Sikkerhet og organisasjon

Illustrasjon: bobbigmac

Et tilstrekkelig sikkerhetsnivå i alle typer risikoutsatt virksomhet er avhengig av både menneskelige, teknologiske, økonomiske, organisatoriske og politiske forhold. Kurset gir deg en generell innføring i fagfeltet sikkerhet og risiko, med særlig vekt på betydningen av organisasjon og ledelse.

Kurset kan inngå i spesialiseringen Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold eller Innovasjon og endringsledelse i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse

Målgruppe:

Personer med lederansvar/driftsansvar og personell med HMS-oppgaver i privat eller offentlig virksomhet.

Kursbeskrivelse:

I dagens samfunn blir det stadig viktigere at virksomheter organiseres og drives slik at sikkerheten ivaretas, både med tanke på mennesker, miljø og fysiske omgivelser. Dette gjelder både innenfor produksjon, offentlig og privat tjenesteyting, infrastrukturdrift, helsevesen og transport.

I kurset tar vi opp sentrale teorier og forståelsesmodeller innenfor organisatorisk sikkerhet. 

Tema:

 • Ulike typer risiko som dagens organisasjoner må forholde seg til og være forberedt på å møte
 • HMS-ledelse og risikostyring
 • Sikkerhetskultur og sikkerhetsklima
 • Reguleringer og tilsynsordninger
 • Metoder for å identifisere risiko, MTO-tilnærminger (menneske-teknologi-organisasjon)
 • Risiko og organisatoriske styringsformer
 • Egenskaper ved robuste organisasjoner
 • Beredskapsorganisering

Undervisning

Kurset gjennomføres med to samlinger à to dager med forelesninger, diskusjoner og gruppeøvinger. Mellom samlingene skal du arbeide med en obligatorisk øvingsoppgave, individuelt eller i grupper med inntil tre deltakere. 

Faglærere

 • Professor Per Morten Schiefloe, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
 • Professor em. Jan Hovden, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU
 • Førsteamanuensis Eirik Albrechtsen, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU
 • Professor Trond Kongsvik, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU
 • Forskningsleder Petter Almklov, NTNU Samfunnsforskning
 • Seniorforsker Thomas Østerlie, NTNU Samfunnsforskning

Læringsmål:

Risiko og sårbarhet er noe alle organisasjoner i økende grad må forholde seg til, og det å håndtere de utfordringene som følger av dette blir stadig viktigere, både i offentlig og privat sektor.

Kunnskap:

Etter fullført kurs skal deltakeren har innsikt i grunnleggende teori om sikkerhet og risiko, og om sammenhengene mellom sikkerhet og organisasjon.

Ferdigheter:

Etter fullført kurs skal deltakeren ha et grunnlag for å identifisere forhold som kan ha betydning for sikkerheten i egen organisasjon, både med hensyn til mennesker, miljø, teknologi og operativ virksomhet.

Generell kompetanse:

Etter fullført kurs skal deltakeren kunne ivareta lederansvar og spesialistfunksjoner med sikte på å utvikle virksomheten slik at risikoen knyttet til organisasjonens virksomhet blir så lav som mulig.

Eksamensbeskrivelse:

Prosjektoppgave som skal skrives individuelt eller i grupper med inntil tre deltakere.

Innlevering: 30. april 2018.

Eksamenskrav: Godkjent øvingsoppgave med innleveringsfrist 16. januar.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen og gjentak.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim:

Første samling: 28. - 29. november 2017

Andre samling: 23. - 24. januar 2018

Begge samlingene starter kl. 10 første samlingsdag, og avsluttes kl. 16 andre samlingsdag.

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:

I kursavgiften inngår:

 • Undervisning på alle samlinger
 • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
 • Felles middag i løpet av første samling
 • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
 • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
 • Sensur av eksamen og karakterutskrift

Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Rabatter:

På dette kurset gjelder våre rabattavtaler. Våre rabattavtaler

Søknadsfrist:

15.08.2017

Fagansvarlig/Forelesere:

Per Morten Schiefloe
Professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Telefon: 73 59 63 23
E-post: perms@svt.ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
E-post: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring.

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet. Arbeidsforhold må dokumenteres med stillingstype, stillingsandel og varighet.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp sammen med søknaden din. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper:

Organisasjon og endring (SOS6502) eller tilsvarende.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Kurset ga faglig innsikt i problemstillinger jeg jobber med til daglig, og ga også inspirasjon og ideer til nye prosjekter. (Kursdeltaker våren 2014).

Sett i et moderne lederperspektiv er kursets relevans og aktualitet meget stor for å møte sikkerhetsutfordringer av både bransjespesifikk, såvel som av samfunnsmessig karakter. (Yrkesoffiser i Forsvaret) (Kursdeltaker våren 2014).

Nyttig og inspirerende kurs. Kurset gir nyttige perspektiver til HMS-faget! (Kursdeltaker våren 2016)

Kursdetaljer

Startdato: 28.11.2017
Slutt: 30.04.2018

Søknadsfrist: 15.08.2017

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: SOS6520

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse