Lederskapsrollen i prosjekter og global prosjektledelse

Globale prosjekter utfordrer deg som prosjektleder på mange områder. Du må bygge relasjoner på tvers av både organisasjoner og kulturer, noe som både kan være spennende og utfordrende! Foto: Crestock

Globale prosjekter utfordrer deg som prosjektleder på mange områder. Du må bygge relasjoner på tvers av både organisasjoner og kulturer, noe som både kan være spennende og utfordrende! Foto: Crestock

Stadig flere selskaper konkurrerer globalt og globale prosjekter er økende i omfang. Å forstå hvordan en skal lede slike prosjekter for å oppnå best mulig resultater er derfor relevant for mange bedrifter og ledere. Ledelse av globale prosjekter skiller seg imidlertid fra tradisjonelle prosjekter og i dette kurset får du også presentert lederskapsrollen i et globalt perspektiv.

Kurset kan inngå i spesialisering i prosjektledelse og samhandling i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Målgruppe:

Alle som arbeider i prosjekter.

Kursbeskrivelse:

Lederskap i et prosjekt er forskjellig fra prosjektledelse. Litt forenklet kan vi si at prosjektledelse omfatter både prosjektstyring (metoder/teknikker) og ledelse av prosjektet. Prosjekt lederskap retter oppmerksomheten mot prosjektlederen og hvordan han eller hun skaper retning, framdrift og samspill og gjennom dette sikrer at organisasjonen gjør en best mulig jobb i å realisere prosjektets mål.

Stadig flere selskaper konkurrerer globalt og globale prosjekter er økende i omfang. Å forstå hvordan en skal lede slike prosjekter for å oppnå best mulig resultater er derfor relevant for mange bedrifter og ledere. Ledelse av globale prosjekter skiller seg imidlertid fra tradisjonelle prosjekter og i dette kurset får du også presentert lederskapsrollen i et globalt perspektiv.

Ledere og medarbeidere i prosjekter samhandler på tvers av organisasjoner, nasjoner og kulturer. Det samarbeides med mennesker som har en helt annen bakgrunn og oppfatning av forholdene, og som ledelsen har liten eller ingen formell kontroll over. Lederskapsrollen blir dermed sentral for å få interessenter til å spille på lag med prosjektet både i en lokal og i en global setting. 

Dette kurset setter fokus på lederskapsrollen i prosjekter og global prosjektledelse.

Temaer:

 • Lederskapsrollen i prosjekter
 • Lederskap versus styring 
 • Globale prosjekter versus nasjonale prosjekter
 • Globale prosjekters interessenter
 • Suksessfaktorer i globale prosjekter – hva er de viktigste suksessfaktorene, hva kjennetegner disse og hvordan forberede seg

Én av samlingene blir gjennomført i utlandet.

Undervisning:

Kurset gjennomføres med to samlinger à to dager. Det gis undervisning i form av forelesninger hvor det vil bli lagt opp til høy grad av involvering av deltakerne, med diskusjoner, case, gruppearbeid og praktiske problemstillinger hentet fra næringsliv og det offentlige. Deltakere oppfordres til å bringe inn egne problemstillinger og utfordringer i diskusjon, gruppearbeid og prosjektoppgave. Mellom samlingene skal det jobbes med lesepensum og en prosjektoppgave som det gis veiledning på. Prosjektoppgaven ferdigstilles etter siste samling.

Læringsmål:

Kunnskap: Etter endt kurs har deltakerne kunnskaper om hvilke forhold som kan påvirke globale prosjekter positivt og negativt, forsknings- og kunnskapsfronten innenfor globale prosjekter og hvordan kommunikasjon og samhandling kan hjelpe dem i deres praktiske prosjektarbeid.

Ferdigheter: Etter fullført kurs er deltakerne i stand til å ivareta og videreutvikle suksessfaktorene til beste for prosjektet.

Generell kompetanse: Etter endt kurs skal deltakerne kunne utvikle en strategi for håndtering og videreutvikling av suksessfaktorene i sitt prosjekt.

Eksamensbeskrivelse:

Prosjektoppgave. Denne leveres alene eller i gruppe (2 personer).

Eksamenskrav: Deltakelse på samlingene og godkjent utkast til prosjektoppgave (minimum 10 sider, maksimum 15 sider). Utkast til prosjektoppgave skal innleveres en uke før andre samling, og presenteres på andre samling.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Første samling: 25. - 26. april i Trondheim
Andre samling: 6. - 7. juni i Zürich, Sveits

Samlingene er obligatoriske.

Kursavgift:

22500 Kr
Kursavgift info: I kursavgiften inngår
- Undervisning på alle samlinger
- Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
- Kursmiddag på første samling
- Tilgang til elektroniske læremidler på internett
- Tilbakemelding og oppfølging av oppgaver og øvinger til den enkelte deltaker
- Sensur av eksamen og karakterutskrift
I kursavgiften inngår IKKE reise og opphold til samlingene

Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Søknadsfrist:

01.03.2018

Fagansvarlig/Forelesere:

Bjørn Andersen (Fagansvarlig)
Professor, Institutt for maskinteknikk og produksjon

Knut Robert Fossum (Foreleser)
Institutt for maskinteknikk og produksjon
Telefon: 92 86 01 36
Epost: knut.fossum@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet. Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype, stillingsandel og varighet.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut. Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere, trenger du ikke gjøre dette på nytt

Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper:

Praktisk prosjektledelse (PK6200, PK6203 eller BA6210) eller tilsvarende.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Bøker:

 • Binder, Jean (siste versjon) Global project management; communication, collaboration and management across borders. ISBN: 978-0-5660-8706-6. Kap 1-9.
 • Aarseth, Wenche (2014) Project Management: A new mindset for Success. Del I. Trondheim: Fagbokforlaget.
 • Aarseth, W., Rolstadås, A. og Klev, R. (2015) Lederskap i prosjekter. Fagbokforlaget. 


Artikler/forelesningsmateriell som gjøres tilgjengelig i Blackboard:

 • Hofstede, Geert (siste versjon) Culture´s consequences. Comparing values, behaviours, institutions and organizations across nations. Bok. Kap 1-7. SAGE Publications. ISBN 978-0-8039-7324-4 
 • “Global leadership success through emotional and cultural intelligences” (2005) Business Horizons, 48, p. 508-512 (2005), Alon Ilan and Higgins James
 • “Stakeholder salience in global projects” (2008) International journal of project management, 26, p.508-516 (2008), Aaltonen Kirsi, Jaakko Kujala, Oijala Tuomas
 • ”Key factors for management of global projects” (2011) International journal of managing projects in business, Vol.1, No.4, pp.326-345. Aarseth Wenche, Rolstadås Asbjørn og Andersen, Bjørn. 
 • “Managing organizational challenges in global projects” (2012) International journal of managing projects in business, Vol.5, No.4. Aarseth Wenche, Rolstadås Asbjørn og Andersen Bjørn. 

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Stian Thorgaard, Q-Free ASA:
Det aller beste med kurset var at det hadde foreleserne med bakgrunn fra flere områder. Fra antropologi og kultur, til akademiske tungvektere innenfor prosjektledelse og ikke minst folk med en formidabel praktisk kunnskap innenfor global prosjektledelse. Jeg jobber i et firma som kjører prosjekter over hele verden og kurset har gitt meg økt kunnskap om de ekstra utfordringene som oppstår i globale prosjekt. Slik jeg ser det blir flere og flere prosjekter utført i et flerkulturelt miljø, og den faglige ballasten dette kurset kan gi er derfor essensiell for alle som møter andre kulturer i prosjektarbeid.

Kursdeltaker våren 2011:
Liten gruppe. Interessante temaer. God kontakt med forelesere og medstudenter. Positivt med utenlandopphold, spesielt sosialt og god ramme rundt det hele. Engasjerte forelesere - meget bra innlevelse.

Kursdetaljer

Startdato: 25.04.2018

Søknadsfrist: 01.03.2018

Kursavgift: 22500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: PK6302

Undervisningssted: Trondheim/Zürich

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og og deltidsstudier.