Psykisk helse og voldsproblematikk

Foto: Photos.com

Emnet psykisk helse og voldsproblematikk gir forståelse for teorier om aggresjon og vold innen psykisk helsevern. I tillegg får du en forståelse for forebygging og behandling av uønsket atferd.

Søknadsfrist: 25.05.2018

Målgruppe:

Ansatte i spesialisthelsetjenesten, spesialisert barnevern og kommunal virksomhet. Emnet er også relevant for deg som jobber innen helse-, sosial- eller pedagogisk virksomhet.

Kursbeskrivelse:

Læringsmål:

Emnet vil gi grunnleggende kunnskap om teorier om aggresjon og vold, tilnærminger og metoder for utredning av voldsrisiko hos mennesker med psykiske lidelser. Betydningen av historikk, kjønn, alder, kultur og stigmatisering er sentrale i forståelsen av voldsproblematikk i psykisk helsearbeid og vil bli vektlagt i undervisningen 

Kunnskap

Etter fullført og bestått emne skal studenten ha kunnskap om:

 • Psykiske lidelser, vold og utfordrende atferd, samt konsekvenser av denne
 • Sentrale problemstillinger innen området voldsproblematikk i psykisk helsearbeid i et tverrfaglig perspektiv
 • Vold i nære relasjoner
 • Strukturerte kliniske verktøy for risikovurderinger av ungdom og voksne
 • Utredning av voldsrisiko, forebyggende tiltak og ulike behandlingsformer i og utenfor institusjon
Ferdigheter

Etter fullført og bestått emne skal studenten ha ferdigheter i:
 
 • Å reflektere kritisk over samfunnsmessige og etiske sider ved arbeid med voldsproblematikk i psykisk helsearbeid
 • Å reflektere kritisk over forskjellige forståelser og metoder i arbeid med voldsproblematikk i psykisk helsearbeid
 • Utredning og behandlingsmetoder av vold i nære relasjoner
 • Å kartlegge og kjenne til sentrale aspekter for stalkingproblematikk
 • Å gjennomføre risikovurderinger med strukturerte kliniske verktøy
 • Å identifisere risiko for vold og velge riktig tiltak eller behandling.
 • Kjenne til sentrale rettslige forhold vedr. særreaksjoner innen psykisk helsearbeid herunder også tilregnelighetsbegrepet
Generell kompetanse
 
Etter fullført og bestått emne skal studenten ha følgende generelle ferdigheter:
 
 • Etter avsluttet emne skal studenten ha innsikt i og forståelse for problemstillinger knyttet til vold og utfordrende atferd og det strafferettslige lovverk knyttet til dette
 • Etter avsluttet emne skal studenten være bevisst egne holdninger og verdier i forhold til sentrale problemstillinger innen fagområdet
 • Etter avsluttet emne skal studenten inneha kunnskap og kompetanse i hvordan man skal avdekke og håndtere voldsproblematikk i sin faglige rolle.
 
Undervisning
 
Emnet vil bestå av forelesninger, gruppearbeid, veiledning og hospitering.

Masterprogram i psykisk helse

Emnet kan etter søknad inngå i masterprogrammet i psykisk helse, studieretning barn og unges psykiske helse og barnevern.

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig hjemmeeksamen.

Eksamenskrav: 80% oppmøte på samlingene

utlevering av eksamensoppgave 27. november kl. 09.00. Innlevering av besvarelse 28. november kl. 09.00
Karakterskala: A - F

Tid og sted for kurs/samlinger:

Emnet har tre obligatoriske samlinger á to dager høsten 2018 ved NTNU i Trondheim. 

Samling 1: 10. og 11. september
Samling 2: 15. og 16. oktober
Samling 3: 12. og 13. november

Kursavgift:

2000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til NTNU.

Fagansvarlig/Forelesere:

Roger Almvik
Førsteamanuensis, Institutt for psykisk helse
Epost: roger.almvik@ntnu.no

Kontakt:

Studieveiledning
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU)
Telefon: 73 55 15 00
Epost: studieveileder@rkbu.ntnu.no

Stine Stenhaug
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 53 44
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:


1. Bachelor eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng) som er relevant for arbeid med psykiske helse.

2. Minst to års relevant yrkeserfaring etter endt bachelor. Søkere med særlig relevant mastergrad og tilsvarende kompetanse kan fritas for dette.

Dokumentasjon lastes opp når du søker, du kan laste opp dokumentasjon fram til søknadsfristen går ut.
Krav til dokumentasjon

Ved flere søkere enn plasser rangeres kvalifiserte søkere etter antall års relevant yrkeserfaring etter endt bachelor

Anbefalte forkunnskaper:

Klinisk erfaring fra arbeid med alvorlig psykisk syke.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Litteraturliste oppgis ved studiestart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 10.09.2018
Slutt: 13.11.2018

Søknadsfrist: 25.05.2018

Kursavgift: 2000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6216

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.