Risikoanalyse

Tegnet mann som balanserer på en linje som en hånd holder i. Foto: Yay Images, Sergey Nivens

Foto: Yay Images, Sergey Nivens

Når ulykken er ute er det for sent å være forutseende. Systematiske risikoanalyser kan imidlertid hjelpe deg forebygge ulykker. I dette kurset lærer du fra et internasjonalt fremragende fagmiljø om ulike teknikker for risikoanalyse, med vekt på praktiske problemstillinger og gjennomføring.

Kurset kan inngå i spesialiseringen Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.

Kursbeskrivelse:

Følgende tema utgjør innholdet i kurset:

 • Definisjon og diskusjon av grunnleggende begreper innenfor risikoanalyse
 • Måling av risiko
 • Akseptabel risiko og akseptkriterier
 • Kvalitative og kvantitative metoder for risikoanalyse, som grovanalyse, HAZOP, FMECA, feiltreanalyse, hendelsestreanalyse osv.
 • Analyse av menneskelige feilhandlinger og organisatoriske faktorer
 • Datakilder og usikkerhet
 • Regelverk, standarder og retningslinjer
 • Risikoreduksjon og kost/nytte-analyser
 • Risikoanalyser innenfor ulike bransjer og anvendelser.

Undervisning

Kurset gjennomføres med to samlinger à tre dager med forelesinger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne. Mellom de to samlingene er det selvstudier med lesepensum, en obligatorisk oppgave som består i å utføre en risikoanalyse på et selvvalgt tema, samt veiledning via internett.

Deltakerne vil få informasjon om den obligatoriske oppgaven på første samling og vil bli bedt om å velge tema innen cirka en uke etter samlingen. Frist for innlevering vil være cirka en uke etter andre samling.


Smakebit

Klikk på bildet for å høre professor Stein Haugen fortelle om hvordan kompetanse innen risikoanalyse kan redusere faren for og konsekvensene av ulykker. (Åpner video på youtube.com).

Læringsmål:

Kunnskap:

Deltakerne får kunnskap om hva en risikoanalyse er, hvordan en risikoanalyse gjennomføres, vanlige metoder som benyttes og hvordan risikoanalyse benyttes i risikostyring.

Ferdigheter:

Deltakerne skal være i stand til å gjennomføre risikoanalyser av ulike problemstillinger og tolke og presentere resultatene fra analysen som et bidrag i beslutninger om risiko.

Generell kompetanse:

Deltakerne skal ha forståelse for risikoanalysen sin plass i beslutningsprosesser, verdivalg knyttet til bruk av risikoakseptkriterier og avveininger mellom risiko og andre verdier, og hvordan risikoanalyse kan brukes og misbrukes.

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen: Utlevering 3. november kl 08, innlevering 6. november kl 10.

Arbeidsomfanget på eksamen er fire timer. Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt, samt PC/Mac og alle typer kalkulatorer.

Eksamenskrav: Godkjent obligatorisk oppgave.

Vurderingsformen kan bli endret til muntlig eksamen ved utsatt eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Samlinger høsten 2017:
 • Første samling: 11. - 13. september
 • Andre samling: 16. - 18. oktober

Samlingene foregår i Trondheim. Begge samlinger starter kl 10 første dag og avsluttes kl 15 siste dag.

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info:
I kursavgiften inngår

 • Undervisning på alle samlinger
 • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
 • Felles middag i løpet av første samling
 • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
 • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
 • Sensur av eksamen og karakterutskrift

Søknadsfrist:

15.08.2017

Fagansvarlig/Forelesere:

Stein Haugen
Professor, Institutt for marin teknikk
Telefon: 73 59 01 11
Mobil: 934 83 907
Epost: stein.haugen@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet. Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype, stillingsandel og varighet.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp sammen med søknaden din. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper:

Grunnleggende forkunnskaper i sannsynlighetsregning. Det er en fordel med en viss teknisk bakgrunn.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

 • Rausand, Marvin og Ingrid Bouwer Utne: Risikoanalyse – teori og metoder, Tapir forlag 2009.

Boken kan kjøpes på www.akademika.no. Pensum ut over dette vil bli tilgjengelig elektronisk.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Kursdeltaker vår 2016:
Kurset i Risikoanalyse har gitt meg en faglig god plattform og et godt utgangspunkt for videre arbeid i egen bedrift. Jeg sitter igjen med en bred og god basiskunnskap om temaet risikoanalyse, samtidig som kurset også har gitt meg nyttig innsikt i metoder og praktisk anvendelse innenfor dette fagområdet. Prosjektarbeidet som gjennomføres underveis, er en viktig del av kurset og er sentralt for å få et optimalt utbytte. Det å kunne trekke inn aktuelle problemstillinger fra egen bedrift og benytte metoder og teknikker fra forelesningene, gir et veldig godt læringsutbytte.

Kursdeltaker vår 2016:
Det er relativt krevende å gjennomføre et slikt kurs i tillegg til vanlig jobb, ikke minst når det er noen år siden sist man var i forelesningssalen. Ukene med kurs er en intens periode med både oppgaveskriving og lesing, noe som om krever god struktur og en bra porsjon disiplin. Likevel er det ingen tvil om at det er verdt det! Å være i et læringsmiljø som ved NTNU, er bestandig inspirerende og ikke minst gir det motivasjon og et godt faglig utbytte å treffe andre kursdeltakere i samme situasjon som seg selv. Interessant kurs med dyktig foreleser! Veldig relevant uansett hvilken jobb en har.

Kursdeltaker vår 2014:
Et svært bra kurs som ga meg god innsikt i mange former for risikovurdering. Selv om jeg ikke har noe teknisk bakgrunn hadde jeg ingen problemer med å følge med. Kursholder hadde en god gjennomgang av tema som hjalp meg å forstå bedre innholdet i boken. Å delta på forelesningene var en forutsetning for at jeg skulle klare eksamen.

Kursdetaljer

Startdato: 11.09.2017

Søknadsfrist: 15.08.2017

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: PK6017

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og og deltidsstudier.