Forretningsforståelse i prosjekter

Simulering i kombinasjon med forelesninger engasjerer og utfordrer kursdeltakerne. Foto Kaja Vik

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

På dette kurset lærer du å fokusere på business-perspektivet i et prosjekt og å styre prosjektet fra idé, via gjennomføring til avslutning.

I undervisningen benyttes et simuleringsverktøy i kombinasjon med forelesninger. Simuleringen gir deg, som prosjektleder, mulighet til å feile uten reelle konsekvenser. Samtidig får du se de umiddelbare følgene av dine valg. Slik kan du lære hva du gjør riktig og feil, og du tilegner deg nye ferdigheter som prosjektleder.

Kurset kan inngå i spesialiseringen Prosjektledelse og samhandling i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Søknadsfrist: 01.09.2018

Målgruppe:

Kurset passer for prosjektledere på mellom- og toppnivå.

Kursbeskrivelse:

Forretningsforståelse er et viktig element i prosjektlederens kompetanse. Det er viktig å ha kunnskap om hva som er viktig for eier og brukere - og evne til å omsette dette i operasjonelle valg i selve prosjektgjennomføringen (prosjektering og bygging).

Kurset fokuserer på business-perspektivet i et prosjekt og å styre prosjektet fra idé, via gjennomføring til avslutning. Formålet med kurset er å gi deltakerne en helhetlig og rik læringsopplevelse i det å lede og gjennomføre prosjekter. I undervisningen benyttes et simuleringsverktøy i kombinasjon med forelesninger.

Gjennom simuleringen vil deltakerne bli utfordret av et komplekst case som fokuserer på forretningsforståelse, og som demonstrerer hvordan interessenthåndtering og prosjektstyringsprinsipper som terminplanlegging og risikostyring er med på å påvirke prosjektets forretningsmodell.

Deltakerne vil også kunne se konsekvensene av kommunikasjonsprosessene og samarbeidet i teamet. Deltakerne lærer å analysere informasjon raskt og effektivt, du må ta viktige avgjørelser under tidspress, og samtidig håndtere endringer som dukker opp underveis i prosjektet. Studentene får på denne måten en unik mulighet til å simulere et prosjekt fra initiering til overlevering i et dynamisk læringsmiljø.

 

Tema:

 • Forretningsforståelse i investeringsprosjekter
 • Interessentanalyse og interessenthåndtering
 • Teamkommunikasjon, teamutvikling og samarbeid
 • Gjennomgang av prosjektplanlegging og risikostyring

  

Forelesere:

 • Førsteamanuensis Jan Alexander Langlo, Institutt for maskinteknikk og produksjon
 • Professor Ole Jonny Klakegg, Institutt for bygg- og miljøteknikk
 • Førsteamanuensis Ola Edvin Vie, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Læringsutbytte:

Kunnskaper: Studenten

 • kan redegjøre for betydningen av prosjektets forretningsmessige innretning
 • kan beskrive de ulike nivåene innen teamutvikling
 • kan identifisere og beskrive hva som karakteriserer effektive team
 • kan identifisere strategier for utvikling av effektive team og tilegne seg kunnskap om faktorer som hindrer team-effektivitet
 • kan gjengi kildene til konflikt og ulike tilnærminger til konflikthåndtering

Ferdigheter: Studenten

 • kan analysere informasjon raskt og effektivt
 • kan kommunisere effektivt i teamet
 • kan organisere og spore aktiviteter på en effektiv måte
 • kan ta avgjørelser under tidspress og håndtere endringer
 • kan analysere risikofaktorer og avgjøre tiltak for håndtering av risikofaktorer  
 • kan kategorisere interessenter og bestemme strategier for håndtering av hver kategori
 • kan avklare konflikter og prioritere riktig
 • kan avgjøre og implementere riktige risikostyringsstrategier basert på risikovurderinger

Generell kompetanse: Studenten

 • forstår betydningen av prosjektets forretningsmessige innretning
 • forstår og erkjenne interessentenes innvirkning på prosjektet
 • forstår hvordan en skal drive informasjonsarbeid mot interessentene på en god måte
 • forstår forholdet mellom termin- og ressursplanlegging
 • kan utvikle en helhetlig og rik læringsopplevelse i det å lede og å gjennomføre prosjekter. 

Gjennom simuleringen vil studentene blant annet kunne få erfare konsekvensene av valgene de tar under prosjekt-gjennomføringen og resultatet av disse med tanke på prosjektets forretningsaspekt.

Andre viktige element i denne simuleringen er at den viser viktigheten av involveringen av prosjektets interessenter. Kurset gir også en rask gjennomgang av viktige prosjektstyringsprinsipper som for eksempel terminplanlegging og risikostyring.

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen. Eksamensoppgavene vil bli delt ut ved første samling. Eksamen vil ta for seg problemstillinger knyttet til de sentrale tema som nevnt i temaoversikten. Innleveringsfrist: 7. desember 2018.

Eksamenskrav: Deltakeren må levere øvingen mellom første og andre samling, fullføre simuleringen og delta på begge de obligatoriske samlingene.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim høsten 2018:

Første samling: 25. - 26. oktober
Andre samling: 14. - 15. november

Samlingene er obligatoriske. Til andre samling må du ha med egen datamaskin til simuleringen.

Obligatorisk innlevering av individuell oppgave mellom første og andre samling.

Oppstart første dag kl 10.00, avslutning siste dag kl 15.00.

 

Kursavgift:

25000 Kr
Kursavgift info: I kursavgiften inngår
- Undervisning på samlinger
- Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
- Nettverksmiddag første kveld på første samling
- Tilgang til elektroniske læremidler på internett
- Tilbakemelding og oppfølging av oppgaver og øvinger til den enkelte student
- Sensur av eksamen

Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Rabatter:

På dette kurset gjelder våre rabattavtaler

Fagansvarlig/Forelesere:

Jan Alexander Langlo
Førsteamanuensis, Institutt for maskinteknikk og produksjon
Telefon: 73 41 28 67
Epost: jan.a.langlo@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

1. Bachelorgrad (minimum 180 studiepoeng) eller annen grad/yrkesutdanning av minimum tre års omfang
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet. Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype, stillingsandel og varighet.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet sendes innen søknadsfristen til:

NTNU VIDERE
7491 Trondheim

Merk konvolutten med navnet på kurset.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper:

Søkere bør ha gjennomført kurset Praktisk prosjektledelse (PK6200/PK6203) eller tilsvarende.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Aaron Shenhar, Dov Dvir (2007): Reinventing project management – The diamond approach to successful growth and innovation. ISBN: 9781591398004. Kapittel 2-8. 

Wenche Aarseth, Asbjørn Rolstadås og Roger Klev (2015) Lederskap i prosjekter, Fagbokforlaget, ISBN 9788245018127. Kapittel 2-7, 9, 12, 15.

Smith, Karl A. 2014. Teamwork and Project Management, 4th edition, ISBN: 9780073534909. Kapittel 2-7. 

Støttelitteratur:

* Artikkel Peter Morris (2012) Reconstructing Project Management Reprised: A Knowledge Perspective. Project Management Journal, Volume 44, Issue 5, side 6–23, October 2013. (17 sider)
* Artikkel Ole Jonny Klakegg (2015) In pursuit of relevance and sustainability. Open Economics and Management Journal, 2015, 2, (Suppl. 1: M3) side10-20 (10 sider)

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Læringsplattformen Blackboard og simuleringsprogram benyttes.

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 25.10.2018
Slutt: 07.12.2018

Søknadsfrist: 01.09.2018

Kursavgift: 25000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: PK6245

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.