Produksjonsstyring og Supply Chain Management (SCM)

Hånd som holder smartphone med shipping-programvare. Illustrasjonsfoto: Wavebreakmedia - yayimages.com Logistikkprosessene i produksjons- og handelsbedrifter, særlig planlegging, styring og IKT er tema for dette kurset. Foto Wavebreakmedia - yayimages.com

Kurset handler om logistikkprosessene i og rundt produksjons- og handelsbedrifter med vekt på planlegging, styring og IKT.

Søknadsfrist: 15.05.2017

Målgruppe:

Alle som har logistikkrelaterte oppgaver eller søker slike arbeidsoppgaver. Kurset passer for deg som ønsker grundigere forståelse, innsikt, kunnskap og ferdigheter for å utøve logistikkledelse i egen bedrift. Alle bedrifter og organisasjoner som har logistikkutfordringer er aktuelle, både vareproduserende industri, prosessindustri, tjenesteytende sektor, varehandel, forsvaret og offentlige virksomheter.

Kursbeskrivelse:

Kurset er spesielt rettet mot logistikkprosessene i og rundt produksjons- og handelsbedrifter med vekt på planlegging, styring og IKT. Dette inkluderer tema som bruk av moderne IKT-løsninger for bedriftens fysiske og administrative prosesser, og for styring av vare- og informasjonsstrømmer. Det fokuseres på sammenhengene mellom marked, kundekrav, kundetilfredsstillelse, tid og lønnsomhet.


Temaer 

 • Verdikjede - og produksjonsstrategier 
 • Styringsmodeller: Prinsipper og modeller for produksjon og verdikjede
 • Lagerstyring
 • Struktur og nettverk
 • Informasjon og IKT (ERP, scheduling, datafangst, etc.), informasjonsdeling
 • Administrative og fysiske logistikkprosesser
 • Samarbeidsmodeller


Undervisning
Kurset gjennomføres med to samlinger. Det forventes at deltakerne stiller forberedt til samlingene. Det vil være forelesninger og case, samt demonstrasjon og prøving av ulike IKT-systemer. Mellom samlingene utføres det en semesteroppgave. Kurset avsluttes med skriftlig hjemmeeksamen.

 

Faglærere

 • Professor Jan Ola Strandhagen
 • Førsteamanuensis Erlend Alfnes
 • Forsker Marco Semini
 • Stipendiat Natalia Iakymenko
 • Forsker Logan Vallandingham

Alle fra Institutt for maskinteknikk og produksjon.

 

Kan inngå i mastergrad
Kurset kan inngå i NTNUs masterprogram i organisasjon og ledelse, spesialisering i logistikk- og innkjøpsledelse eller som del av annet studium ved NTNU hvor det passer inn.

 

Læringsutbytte:

Kunnskap: Ved fullført kurs skal deltakeren

 • ha dyp faglig kunnskap om de sentrale planleggings- og styringsoppgavene i produksjon og i verdikjeden 
 • være kjent med og kunne bruke sentrale teorier, metoder, prinsipper og konsepter innenfor planlegging og styring av produksjon og verdikjeden 
 • ha innsikt i hvilke muligheter kommersielle IKT-verktøy gir


Ferdigheter: Ved fullført kurs skal deltakeren

 • selvstendig kunne bruke tilegnet kunnskap, teori, og konsepter og metoder for å beskrive og analysere bedriftens verdikjede
 • kunne bruke metoder og teknikker for å analysere og utvikle rasjonelle logistikkløsninger og vurdere bruk av IKT-systemer


Generell kompetanse: Ved fullført kurs skal deltakeren

 • skal deltakeren kunne gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt
 

Eksamensbeskrivelse:

Semesteroppgave: Utlevering 26. september og innlevering 27. november. Skriftlig hjemmeeksamen 8. desember.

Semesteroppgave og hjemmeeksamen som teller 50% hver av sluttkarakter.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen og gjentak.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim høsten 2017:

Første samling: 25. - 27. september

Andre samling: 13. - 14. november

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår

 • Undervisning på alle samlinger
 • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
 • Felles middag i løpet av første samling
 • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
 • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
 • Sensur av eksamen og karakterutskrift
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Rabatter:

På dette kurset gjelder våre rabattavtaler. Våre rabattavtaler

Fagansvarlig/Forelesere:

Jan Ola Strandhagen
Professor, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU
Mobil: 926 85 427
Epost: ola.strandhagen@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Opptakskrav:

1. Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp sammen med søknaden din. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum oppgis i god tid før oppstart.

Artikler tilgjengelig via Blackboard.

Deltakerne forventes å stille forberedt til samlingene. Hvilket pensum som skal leses på forhånd fremgår av kursplan som legges tilgjengelig på læringsplattformen før kursstart.

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 25.09.2017

Søknadsfrist: 15.05.2017

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: PK6028

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.