Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer

Bli sertifisert som yrkeshygieniker - kombiner jobb og studier!

Målgruppe:

Personer som arbeider med verne-, helse og miljøspørsmål i privat og offentlig virksomhet. Kurset er spesielt tilrettelagt for personer som ønsker de nødvendige eksamener for at oppnå tittelen ”sertifisert yrkeshygieniker” hos Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering/Norsk Yrkeshygienisk Forening.

Kursbeskrivelse:

Faglig innhold

 • Generell og industriell toksikologi.
 • Kunnskap om hvor de forskjellige agens finnes i arbeidslivet.
 • Måling av forurensninger.
 • Tiltak for forbedring av arbeidsmiljøet ved eksponering for kjemiske faktorer.


Læringsmål

Etter endt kurs vil du kunne gjennomføre en risikovurdering av kjemisk fysisk arbeidsmiljø i de fleste norske bedrifter. Du vil ha kunnskap om kjemiske agens som er i bruk i norsk næringsliv og ha kjennskap til hvilke helseeffekter disse kan ha på arbeidstakere.

Du vil ha inngående kunnskap om:

 • støv og de forskjellige kjemiske stoffers effekter på mennesker, og kunne gjøre rede for de viktigste mekanismene for giftvirkningen samt kunne gjøre rede for hvor disse faktorene kan finnes i arbeidsmiljøet.
 • sentrale toksikologiske begreper. 
 • målemetoder for støv og kjemiske stoffer samt noe kunnskap om analyse.


Kursinnhold

I. ARBEIDSMILJØRETTET TOKSIKOLOGI

Generell toksikologi

 • Toksikokinetikk
 • Toksikodynamikk
 • Allergiske reaksjoner og immunotoksikologi
 • Kjemisk karsinogenese
 • Reproduksjonstoksikologi

Industriell toksikologi

 • Stoffer og stoffgruppers toksikologiske egenskaper, vekt på industrielle prosesser og kjemikalier
 • Organiske løsemidler
 • Malevarer
 • Rengjøringsmidler
 • Plast
 • Oljer
Merking av kjemikalier
 • Forebyggende og miljøforbedrende tiltak
 • Arbeidstilsynets forskrifter og veiledninger

Toksikologisk informasjon

 • Referanseverk, databaser
 

II. KARTLEGGING AV KJEMISKE ARBEIDSMILJØFAKTORER

Luftforurensning i arbeidsatmosfære

- Karakterisering av luftforurensning

 • Gasser og damper
 • Aerosoler

Måleutstyr, prøvetaking og analyse av luftforurensning

- Gasser og damper

 • Prøvetaking og prøvetakingsutstyr
 • Analyse av prøver, analysemetoder

- Aerosoler

 • Prøvetaking og prøvetakingsutstyr
 • Analyse av prøver, analysemetoder

- Direktevisende utstyr - en oversikt

- Metodikk for kartlegging

Annen kartleggingsaktivitet

 • Registrering av hudeksponering
 • Aktivitets/prosessanalyse

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 27.10.2017
Skriftlig, multippel choice og essay.
Eksamen avholdes på NTNU Gløshaugen to dager etter andre samling.
Karakterskala: A - F
Eksamenskrav: Oppmøte på 80% av faglige aktiviteter.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger á tre dager høsten 2017 ved NTNU Gløshaugen.

Første samling:    4. - 6. september 2017
Andre samling:   23. - 25. oktober 2017

Lesedag 26.oktober, eksamen 27. oktober.

Innlevering av oppgave mellom samlingene.

Kursavgift:

15000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift.

Rabatter:

På dette kurset gjelder våre rabattavtaler med Tekna og NITO.

Søknadsfrist:

01.06.2017

Fagansvarlig/Forelesere:

Kristin Svendsen
Professor, Inst. for industriell økonomi og teknologiledelse
Telefon: 73 59 35 69
Epost: kristin.svendsen@iot.ntnu.no

Rikke Jørgensen
Førsteamanuensis, Inst. for industriell økonomi og teknologiledelse
Telefon: 73 59 35 95
Epost: rikke.jorgensen@iot.ntnu.no

Kontakt:

Stine Mari Harildstad
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 53 44
Epost: videre@adm.ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Bjørn Hellum, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU.
Bjørn Hilt, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU/Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs.
Solveig Føreland, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse
Krav til dokumentasjon

Søkere vil bli prioritert i følgende rekkefølge:
1) søkere med BSc i teknologi- eller naturvitenskapelige fag
2) søkere som har tatt et eller flere av kursene i serien tidligere
3) søknadsdato

Dokumentasjon lastes opp når du søker, du kan laste opp dokumentasjon fram til søknadsfristen går ut.

Anbefalte forkunnskaper:

BSc i teknologi- eller naturvitenskapelige fag

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for økonomi

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum utleveres på første kurssamling og er inkludert i kursavgiften.

 • Toksikologi i arbeidsmiljøet Bind 1 og 2. Midtgård U, Simonsen L, Knudsen LE, Abejdsmiljøinstituttet i Danmark 1999.(finnes på nett)
 • Teknisk arbejdshygiene. Bind 1. Schneider T, Arbejdsmiljøinstituttet i Danmark 1996.
 • Arbeidstilsynets publikasjon nr. 450 Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfæren, 2002
 • Arbeidstilsynets publikasjon nr. 361 Administrative normer for forurensninger i arbeidsatmosfære /Forskrift om Tiltaksverdier og grenseverdier AT 2013.
 • Håndbok for bedriftshelsetjenesten. Del 2: Kjemiske arbeidsmiljøfaldorer. B.E. Moen et al 2002
 • Merking av kjemiske stoffer/CLP.
 • Eget kompendium 

Mindre endringer i pensumlitteratur vil bli vurdert

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall søkere, vi må ha 25 deltakere for at kurset arrangeres.

Kurset inngår i en serie på fire kurs som kan gi sertifisering som yrkeshygieniker.

De andre kursene er:

 • Generell yrkeshygiene
 • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer
 • Biologiske arbeidsmiljøfaktorer og inneklima

Eksamen kan gjelde som eksamen til den tilsvarende modul for NYF. For nærmere informasjon se hjemmesiden til Norsk Yrkeshygieniske sertifisering http://www.nyf.no/

Fagene kan tas enkeltvis.

Referanser:

Kursdeltaker høsten 2012:
Jeg merket at dette var godt gjennomarbeidet/innarbeidet fra NTNU. God informasjon hele veien. Mange dyktige forelesere. Og om jeg en dag kan halvparten av det Kristin kan, og har halvparten av hennes erfaring, så skal jeg være fornøyd. :-) Takk for gode og inspirerende forelesninger, Kristin.

Kursdeltaker høsten 2012:
Relevant pensum, mange gode forelesningsholdere, kontakt med mennesker som jobber med samme problemstillinger (erfaringsutveksling).

Kursdeltaker høsten 2008:
Veiledning gjennom kurset ved Kristin og Rikke. At det var mulig å få forklart det man ikke hadde forstått under forelesningene. Relevant innhold og bra program. Det meste av det man trenger i jobb i forhold til kjemisk arbeidsmiljø har vært tema, og det som ikke var tema kan man finne ut om selv med de kunnskapene som vi har fått. Oppsett med 3 dager intensiv undervisning, en periode hjemme og så 3 dager intensiv undervisning og eksamen: gir mulighet for å konsentrere seg fult på stoffet uten forstyrrelser fra jobb eller hjemmefronten under samlingene. Bra med eksamen direkte i etterkant, slik at man ikke først blir avlenket igjen av hjemmefronten eller jobb.

Kursdetaljer

Startdato: 04.09.2017
Slutt: 27.10.2017

Søknadsfrist: 01.06.2017

Kursavgift: 15000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IØ6310

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 27.10.2017

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og og deltidsstudier.