EVU-Kurs


Synspedagogikk i opplæring og (re)habilitering

Foto: Dolgachov/yayimages.com

Kurset gir grunnleggende kunnskap om opplæring og (re)habilitering av mennesker med synshemming. Synspedagogisk metodikk og tilrettelegging for synshemmede med og uten tilleggsvansker er sentralt. Kurset gir også kunnskaper om lover og retningslinjer som gir føringer for opplæring og (re)habiliteringsarbeid.

Søknadsfrist: 15.05.2020

Målgruppe:

Personer som arbeider med mennesker med synshemming, eller som ønsker å dyktiggjøre seg i synspedagogisk arbeid.

Kursbeskrivelse:

Kursinnhold

Sentrale tema i kurset:

• Sansenes betydning for utvikling og læring 
• Hjelpemidler og læringsressurser for synshemmede 
• Synsstimulering og synstrening 
• Egenferdighet i sansekompenserende fag: punktskrift, mobilitet og IKT
• Metodikk i lese- og skriveopplæring, visuell skrift og punktskrift
• Metodikk i sentrale skolefag og sansekompenserende fag 
• Tilrettelegging av læringsmiljøer for synshemmede, med fokus på inkludering og universell utforming
• Lover, retningslinjer og hjelpeapparat, relatert til opplæring og (re)habilitering av synshemmede
 

Læringsformer og aktiviteter

To obligatoriske samlinger - til sammen 8 dager.

  • Godkjente refleksjonsoppgaver
  • Godkjent emneoppgave
  • Godkjent praksis med etterfølgende praksisrapport

Refleksjonsoppgavene kan utarbeides individuelt eller i grupper på max 3 studenter. Lengden på besvarelsen kan variere med den enkelte oppgave, men 2 – 4 sider per oppgave kan være relevant.

Emneoppgavene skal utarbeides individuelt og ha et omfang på 6 - 8 sider (Times New Roman 12, linjeavstand 1,5). Innholdsfortegnelse, referanseliste og eventuelle vedlegg kommer i tillegg.

Tre ukers praksis skal tas i løpet av de to semestrene. Én av disse ukene kan tas i andre semester i første studieår.
 
Format for innleveringer: Times New Roman 12, linjeavstand 1,5, standard marger 2,5cm. Innholdsfortegnelse, referanseliste (APA standard) og eventuelle vedlegg kommer i tillegg til oppgitt sidetall.
 
Krav som stilles til refleksjonsoppgaver, emneoppgave og praksisrapport blir gjennomgått i fellessamlingene.
 

Kan inngå i masterprogram

Kurset (emnet PED6667) kan inngå i en erfaringsbasert mastergrad i spesialpedagogikk, fordypning i synspedagogikk, eller tas som et frittstående kurs.

Dette kurset erstatter de tidligere to emnene PED6656 - Opplæring av synshemmede i et livsløpsperspektiv  og PED6657 - Synspedagogisk (re-)habilitering.

Det kreves minimum karakter C i snitt på emner i synspedagogikk som skal inngå i masterprogrammet

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten

• har avansert kunnskap om sansenes betydning for utvikling og læring
• har kunnskap om psykiske, sosiale og praktiske konsekvenser av synshemming generelt og ved plutselig inntrådt synstap spesielt
• har kunnskap om hjelpemidler og læringsressurser for synshemmede
• har kunnskap om synsstimulering og synstrening
• har kunnskap om punktskrift og punktskriftsystemet
• har kunnskap om metodikk i lese- og skriveopplæring for synshemmede som bruker visuell skrift og punktskrift
• har kunnskap om metodikk i kompenserende ferdigheter for synshemmede, som mobilitet, og ADL, og i sentrale skolefag
• kan anvende kunnskap om tilrettelegging av læringsmiljøer for synshemmede, med fokus på inkludering og universell utforming
• har inngående kunnskap om lover, retningslinjer og hjelpeapparat som kan berøre opplæring og (re)habilitering av synshemmede
 
Ferdigheter:

Kandidaten

• kan kartlegge og vurdere behov for opplæring og tilrettelegging for synshemmede
• kan redegjøre for hvordan ulike typer synsvansker kan virke inn på andre vansker i læring og utvikling
• kan vurdere valg av hjelpemidler for synshemmede
• kan kartlegge og vurdere synsfunksjon i pedagogiske sammenhenger
• kan vurdere tiltak for synsstimulering og synstrening for ulike brukere og utføre synstrening i samråd med andre fagpersoner på området
• kan vurdere behov for tilrettelegging av læringsmiljøer for synshemmede, med fokus på inkludering og universell utforming
• kan gi opplæring i punktskrift , mobilitet og IKT, i samråd med andre fagpersoner på området
• kan bidra i arbeid med utarbeiding av individuelle opplæringsplaner (IOP) og individuelle planer (IP)
• har grunnleggende egenferdigheter i punktskrift og mobilitet
 
 
Generell kompetanse:

Kandidaten
 
• kan anvende sine kunnskaper om tilrettelegging for synshemmede i en skole for alle og i samfunnet forøvrig
• kan anvende sin innsikt i roller og forventninger når det gjelder samarbeid med foresatte, lærere, barnehagelærere og andre fagpersoner som har et opplæringsansvar for synshemmede
• kan bidra med innsikt om utdannings- og arbeidsmuligheter for synshemmede
• kan presentere og kommunisere sentrale problemstillinger innenfor opplæring og (re)habilitering av synshemmede
 

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen (48 timer) våren 2021. Emneoppgave og arbeidsoppgaver skal være innlevert og godkjent før eksamen. Arbeidskrav før eksamen: To obligatoriske samlinger over til sammen 8 dager. • Godkjente refleksjonsoppgaver • Godkjent emneoppgave • Godkjent praksis med etterfølgende praksisrapport

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset arrangeres høsten 2020 og våren 2021 med to obligatoriske samlinger på Statped sørøst, Bredtvetveien 4, 0950 Oslo

Dato for samlingene kommer


Deltakere må selv ordne overnatting.

Kursavgift:

20000 Kr
Kursavgift info: Vi tar forbehold om endringer i kursavgiften

Fagansvarlig/Forelesere:

Per Frostad
Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 55 11 51
Epost: per.frostad@ntnu.no

Oliv Klingenberg, Ph.D
Statped midt
Telefon: 72 87 93 51
Mobil: 97796022
Epost: oliv.klingenberg@statped.no

Kontakt:

Tone Larssen, Ph.D
Statped sørøst, avdeling syn, Bredtvetveien 4, Oslo
Telefon: 22029576
Mobil: 98820884
Epost: tone.larssen@statped.no

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Enten bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i pedagogikk eller tilsvarende - Eller gjennomført de tre første årene av allmennlærer-/førskolelærerstudiet - Eller bachelorgrad med 2-årig allmennlærer-/førskolelærerutdanning - Eller bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning - Eller annen bachelorgrad (vernepleier, sykepleier, sosionom, barnevernspedagog, optiker, fysioterapeut, ergoterapeut, audiograf m.m) med minimum 30 studiepoeng i pedagogikk. - Gjennomført og bestått PED6666 eller tilsvarende. Les mer om krav til dokumentasjon her

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensumlisten vil bli lagt ut i løpet av sommeren 2020

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Alle som blir tatt opp til kurset, må legge fram politiattest i forbindelse med opptak, jf. kap. 6 i Forskrift om opptak til høyere utdanning. Nærmere informasjon om politiattest og frist for innsending kommer sammen med eventuelt tilbudsbrev. Du skal altså ikke sende inn politiattest før du eventuelt får tilbud om studieplass.

Praktisk informasjon som gjelder dette kurset.

Kursdetaljer

Startdato: 01.09.2020

Søknadsfrist: 15.05.2020

Kursavgift: 20000 Kr

Studiepoeng: 20

Emnekode: PED6667

Undervisningssted: Oslo

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er under planlegging.
Du kan ikke søke dette kurset ennå.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.