Masteroppgave i barn og unges psykiske helse

Foto: Death To Stock

MDV6290 hadde opptak for siste gang vår 2018.

Masteroppgaven i barn og ungdoms psykiske helse skal formidle ny kunnskap til feltet. Å arbeide med en slik oppgave er både utfordrende og givende, men gjøres i samspill med veileder. En bestått masteroppgave er et bevis på at man har oppnådd høy kompetanse innenfor feltet.

Målgruppe:

Behandlere, stabspersonell og miljøpersonell i spesialisttjenester, og statlige tjenester og institusjoner, og andre som primært arbeider med forebygging, utredning, behandling og endringsarbeid i forhold til barn, unge og familiers psykiske helse.

Kursbeskrivelse:

Masteroppgaven skal være en selvstendig vitenskapelig avhandling med en problemstilling knyttet til et tema innenfor arbeidet med barn og unges psykiske helse. 

Det blir gitt veiledning underveis av en oppnevnt fagperson som sikrer at studenten får råd om litteratur, praktiske råd om datainnsamling, struktur på avhandlingen og at forskningsetiske retningslinjer følges.

Omfanget av veiledningen skal være inntil 40 timer. Dette omfatter alt av ansattes arbeid i forbindelse med oppgavene, dvs. vurdering av utkast/forslag; lesetid; bistand med enkeltspørsmål og litteratur; tilrettelegging, f.eks. tilgang til materiale, evt. forskningsarbeid; veiledningstimer.

Arbeidet skal presenteres i en avhandling med et omfang og format som er spesifisert nærmere i Retningslinjer for masteroppgave i barn og unges psykiske helse. Vurderingen baserer seg på oppgavens kvalitet når det gjelder bruk og forståelse av relevant teori, forskningsdesign, diskusjon av resultater og resultatenes anvendbarhet, men skal sekundært ta hensyn til grad av selvstendighet eller samarbeid med andre om gjennomføring av oppgaven

Læringsmål

Kunnskaper:

Etter å ha fullført og bestått masteroppgaven skal studenten kunne:

  • utføre et selvstendig forskningsprosjekt.

Ferdigheter:

Etter å ha fullført og bestått masteroppgaven skal studenten kunne:

  • formulere en presis vitenskapelig problemstilling
  • teste og besvare en vitenskapelig problemstilling
  • bearbeide data fra en undersøkelse eller et eksperiment
  • beherske metoder og teknikker som er relevante for problemstillingen
  • presentere en problemstilling og diskutere resultatene ved bruk av relevant vitenskapelig litteratur og kildekritikk
  • beskrive et vitenskapelig arbeid i en ryddig og oversiktlig rapport (masteroppgaven)
  • formidle resultatene, både skriftlig og muntlig, med godt språk og presise formuleringer
  • systematisk og oversiktlig gjengi inngående kunnskap i masteroppgavens tema-område
  • vurdere og ivareta de spesielle hensynene til forskningsetikk og informert samtykke overfor barn og unge i forhold til psykisk helse. 
Generell kompetanse:
I masteroppgaven skal studentene vise at de har ervervet seg kunnskap om vitenskapsteori og metode, og viser dybdeforståelse i et faglig relevant tema.  

Eksamensbeskrivelse:

Det skal leveres en avhandling (masteroppgave), samt et popularisert sammendrag på inntil 250 ord, og holdes en muntlig presentasjon og muntlig eksamen. Muntlig eksamen skal avholdes innen 3 måneder etter levering.

Masteroppgaven vurderes med bokstavkarakter (A-F), som fastsettes på grunnlag av avhandlingens kvalitet. Endelig vurdering vil bli gitt etter muntlig eksamen der det er mulighet for å justere karakteren. Den skriftlige delen av oppgaven må være bestått (A-E) for å kunne gå opp til muntlig eksamen. Ved karakterfastsettingen skal det tas hensyn til om oppgaven baserer seg på innsamlet materiale, eller om studenten selv har gjennomført kvalitativt god datasamling.

Studenter som får karakteren F (ikke bestått) har rett til å levere en ny, forbedret masteroppgave. Studenter som har fått karakterene A-E (bestått) kan ikke levere ny, forbedret masteroppgave.

Studenten kan be om en skriftlig begrunnelse for karakterfastsettingen. Krav om begrunnelse må fremsettes innen to uker etter muntlig eksamen.

Studenten har rett til å klage på karakterfastsettingen. Klagen fremmes skriftlig til fakultetet innen tre uker etter muntlig eksamen. Ved en eventuell klage skal studentens masteroppgave vurderes på nytt av to nye sensorer. Ny karakter er endelig, og kan være bedre, uendret eller dårligere enn opprinnelig karakter. Studenten kan klage på formelle feil hvis det har vært feil ved sensuren eller gjennomføringen av eksamen. Klage på formelle feil må fremmes skriftlig til fakultetet innen tre uker etter muntlig eksamen.

Karakterskala: A -F

Tid og sted for kurs/samlinger:

Tid og sted for veiledning avtales med veileder.

Kursavgift:

4000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til NTNU.

Søknadsfrist:

15.11.2017

Fagansvarlig/Forelesere:

Elisabeth Valmyr Bania
Forsker, Regionsenter for barn og unges psykiske helse
Mobil: 73551556
Epost: elisabeth.bania@ntnu.no

Kontakt:

Varshita Venkatesh
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 53 44
Epost: elisabeth.bania@ntnu.no

Studieveiledning
Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse og barnevern (RKBU)
Telefon: 73 55 15 01
Epost: studieveileder@rkbu.ntnu.no

Opptakskrav:

Det kreves minimum bachelorgrad (eller tilsvarende utdanning) i fag som er relevant for arbeid med barn og unges psykiske helse. De fleste pedagogiske, helse- eller sosialfaglige utdanninger på dette nivået vil bli ansett relevant. I tillegg kreves minimum to års yrkespraksis relatert til barn, unge eller familier psykiske helse etter fullført bachelorgrad eller tilsvarende.

For å tas opp må det leveres en relevant idéskisse til masteroppgaven. Normalt skal masteroppgaven bygge på innsamling og bearbeiding av empirisk materiale, men oppgaver av teoretisk art, og bearbeiding av allerede innsamlet data, kan godkjennes etter vurdering.

Masteroppgaven skal utgjøre siste del av master i barn og unges psykiske helse (MBUPHLS), og skal bygge på kurs i dette programmet som utgjør 75 studiepoeng i riktig kombinasjon.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Litteraturliste (minimum 4500 sider) i tilknytning til oppgavens innhold og metode utarbeides av studenten og leveres sammen med oppgaven. Litteraturlisten kan begrense seg til eller inkluderer oppgavens litteraturliste.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 04.01.2018

Søknadsfrist: 15.11.2017

Kursavgift: 4000 Kr

Studiepoeng: 45

Emnekode: MDV6290

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og og deltidsstudier.