Vedlikeholdsoptimalisering

(Maintenance Optimisation)

Kurset gir grunnleggende innsikt i det teoretiske grunnlaget og praktiske anvendelser av vedlikeholdsoptimalisering.

Kurset kan inngå i spesialiseringen Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse, eller i Erfaringsbasert master i olje- og gassteknologi

Målgruppe:

Kurset passer for deg som ønsker fordypning i optimalisering og har gode forkunnskaper i matematikk.

Kursbeskrivelse:

Følgende tema utgjør innholdet i kurset:

 • Vedlikeholdsstyring
 • Alders-, blokk- og minimale vedlikeholdsstrategier
 • Optimering av intervall og intervensjonsnivå ved modeller for tilstandskontroll
 • Gruppering av vedlikeholdsoppgaver, og optimering av strategier for gruppering
 • Utføring av vedlikehold ved mulighet
 • Pålitelighetsstyrt vedlikehold (RCM)
 • Optimering av fornyelse
 • Innsamling og analyse av erfaringsdata for bruk i vedlikeholdsstyring
 • Vedlikeholdets betydning mht. sikkerhet og pålitelighet for komplekse systemer
 • Bruk av numeriske metoder

The course covers the following topics:

 • Maintenance management
 • Age, block, and minimal repair policies
 • Optimisation of intervals and intervention level in condition monitoring models
 • Optimum grouping of maintenance activities. Spare part optimisation. Opportunity based maintenance
 • Reliability centred maintenance (RCM)
 • Optimisation of renewal
 • Data collection and analysis for use in maintenance management
 • Influence of maintenance on safety and reliability for complex systems
 • Use of numerical methods

Undervisning

Kurset gjennomføres med to samlinger (tre + to dager) med forelesinger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på erfaringsoverføring mellom deltakerne. I forelesningene benyttes datamaskin for å løse regneoppgaver. Du må ha med egen PC med MS Excel på samlingene. 

Mellom de to samlingene er det selvstudier med lesepensum, obligatoriske oppgaver og veiledning. 

NB! Undervisningen foregår på engelsk.

Læringsmål:

Kunnskap:

Deltakerne skal få grunnleggende innsikt i det teoretiske grunnlaget og praktiske anvendelser av vedlikeholdsoptimalisering. Det teoretiske grunnlaget skal utgjøre en basis for utvikling av nye modeller og metoder innen vedlikeholdsoptimalisering.

Ferdigheter:

Deltakerne skal gjenkjenne en del standardsituasjoner for slik optimalisering, og kunne utvikle gode resonnementer for mer kompliserte situasjoner hvor vedlikeholdsoptimalisering kommer til anvendelse. De skal kunne løse konkrete optimaliseringsproblemer.

Generell kompetanse:

Deltakerne skal ha forståelse av vedlikehold som et viktig element ved industrielle og kommersielle systemer og i offentlig forvaltning.

Learning objectives

Knowledge:

Basic insight into the theoretical foundation and practical applications of maintenance optimization. The theoretical foundation shall form a basis for development of new models and methods within maintenance optimization.

Skills:

Recognizing standard situations related to such maintenance optimization, and be able to develop reasoning for more complicated situations. Solve maintenance optimization problems in practice. 

General competence:

Understand maintenance optimization as an important cornerstone of industrial and commercial systems and in the public administration.

Eksamensbeskrivelse:

Det gjennomføres hjemmeeksamen i etterkant av siste samling. Eksamensoppgaven utleveres 15. desember kl. 0900 og skal leveres inn 18. desember kl. 0900. Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt, samt PC/Mac og alle typer kalkulatorer. Ut- og innlevering skjer via Blackboard

Eksamenskrav: Godkjente øvingsoppgaver.
Ved utsatt eksamen kan vurderingsform bli endret til muntlig eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim høsten 2017:

Første samling: 31. oktober - 2. november
Andre samling: 5. - 7. desember

Du må ta med PC med MS Excel på samlingene, Mac med siste versjon av Excel kan også benyttes.

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår

 • Undervisning på alle samlinger
 • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
 • Nettverksmiddag i løpet av første samling
 • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
 • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
 • Sensur av eksamen og karakterutskrift
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Søknadsfrist:

15.08.2017

Fagansvarlig/Forelesere:

Jørn Vatn
Professor, Institutt for maskinteknikk og produksjon
Telefon: 73 59 01 45
E-post: jorn.vatn@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
E-post: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

1. Bachelor eller tilsvarende avsluttet utdanning av 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring.

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet. Arbeidsforhold må dokumenteres med stillingstype, stillingsandel og varighet.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp sammen med søknaden din. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper:

 • Grunnleggende kunnskaper i sannsynlighetsregning
 • Kurset Industriell sikkerhet og pålitelighet (PK6018) eller tilsvarende

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Kompendier og vitenskapelige artikler.
"Introduksjon til sannsynlighetsregning" - bør være lest før første samling.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard
MS Excel

Praktiske opplysninger:

Praktisk informasjon og betingelser

Undervisningen vil foregå på engelsk.

Det tas forbehold om endringer.

Kursdetaljer

Startdato: 31.10.2017
Slutt: 18.12.2017

Søknadsfrist: 15.08.2017

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: PK6021

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse