Drift og vedlikehold

Kurset vil gi deg en bred innføring i drift og vedlikehold av veier og gater. Blant temaene som behandles er samfunnsoptimalisering, typer vedlikeholdsbehov, drift i bymessige områder, hvordan friksjon mellom hjul og veibane oppstår og måles, hensikter og virkningen av salt og sand samt mekanisk fjerning og krav til utstyr og utførelse. Du vil lære å vurdere vedlikeholdsbehov, bruke håndbok R610 for å finne krav og tiltakstid, beregne minste saltmengder og bremselengde ved ulik føre. Kurset gir deg også en innføring i å bruke vitenskapelig litteratur innen Drift og Vedlikehold.

Målgruppe:

Vegsektoren.

Kursbeskrivelse:

Kursinnhold

Generelt
•  Introduksjon i Drift og vedlikehold
•  Drift- og vedlikeholdsstandard (Håndbok R610),
    kontraktsmal og instrukser
•  Beredskap (f. eks ras og flom)
•  Ytre miljø

Sommerdrift og vedlikehold
•  Grøntskjøtsel
•  Vedlikehold av veger og drenssystemet
•  Tilstandskartlegging og dekkevedlikeholdssystem (PMS)
•  Drift- og vedlikeholdsbehov for tuneller og bruer

 Vinterdrift
•  Vinterdrift av gater og veger i byer og tettsteder
•  Hjul-vegbane friksjon om vinteren
•  Friksjons-forbedring ved bruk av sand
•  Friksjons-forbedring ved bruk av kjemikalier/salt
•  Mekanisk fjerning av snø; brøyting og høvling
•  Meteorologi og beslutningsstøtte

Læringsmål:

Målet med kurset er å gi deltakerne en bred innføring i fagområdet drift og vedlikehold (DV) av veier og gater. I tillegg skal det gås i dybde i utvalgte temaer, hvor gode faglige beslutninger innen DV kreves spesielt mye kunnskap/kompetanse.

Kunnskaper (Du skal ha kunnskap om):
•  Vedlikeholdsbehov for bruer og tuneller
•  Utfordringer ved drift i bymessige områder
•  Hjul-vegbane friksjon
•  Hensikter og virkningen av salt og sand
•  Mekanisk fjerning og krav til utstyr og utførelse

Ferdigheter (Du kan):
•  Kunne vurdere vedlikeholdsbehov for et vegdekke ut fra en registrert tilstand
•  Bruke Håndbok R610 for å finne krav og tiltakstid
•  Vurdere vegbaneforhold, bruke værprognoser og forslå tiltak
•  Beregne teoretisk minste saltmengde for en gitt vegbanesituasjon
•  Beregne bremselengde av en bil under ulike friksjonsforhold

Kompetanse (Du kan):
•  Forstå sammenheng mellom klimatiske forhold, driftsstrategi og samfunnseffekter
•  Tenke helhetlig i forbindelse med drift- og vedlikeholdsplanlegging

Undervisningsform
To samlinger på fire dager hver, med opphold mellom samlingene for selvstudium. Du vil i tillegg arbeide med øvinger og oppgaver mellom samlingene og ha undervisning i kuldelaboratoriet ved NTNU. Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente øvingsoppgaver.

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 14.12.2017
Mappeevaluering: Skriftlige oppgaver, øvinger 20% Skriftlig eksamen 80% Eksamenskrav: Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente innleveringsoppgaver.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Trondheim, høsten 2017:

Første samling: 06. - 09. november 2017
Andre samling: 27. november - 30.november 2017

Sted: Trondheim.

Oppstart kl. 09.00 første samlingsdag, slutt kl. 16.00 siste samlingsdag (gjelder både første og andre samling).

Kursavgift:

20000 Kr
Kursavgift info: I kursavgiften inngår - Undervisning på alle samlinger - Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene - Tilgang til elektroniske læremidler på internett - Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger - Sensur av eksamen Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Rabatter:

Ingen rabatter.

Søknadsfrist:

01.06.2017

Fagansvarlig/Forelesere:

Alex Klein-Paste
Førsteamanuensis, Institutt for bygg, anlegg og transport
Telefon: 73 59 46 13
E-post: alex.klein-paste@ntnu.no

Kontakt:

Marion Alseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
E-post: videre@ntnu.no

Opptakskrav:

Dersom du skal ta kurset som enkeltstående kurs kreves det generell studiekompetanse med enten R1+R2 eller 2MX+3MX eller 2MN+3MN, eller examen artium på reallinjen/naturfaglinjen. Fra høyere utdanning kan 15 studiepoeng (5 vekttall) matematiske fag (unntatt lærerutdanningene) dekke kravet om matematikk (R1+R2 eller 2MX+3MX eller 2MN+3MN, eller examen artium på reallinjen/naturfaglinjen). Dersom du skal ta kurset som en del av masterprogrammet er bachelor innen teknologiske fag, samt 2 års praksis i relevante tekniske fag forkunnskapskravet.

Anbefalte forkunnskaper:

Bachelor- eller ingeniørkompetanse innen relevante teknologiske fag, og BA6059 Vegteknologi eller tilsvarende.

Mer informasjon:

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensumlitteratur blir gjort tilgjengelig ved kursstart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Kurset inngår i Erfaringsbasert masterprogram innen veg og jernbane, i studieretning for veg, hovedprofil veg. For ansatte i Statens vegvesen og Jernbaneverket gjelder egne interne søknadsfrister for søkning til masterprogrammet. Alle kurs på masterprogrammet kan tas som frittstående enkeltkurs forutsatt at det er ledige plasser. Prioritering av kvalifiserte søkere skjer etter søknadsdato.

Referanser:

Kursdeltaker høsten 2015:
Jeg anbefaler dette kurset til alle ansatte i Statens vegvesen, og spesielt for nye ansatte.

Kursdetaljer

Startdato: 06.11.2017
Slutt: 14.12.2017

Søknadsfrist: 01.06.2017

Kursavgift: 20000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: BA6061

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 14.12.2017

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse