EVU-Kurs


Prosjekteierstyring


Kurset gir deg innblikk i eierskap og overordnet styring av prosjekter. I tillegg omhandles forretningsforståelse, porteføljestrategi, organisering av prosjekter og hvordan dette henger sammen resten av virksomheten. Vi diskuterer utfordringer og prinsipper knyttet til rollen som prosjekteier. Videre går vi inn på verdiskaping og gevinstrealisering. Target Costing / Target Value Management er et eget tema på den ene samlingen.

Søknadsfrist: 01.02.2018

Målgruppe:

Kurset passer for personer som er involvert i eierstyring og/eller ledelse av prosjekter. Det er innrettet mot prosjekteiere, porteføljestyrere, programledere og prosjektledere i næringsliv og offentlige virksomheter som har bygg- og anlegg i sin virksomhet. Også personer som opererer som bestillere av BAE-prosjekter vil ha nytte av kurset. Kurset inngår i programmet NTNU Byggenæringens prosjektskole.

Kursbeskrivelse:

Kurset behandler fire temaer:

Tema 1) Forretningsforståelse og overordnet styring av prosjekter i bygg, anlegg og eiendom

Målet med denne delen er å sette deltakerne i stand til å lede utvikling av gode prosjekter (endringer og investeringstiltak) og forretningsmessig vurdering av forslag om slike. Deltakerne vil få oversikt over begreper og forståelse for tankegangen som styrer slike prosesser. Deltakerne lærer metoder for å ivareta et bredt perspektiv og langsiktige hensyn som kreves av et vellykket prosjekt. Fokuset i dette temaet er å oppnå forståelse for hensiktsmessige rammebetingelser og gode beslutninger om gjennomføring. Deltakerne vil få kunnskap om forretningsmodeller, porteføljestyring, og gjennomføringsmodeller for prosjekt. Temaer som inngår inkluderer mellom annet balansering av risiko og muligheter, valg av overordnet gjennomføringsstrategi for prosjekter.

 

Tema 2) Porteføljestyring

Målet med denne delen er å sikre at deltakerne blir i stand til å se porteføljestrategiens sammenheng med virksomhetsstrategi og prosjektstrategi, og forstå hva som skal til for å innrette strategisk og operativ porteføljestyring i egen virksomhet. Deltakerne får oversikt over prinsipper og begreper som dekker ulike porteføljemodeller; utvelgelse og prioritering av nye prosjekter, seleksjonskriterier og styring av løpende prosjektportefølje; usikkerhetsstyring og ressursstyring i porteføljen. Utfordringer i portefølje av prosjekter og løpende linjeoppgaver blir tatt opp til drøfting; forholdet mellom ulike viktige roller som påvirker porteføljestyringen; rollen til prosjekteier med hensyn til porteføljen, relasjon mellom virksomhetsleder og porteføljeleder.

Tema 3) Verdiskaping og gevinstrealisering i bygg, anlegg og eiendom

Målet med denne delen er å sette deltakerne i stand til å forstå ulike verdiskapingsbegreper og hvordan disse påvirker utvikling og gjennomføring av prosjekter fra behov til effekt. Deltakerne vil få oversikt over prosesser, metoder og utfordringer i å sikre verdiskaping fra BAE-prosjekter. Deltakerne vil få kunnskap om utvikling og implementering av strategier gjennom prosjekter, hvordan kunde og leverandør i BAE-prosjekter kan sikre samordning av mål og forventninger med brukerne i fokus, og sikre gevinstrealisering.

Tema 4) Eierstyring og prosjektorganisering

Målet med denne delen er å sette deltakerne i stand til å foreta overordnet organisering av prosjekter slik at de kan gi best mulig forretningsmessig resultat for eier og brukere, og slik at hensyn til både kunde og leverandør ivaretas. Deltakerne vil få kunnskap om overordnede prinsipper og modeller for eierstyring, beslutningsprosesser, kvalitetssikring, bruk av styringsgrupper og prosjektstyre m.m. Rollen som prosjekteier, eiers representant, bestiller, prosjektansvarlig og samspillet med prosjektleder er sentralt i denne delen av kurset.

En egen workshop om Target Costing/Target Value Management vil lære deltakerne hvordan de sikrer at resultatet blir som planlagt. Gjesteforeleser Ari Pennanen fra Haahtela OY, Finland, deler 40 års erfaringer fra et firma som har spesialisert seg på dette og leverer prosjekt på målkost - hver gang! Hvordan er dette mulig, og hvordan påvirker det overordnet organisering av prosjektet?

 

Undervisning

Emnet gjennomføres med to samlinger à to dager med forelesinger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne. En individuell hjemmeoppgave mellom samlingene skal øke graden av relevans gjennom bruk av elementer av kursets innhold på egne problemstillinger, og drøfting av erfaringene i andre samling. 

 

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Etter endt kurs skal deltakerne beherske terminologien og kjenne kunnskapsfronten innenfor styring av prosjekter sett i prosjekteiers perspektiv. Dette inkluderer metoder og verktøy for forretningsmessig vurdering av prosjekter, overordnet organisering av prosjektvirksomhet, styring av program prosjektporteføljer og enkeltprosjekt.

 

Ferdigheter:

Etter endt kurs skal deltakerne selvstendig kunne

  • Organisere eierrollen slik at forretningsmessig sunne beslutninger om prosjekter blir mulig
  • Etablere prinsipper for styring av porteføljer, program og enkeltprosjekter i egen virksomhet
  • Planlegge og gjennomføre prosessen for utvikling av forretningsmessig sunne og verdiskapende prosjekt
  • Lage og gjennomføre opplegg for prosjekteierstyring i et BAE-prosjekt – utøve rollen som prosjekteiers ansvarlige representant i samspill med prosjektleder.

 

Generell kompetanse:

Deltakerne får innsikt i forskningsbasert kunnskap innen utvalgte sentrale temaer for prosjekteierstyring.

Eksamensbeskrivelse:

Prosjektoppgave 15. mai - 15. juni. Leveres individuelt eller i gruppe på inntil tre personer.

Eksamenskrav: Deltakelse på samlingene og bestått hjemmeoppgave mellom samlingene.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim våren 2018:

Første samling: 9. - 10. april 
Andre samling: 14. - 15. mai

Samlingene er obligatoriske. Oppstart første dag på samlingene kl 1000 og avslutning siste dag kl 1500.

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info: I kursavgiften inngår
- Undervisning på alle samlinger
- Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
- Kursmiddag på første samling
- Tilgang til elektroniske læremidler på internett
- Tilbakemelding og oppfølging av oppgaver og øvinger til den enkelte deltaker
- Sensur av eksamen, kursbevis og karakterutskrift

Pensumlitteratur må den enkelte deltaker skaffe selv.

Rabatter:

På dette kurset gjelder våre rabattavtaler. Våre rabattavtaler

Fagansvarlig/Forelesere:

Ole Jonny Klakegg
Professor, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Telefon: 73 59 47 40
Epost: ole.jonny.klakegg@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper:

Tre års utdanning fra høgskole/universitet og minst to års arbeidserfaring.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum i dette kurset består av en "reader" med seks utvalgte artikler som leses i forkant av hver samling. I tillegg får deltakerne tilgang til et ytterligere utvalg av artikler som støttelitteratur. 

Deltakerne får tilgang til artiklene via Blackboard.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 09.04.2018
Slutt: 15.06.2018

Søknadsfrist: 01.02.2018

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: BA6255

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.