EVU-Kurs


Strategisk innkjøps- og forsyningsledelse

Forretningsforbindelser som håndhilser

Illustrasjonfoto: Mostphotos

Du vil bli introdusert til modeller og konsepter for kartlegging, analyse og effektivisering av en organisasjons innkjøps- og forsyningsarbeid. Kurset gir oversikt over og innsikt i den strategiske betydningen til innkjøpsledelse og forsyningsledelse.

Kurset kan inngå i spesialiseringen Logistikk- og innkjøpsledelse i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 10.08.2018

Målgruppe:

Ledere og andre som jobber strategisk med innkjøpsledelse og forsyningsledelse, eller som ønsker slike oppgaver. Kurset er relevant om du jobber i industri, tjenesteytende sektor, handel eller offentlig sektor.

Kursbeskrivelse:

Viktige temaer i kurset er: 

 • Kartlegging og analyse av dagens funksjoner for innkjøp og forsyning i organisasjonen. Dette innebærer blant annet lokalisering, design og styring av varestrømmen, organisering, innkjøpsprosesser, prestasjonsmåling, kost-nytte vurderinger, strategier mot leverandørene og interne kunder, nødvendig kompetanse og strategisk forankring.
 • Koblinger mellom organisasjonens overordnete strategi og sentrale valg angående innkjøp og forsyning. Det legges spesielt vekt på hvordan innkjøp og forsyning påvirker organisasjonens bidrag til en mer bærekraftig verdikjede og samfunn.
 • Identifisering av aktuelle områder for forbedring og utvikling av strategier for mer effektiv og bærekraftig innkjøp og forsyning.

 

Kurset bygger på vitenskapelig forskning innenfor innkjøps- og forsyningsledelse og har en tverrfaglig tilnærming som kombinerer bidrag fra økonomi, administrasjon og teknologi.

 

Undervisning
Kurset er seminarbasert med to samlinger à to dager. Samlingene inneholder forelesninger, diskusjoner av artikler og øvinger. 

 

Kan inngå i mastergrad
Kurset kan inngå NTNUs masterprogram i organisasjon og ledelse, spesialisering i logistikk- og innkjøpsledelse eller som del av annet studium ved NTNU hvor det passer inn.

Læringsutbytte:

Det overordnede læringsmålet er å gjøre studentene kjent med sentrale teorier og konsepter innenfor innkjøps- og forsyningsledelse, og hvordan disse kan brukes i en strategisk analyse av bedriftens funksjoner for innkjøp og forsyning. Studentene introduseres til modeller og konsepter som kan brukes for å kartlegge, analysere og effektivisere organisasjonens innkjøps- og forsyningsarbeid.

Kunnskaper:

Studenten

 • har dyp faglig kunnskap innenfor innkjøps- og forsyningsledelse, med spesiell vekt på den strategiske betydningen til disse funksjonene
 • har innføring i grunnleggende konsepter innenfor logistikkledelse
 • kan bruke sentrale teorier og konsepter innenfor innkjøps- og forsyningsledelse, inklusiv grunnleggende konsepter innenfor logistikkledelse
 • har kunnskap om hvordan beslutninger innenfor innkjøps- og forsyningsledelse kan bidra til mer bærekraftige verdikjeder

Ferdigheter:

Studenten

 • kan selvstendig kunne bruke konsepter og modeller for å beskrive og analysere funksjonene for innkjøp og forsyning i en bedrift eller organisasjon
 • kan basert på overnevnte analyse kunne utvikle og begrunne konkrete forbedringstiltak

Generell kompetanse:

Studenten kan gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt.

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig oppgave. Oppgaven utleveres ved oppstart av kurset og er knyttet til egen bedrift eller organisasjon. Utkast til oppgaven blir presentert på annen samling. Basert på tilbakemeldinger på andre samling og andre skriftlige tilbakemeldinger leverer du den endelige oppgave i slutten av semesteret. Informasjon om frister vil blir gitt ved oppstart av kurset.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim høsten 2018:

Første samling: 20. - 21. september

Andre samling: 5. - 6. november

Samlingene starter kl 1000 første dag og avsluttes kl 1600 andre dag.

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår

 • Undervisning på alle samlinger
 • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
 • Nettverksmiddag i løpet av første samling
 • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
 • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
 • Sensur av eksamen
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Rabatter:

På dette kurset gjelder våre rabattavtaler.

Fagansvarlig/Forelesere:

Luitzen de Boer
Professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Telefon: 73 59 76 04
Epost: luitzen.de.boer@iot.ntnu.no

Tim Torvatn
Førsteamanuensis, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Epost: tim.torvatn@iot.ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet. Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype, stillingsandel og varighet.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut. Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere, trenger du ikke gjøre dette på nytt

Les mer om krav til dokumentasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Martin Christopher: Logistics and Supply Chain Management. Pearson Education Limited, 2016 (5th edition)

Arjan van Weele: Purchasing and Supply Chain Management. Cengage Learning, 2014 (6th edition) (alternativt kan man bruke den norske versjonen av denne boken)

Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no eller andre nettbokhandlere.

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Utrolig lærerikt og inspirerende kurs med dyktige forelesere og læring man kan ta med seg rett inn i egen arbeidshverdag. Evner å favne alle deltakere med ulik bakgrunn og erfaring, samtidig som man får personlig veiledning underveis. Anbefales! (Kursdeltaker høst 2014)

Kursdetaljer

Startdato: 20.09.2018

Søknadsfrist: 10.08.2018

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IØ6512

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.