Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet

Hvordan veilede mennesker til å ta bevisste, meningsfulle og fremtidsrettede utdannings- og karrierevalg?

Målgruppe:

  • Ledere, HR-ansvarlige og personalkonsulenter i privat og offentlig virksomhet
  • Studieveiledere, skolerådgivere og lærere
  • Karriereveiledere i NAV og i vekst- og arbeidsmarkedsbedrifter
  • Bemannings- og rekrutteringspersonell
  • Andre yrkesgrupper med interesse for karrierelæring og -utvikling
  • Studenter med ønske om kunnskap om veiledning og rådgivning

Kursbeskrivelse:

Bakgrunn
Mange tar utdannings- og karrierevalg som harmonerer lite med personlige forutsetninger. De mangler den oversikt og dømmekraft som trengs for å planlegge fremtiden på en meningsfull og bevisst måte. Vi vet at ugunstige utdannings- og yrkesvalg bidrar sterkt til vantrivsel, svak produktivitet og til at utdanningen ikke fullføres.

Kursinnhold

Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet ved NTNU gir en grundig oversikt over karriereteorier, med vekt på kognitiv teori, personlighetsbegreper, person-miljø-samspill, beslutningsteori, testteori, narrativ teori og selvaktiv læring. Deltakerne får trening i relevante kommunikasjonsferdigheter og supervisert trening i å bruke Profråd-verktøyet for kartlegging av valgforutsetninger og personlige ressurser.

Det legges gjennom helhetlig karriererådgivning/-veiledning til rette for refleksjon og økt selvinnsikt, samt behov for videre læring og utvikling i takt med arbeidslivets endringer. Områder som kartlegges og utforskes er interesser, beslutningskompetanse, evner og anlegg som ønskes brukt, jobbverdier, fleksibilitet og kommunikasjon.


Faglig innhold

• Relevante rådgivningsferdigheter i sammenheng med teoretiske perspektiver
• Aktuelle og relevante karriereteorier
• Metodisk utvikling av valg- og beslutningskompetanse for hensiktsmessig fremtidsplanlegging
• Trening og utvikling av oppmerksomhets- og påvirkningsferdigheter
• Helhetlig karriererådgiving


Læringsmål

Kunnskaper
Etter fullført kurs har kandidaten

• kunnskap om bakgrunns- og karriereteorier knyttet til karriereverktøyet Profråd
• kunnskap om relasjonssentrert karriererådgivning, beslutnings- og testteori, samt utviklingspsykologisk, kognitiv og narrativ teori
• kunnskap om læringsteori

Ferdigheter
Etter fullført kurs kan kandidaten

• omsette aktuell teori til praktisk bruk knyttet til rådgiverrollen
• anvende nettbasert verktøy og teknologisk utstyr i sitt rådgivningsarbeid
• anvende oppmerksomhets- og påvirkningsferdigheter i rådgivningsrelasjonen

Generell kompetanse
Etter fullført kurs har kandidaten

• en helhetlig og eklektisk tilnærming til karriererådgivning i et livslangt perspektiv
• innsikt i utvikling av beslutningskompetanse for fremtidsplanlegging
• evne til kritisk refleksjon over bruk og tolkning av test- og kartleggingsverktøy

 

Undervisning
Kurset består av en fire-dagers samling som inneholder teori, praksis og problembasert læring. Det legges vekt på dialogbaserte forelesninger, øvelser i grupper, refleksjoner rundt egen læringsprosess med utgangspunkt i egen kartlegging med karriereverktøyet Profråd, videobasert rådgivning og nettbasert læring. Studiet er nært knyttet opp til praktisk rådgiverarbeid. I løpet av kurset gjennomføres videofilmet karriererådgiving med reelle veisøkere. Deltakerne samarbeider og gir hverandre tilbakemeldinger. 

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen: Eksamen gjennomføres som individuell hjemmeeksamen med innleveringsfrist ca seks uker etter avsluttet undervisning. Eksamen baserer seg på teori, egne erfaringer med verktøyet og refleksjon rundt dette. Eksamenskrav: Deltakelse på samling, forelesninger og praktiske øvelser, med 80 % oppmøte. Etter avsluttet undervisning: Gjennomføring av minimum tre, maksimum fem, Profråd-kartlegginger med egne veisøkere.

Tid og sted for kurs/samlinger:

En samling på fire dager 24. - 27. april 2018.

Samlingen vil finne sted ved NTNU Dragvoll i Trondheim.

Kursavgift:

12000 Kr
Kursavgift info: Med forbehold om endring av kursavgift.

I tillegg kommer semesteravgift til NTNU. Studentene må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Rabatter:

Fast ansatte ved NTNU får 10% reduksjon på kursavgiften, og man må gjøre oppmerksom på dette ved å skrive inn en melding i merknadsfeltet når man søker. Ellers ingen rabatter.

Søknadsfrist:

12.03.2018

Fagansvarlig/Forelesere:

Ragnvald Kvalsund
Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring

Kristin Landrø
Universitetslektor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 59 28 59
Epost: kristin.landro@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser
Maks antall 15 deltakere. Dersom det blir flere søkere enn antall plasser, prioriteres søknaden etter "først-til-mølla" prinsippet. Det kreves minimum 11 deltakere for at kurset skal gjennomføres. Når du er sertifisert i bruk av verktøyet, er det Management Synergy du henvender deg til for support og kjøp av testtilganger, se Management Synergy

Referanser:

Hilde Marie Løkling, Flyktningkonsulent Åfjord Kommune:
Profråd kurset gav meg ny inspirasjon. Foreleserne var gode til å formidle faget, de var dyktige og bidro til at kursdeltakerne ble engasjerte. Jeg likte måten undervisningen var organisert på med både teori og praktiske øvelser, der vi fikk tilbakemelding på veilederrollen. Vi var også med på en reel karriererådgivningssamtale, noe som var veldig lærerikt. Jeg vil få god bruk for det jeg lærte på kurset i jobben min og jeg utviklet meg både faglig og personlig i løpet av disse fine dagene. Kursdeltaker våren 2017

Celine Elserud, studierådgiver NKI Nettstudier:
Etter å ha fullført Profråd-kurset føler jeg meg mye tryggere som veileder. Kurset hadde en perfekt balansering av teoretisk læring og praktiske caser i små grupper. Vi fikk god veiledning av kompetente og motiverende forelesere, noe som gjorde at hele opplevelsen føltes veldig profesjonelt. Jeg sitter kun igjen med positive tanker om kurset, også fordi pensumet er oppdatert og spennende for oss som deltagere. Anbefaler dette kurset til alle som ønsker mer kompetanse innenfor veiledning, uansett bransje. Kursdeltaker våren 2017

Kursdeltaker:
Jeg er veldig begeistret for verktøyet og de muligheter det kan skape med hensyn til utvikling av menneske og samfunn.

Kursdetaljer

Startdato: 24.04.2018

Søknadsfrist: 12.03.2018

Kursavgift: 12000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: RAD6000

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og og deltidsstudier.