Grunnleggende sporvedlikehold

Vedlikeholdsarbeid Foto Jernbaneverket.

Foto Torgald Sørli, Bane NOR.

Dette kurset gir en oversikt over grunnleggende vedlikeholdsstyring, samt en dypere forståelse i vedlikeholdsbehovet av ulike elementer i et jernbanespor. Du vil lære å forstå hva vedlikehold og drifting av jernbanens kjørevei innebærer, både under sommer- og vinterforhold, gjennom kunnskap om tilstandskontroll av et jernbanespor, vedlikehold av over- og underbygningen på en jernbane og vinterdrift. Du vil også kunne bruke resultater fra kontroller med målevogner og visitasjoner til å planlegge nødvendig vedlikehold av sporgeometri, overbygningskomponenter og underbygningskonstruksjoner.

Målgruppe:

Kurset er rettet mot fagpersoner som forvalter skinnegående infrastruktur, planlegger vedlikeholdsarbeid eller utfører vedlikeholdsoppgaver på sporet, samt mot rådgivere/konsulenter som planlegger ny jernbaneinfrastruktur eller bistår i vedlikehold og rehabilitering av eksisterende jernbaneinfrastruktur.

Kursbeskrivelse:

Kursinnhold

Kurset er delt inn seks tema:

Tema 1: Vedlikeholdsstyring

I dette tema går vi inn på de grunnleggende strategier og metoder for vedlikehold. Konsepter som RAMS og LEAN beskrives, og du lærer om metoder for dokumentering og kartlegging av tilstanden til eksisterende infrastruktur. 

Tema 2 Vedlikehold av overbygning

I dette tema gis det en grundig oversikt over vedlikeholdsbehovet av skinner, sviller, befestigelse, sporveksler og ballast, og man lærer om tilstandskontroll og sporkvalitet, bakseberegning og sporjustering, sporfornyelse, balastrensing, optimalisering av hjul- og skinneprofil og vedlikehold av spor på bruer.

Tema 3 Vedlikehold av underbygning

I dette tema går vi inn på vedlikeholdsbehovet av tunneler, fjellskjæringer og drensanlegget. Du vil lære mer om forberedelse til ballastrensing og bruk av værdata. 

Tema 4: Vedlikehold av øvrige objekter

Tema 4 omhandler drift og vedlikeholdsbehovet av stasjoner, publikumsområder, godsterminaler, skifteområder, driftsbanegårder og hensettingsområder.

Tema 5: Driftsmessige utfordringer

Tema 5 beskriver de driftsmessige utfordringer man har for å holde togene i rute. Her lærer du mer om vegetasjonskontroll og håndtering av glatte skinner pga. løvfall, dyrepåkjørsler – tiltak og håndtering, vinterdrift og iskjøving, samt gjenoppbygging av banelegeme og spor etter skred og flom. I tillegg gis en oversikt over hvordan ta hensyn til miljøet ved bl.a. håndtering av verdifull natur og fremmede arter. 

Tema 6: Effektivisering av vedlikehold

Siste tema i kurset omhandler effektivisering av vedlikehold gjennom bruk av data og sensorteknologi, stadig nye og forbedrede maskiner, samt sikker jobb på spor med vedlikeholdstoget.

Kurset består av ulike forelesninger og øvinger, og vi forsøker å arrangere en ekskursjon/befaring.

 

Læringsmål

Kunnskap
Du skal ha kunnskap om tilstandskontroll av et jernbanespor, vedlikehold av over- og underbygningen på en jernbane og vinterdrift.

Ferdighet
Du kan bruke resultater fra kontroller med målevogner og visitasjoner til å planlegge nødvendig vedlikehold av sporgeometri, overbygningskomponenter og underbygningskonstruksjoner.

Kompetanse
Du kan forstå vedlikehold og drifting av jernbanens kjørevei både under sommer- og vinterforhold.

 

Undervisningsform
To samlinger på fire dager hver, med opphold mellom for selvstudium. Du vil i tillegg arbeide med øvinger og oppgaver mellom samlingene.

Obligatorisk oppmøte på samling og godkjente innleveringsoppgaver.

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 09.01.2018
Skriftlig eksamen. Eksamenskrav: Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente øvingsoppgaver.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Trondheim.

Første samling: 13. - 16. november
Andre samling: 4. - 7. desember

Oppstart kl 09.00 første samlingsdag, slutt kl 16.00 siste samlingsdag (gjelder både første og andre samling).

Obligatorisk oppmøte på undervisningen.

Kursavgift:

20000 Kr

Rabatter:

Ingen rabatter.

Søknadsfrist:

01.10.2017

Fagansvarlig/Forelesere:

Alex Klein-Paste
Førsteamanuensis, NTNU, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Telefon: 73594613
Epost: alex.klein-paste@ntnu.no

Kontakt:

Marion Alseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: marion.alseth@ntnu.no

Opptakskrav:

Dersom du skal ta kurset som enkeltstående kurs kreves:
Generell studiekompetanse
Matematikk R1+ R2 og Fysikk 1, eller tilsvarende.
Krav til dokumentasjon

Dersom du skal ta kurset som en del av masterprogrammet er bachelor innen teknologiske fag, samt to års praksis i relevante tekniske fag forkunnskapskravet.

Anbefalte forkunnskaper:

Bachelor- eller ingeniørkompetanse innen relevante teknologiske fag.

Mer informasjon:

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Kompendium utgitt av Institutt for bygg, anlegg og transport samt Jernbaneverket.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Kurset inngår i Erfaringsbasert masterprogram innen veg og jernbane, studieretning jernbane, spesialisering bane/trafikk. For ansatte i Statens vegvesen og Jernbaneverket gjelder egne interne søknadsfrister for søkning til masterprogrammet. Alle kurs på masterprogrammet kan tas som frittstående enkeltkurs forutsatt at det er ledige plasser. Prioritering av kvalifiserte søkere skjer etter søknadsdato.

Kursdetaljer

Startdato: 13.11.2017
Slutt: 09.01.2018

Søknadsfrist: 01.10.2017

Kursavgift: 20000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: BA6054

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 09.01.2018

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og og deltidsstudier.