologisk analyse ved bruk av Norsk Fonemtest.

 Tema på andre samling

 • Audiologisk utvikling
 • Fonologisk analyse: Norsk fonemtest – erfaringer fra gjennomføring og skåring

 Tema på tredje samling

 • Gjennomgang av videoopptak fra praksis
 • Artikulasjon og artikulasjonsøvelser
 • Utredning og rehabilitering av voksne i forbindelse med CI
 • CI og flerfunksjonshemminger talespråklig habilitering, og rehabilitering
 • Stemme og stemmevansker

Kursavgift:

15000 Kr
Kursavgift info: Vi tar forbehold om at kursavgiften kan bli endret.

Fagansvarlig/Forelesere:

Per Frostad
Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 55 11 51
Epost: per.frostad@ntnu.no

Anne Tolgensbakk
Statped midt, Heimdal
Telefon: 72596557
Epost: anne.tolgensbakk@statped.no

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Statped midt ved koordinator for etter- og videreutdanningen i hørselsfaglige emner seniorrådgiver Anne Tolgensbakk

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

 • Enten bachelorgrad med fordypning i pedagogikk (82,5 studiepoeng) som omfatter eksamen i emnene PED 1000; PED 1001, PED 1002, PED 1003, PED 1004 (de obligatoriske emnene i bachelorgraden)
 • Eller gjennomført de tre første årene av allmennlærer-/førskolelærerstudiet
 • Eller bachelorgrad med 2-årig allmennlærer-/førskolelærerutdanning
 • Eller bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning
 • Gjennomført PED6648 Innføring i audiopedagogikk og PED6649 Hørselshemming - språk og kommunikasjon, eller tilsvarende fordypninger. 

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE i det du søker, eller senest innen søknadsfristen.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Maksimum 20 deltakere

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

 Pensumliste for blir lagt ut når den er klar. 

Praktiske opplysninger:

Vær oppmerksom på at vi må ha et minimum antall deltakere for at kurset skal igangsettes. Dersom det blir for få søkere, kan kurset bli avlyst eller utsatt.

Klikk her for praktisk informasjon som gjelder dette kurset 

Kursdetaljer

Startdato: 25.01.2021

Søknadsfrist: 01.12.2020

Kursavgift: 15000 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: PED6650

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.