Barnevernledelse

Ung jente ligger i gresset og titter mot kamera. Foto: alenkasm - yayimages.com NTNU tilbyr videreutdanning for ledere i barnevernet. Foto: alenkasm - yayimages.com

Nasjonal videreutdanning for ledere i barnevernet. Studiet skal styrke lederkompetansen til ledere i barnevernet. Ledertreningen bygger på en helhetlig modell med utgangspunkt i tjenestens utfordringer, utviklingsmål og personlig lederutvikling.

Målgruppe:

Ledere og stedfortredere i norsk barnevern.

Kursbeskrivelse:

Hele studiet på 30 studiepoeng går over tre semester og har fire hovedtema:

 1. Barnevernledelse; organisere og forvalte barnevernstjenesten
 2. Personal- og økonomiledelse; arbeidsmiljø- og personalarbeid, ressurs- og økonomistyring
 3. Fagledelse; fag- og utviklingsarbeid
 4. Strategiledelse og offentlig ledelse; strategisk og tjenesteovergripende arbeid


Hva lærer du?

Studiet legger vekt på utvikling av lederkompetanse med utgangspunkt i barnevernets mandat og har fokus på:

 • Teorigrunnlag med helhetlig ledelsesmodell og ulike perspektiv på organisasjon og ledelse.
 • Ledelse i en barnevernfaglig kontekst – lederutvikling tilpasset de konkrete utfordringene i fagfeltet.
 • Ledertrening med bruk av praksisnære og konkrete ledelsesmodeller.

Hovedtemaene gjenspeiler forventninger til profesjonell praksis i utførelsen av lederoppgavene i norsk barnevern med utgangspunkt i «Krav og forventninger til operativ ledelse i barnevernet» (Bufdir, 2015). Lederidentitet, lederatferd og lederferdigheter et gjennomgående tema i hele studiet, og lederutvikling vil  sees ut fra tre hovedperspektiv:

 • Organisasjon – systemnivå: Struktur, strategi, og ledelse som funksjon.
 • Gruppe – teamnivå: Ledelse og fagutvikling av grupper og team.
 • Individnivå: Personalledelse og konflikthåndtering på individnivå
 
 

Undervisningsform

Studiet er samlingsbasert med ni samlinger à to eller tre dager over tre semester. Du må møte på minst 80 % av samlingene. 

Det vektlegges erfaringslæring og integrering av kunnskap og praksis.  Undervisningen er kunnskapsbasert, og du får anledning til å forholde deg kritisk reflekterende til problemer og beslutninger knyttet til forbedring av operativ ledelse og samhandling innen barnevernfeltet. Det arbeides med ledertrening på hver samling.

 

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 06.12.2018
Studiet har en tre dagers individuell, skriftlig hjemmeeksamen høsten 2018.

Utlevering 4. desember kl. 09.00.
Innlevering 6.desember kl. 14.00.

Det er totalt 5 arbeidskrav, 2 skriftlige fagnotat hvorav ett presenteres muntlig, og tre ledertreningsoppgaver.
Arbeidskravene må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.Krav til form og innhold i fagnotat og ledertreningsoppgaver er beskrevet i et eget notat til studentene. Det vil bli gitt veiledning til gjennomføring av arbeidskravene.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Studiet går over tre semester med studiestart 5. september 2017. 

Samlinger høsten 2017:

 • Første samling: 5. - 7. september 2017. Organisasjonsforståelse, ledelsesformer og lederskap i barnevernet (modul 1)
 • Andre samling: 17. - 19. oktober 2017. Temaledelse, temautvikling og organisasjonskultur i barnevernet (modul 1)
 • Tredje samling: 21. - 23. november 2017. Personalledelse i barnevernet; ressurs og økonomistyring (modul 2)

Samlinger våren 2018:

 • Fjerde samling: 9. - 11. januar 2018. Lederkommunikasjon, beslutningsprosesser og konflikthåndtering (modul 2)
 • Femte samling: 20. - 21. mars 2018. Kunnskapsforståelse og utvikling av barnevernet som lærende organisasjon (modul 3)
 • Sjette samling: 29. - 30. mai 2018. Endringsledelse og implementering av barnevernets kvalitetsmål og forsvarlighetskrav (modul 3) 

Samlinger høsten 2018:

 • Sjuende samling -  studietur til Stocholm: 11. - 12 september 2018. Strategisk utviklingsarbeid og endringsledelse (modul 4)
 • Åttende samling: 16. - 18. oktober 2018. Gjennomgang av strategiske tema – beslutningsprosesser og skjønnsutøvelse (modul 4)
 • Niende samling: 20. - 22. november 2018. Ledelse av samarbeid på ulike forvaltningsnivå, ledelse i og av nettverk (modul 4)

Samlingene varer fra kl. 10.00 -17.00 første dag i hver samling, resterende samlingsdager varer fra kl. 09.00 til kl. 15.45. 

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Studiet har ingen kursavgift. Men du må betale semesteravgift til NTNU. I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur, reise og opphold i forbindelse med samlingene.

Søknadsfrist:

20.04.2017

Fagansvarlig/Forelesere:

Torill Moe
Regionalt kunnskapssenter for barn og unges - Psykiske helse og barnevern
Mobil: 91 68 48 29
Epost: torill.moe@ntnu.no

Kontakt:

Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse og barnevern (RKBU)
Studiekonsulent
Telefon: 73 55 15 01
Epost: studieveileder@rkbu.ntnu.no

Varshita Venkatesh
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 53 44
Epost: videre@adm.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

- Relevant utdanning på bachelornivå eller tilsvarende (180 studiepoeng), og
- ansettelse som leder, fagleder, teamleder, stedfortreder for leder eller inneha lederoppgaver i norsk barnevern.

Ved flere søkere enn plasser prioriteres søkerne i følgende rekkefølge:
- Ledere/stedfortredere i norsk barnevern med fag- og personalansvar.
- Søkere som har mer enn to års praksis fra ledelse i norsk barnevern.

Ved eventuelt ledige plasser, kan det åpnes for andre uten barnevernledererfaring.

Dokumentasjonen må spesifisere:
- antall års praksis som leder,
- type stilling, og
- ansvarsområde: personalansvar og/eller fagansvar

Dokumentasjon lastes opp når du søker, du kan laste opp dokumentasjon fram til søknadsfristen går ut. Se her for generelle krav til dokumentasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Praktiske opplysninger:

Studiet er et samarbeid mellom Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge) og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall søkere til studiet. Det vil maksimalt bli tatt opp 32 søkere.

Kursdetaljer

Startdato: 05.09.2017
Slutt: 06.12.2018

Søknadsfrist: 20.04.2017

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 30

Emnekode: MDV6246

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 06.12.2018

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og og deltidsstudier.